Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGünay, Sibel
dc.contributor.authorDemirci, Nilgün
dc.contributor.authorUzel Şener, Melahat
dc.contributor.authorAnar, Ceyda
dc.contributor.authorSekkin Sınıcı, Feyza Merve
dc.contributor.authorAchikgoz, Zarifa
dc.contributor.authorYüksel Yavuz, Melike
dc.contributor.authorBalcı, Aydın
dc.contributor.authorGünay, Ersin
dc.date.accessioned2022-04-22T13:41:50Z
dc.date.available2022-04-22T13:41:50Z
dc.date.issued07.06.2021en_US
dc.identifier.citationGünay, S., Demirci, N., Anar, C., FM, S. S., Achikgoz, Z., Balcı, A., & Günay, E. (2021). Comparison of the diagnostic efficacy and complications of transbronchial biopsy in elderly and young patients. Tuberkuloz ve Toraks, 69(2), 153-159.en_US
dc.identifier.issn0494-1373
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.5578/tt.20219804
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/823
dc.description.abstractComparison of the diagnostic efficacy and complications of transbronchial biopsy in elderly and young patients Introduction: Among bronchoscopic procedures, transbronchial biopsy (TBB) is considered a high-risk procedure. In this study, we aimed to investigate the indications, diagnostic efficacy and complications of TBB in the elderly, which is accepted as a sensitive group. Materials and Methods: The study was designed as a multicenter retrospective observational study. Data of 4226 patients who underwent diagnostic bronchoscopy were scanned for this study. 791 patients who underwent transbronchial biopsy were included in this study. All patients were evaluated in terms of lung regions, diagnosis, and complications. Results: A total of 791 patients, 329 (41.6%) female patients, who underwent TBB were included in the study. Mean age of the patients was 54.54 ± 14.94 years. The most common indications were ILD (45.6%), malignancy (24.0%) and sarcoidosis (9.9%). Mean age of the elderly patients (n= 263) was 69.89 ± 4.83 years, and mean age of the young patients (n= 528) was 46.90 ± 11.28 years (p< 0.001). In both age groups, the most common indication was ILD. Complications developed during and after the procedure in 51 of the young patients (9.7%) and in 21 of the elderly (8.0%) (p= 0.441). The most common complication was pneumothorax with 4.6% in the elderly, and pneumothorax with 5.9% in the young (p= 0.441). The most common diagnosis was malignancy (12.2%) in the elderly, as the most common diagnosis was malignancy (7.2%) in the young (p = 0.020). While anthracosis, ILD and organized pneumonia were the other common diagnoses in the elderly, sarcoidosis, anthracosis and organized pneumonia were the other common diagnoses in the young. The diagnosis of sarcoidosis was achieved more frequently in the young (6.6%) than in the elderly (0.8%) (p< 0.001). Conclusion: Transbronchial biopsy can be performed safely in elderly patients, with similar diagnostic success and complication rates to younger patients.en_US
dc.description.abstractGiriş: Bronkoskopik işlemler arasında transbronşiyal biyopsi (TBB) yüksek riskli işlem olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada hassas bir grup olan yaşlılarda TBB’nin endikasyonlarını, tanısal etkinliğini ve komplikasyonlarını araştırmayı amaçladık. Materyal ve Metod: Çalışma retrospektif çok merkezli gözlemsel bir çalışma olarak dizayn edildi. Çalışma için tanısal bronkoskopi yapılan 4226 hastanın verisi tarandı. Transbronşiyal biyopsi yapılan 791 hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalar örneklenen akciğer bölgeleri, tanıları ve komplikasyonlar açısından değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya TBB uygulanan, 329 (%41,6) kadın hastanın bulunduğu toplam 791 hasta dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 54,54 ± 14,94 yıl idi. En sık endikasyonlar İAH (%45,6), malignite (%24,0) ve sarkoidoz (%9,9) idi. Yaşlı hastaların (n= 263) yaş ortalaması 69,89 ± 4,83 yıl, genç hastaların (n= 528) yaş ortalaması 46,90 ± 11,28 yıldı (p< 0,001). Her iki yaş grubunda da en sık endikasyon İAH idi. Genç hastaların 51’inde (%9,7), yaşlıların ise 21’inde (%8,0) işlem esnasında ve sonrasında komplikasyon gelişti (p= 0,441). En sık komplikasyon yaşlılarda %4.6 ile pnömotoraks iken gençlerde %5,9 ile pnömotorakstı (p= 0,441). Yaşlılarda en sık konulan tanı malignite (%12,2) iken gençlerde de en sık malignite (%7,2) tanısı konuldu (p= 0,020). Yaşlılarda antrakoz, İAH ve organize pnömoni diğer en sık tanılar iken gençlerde sarkoidoz, antrakoz ve organize pnömoni en sık tanılardı. Tanı oranları karşılaştırıldığında gençlerde sarkoidoz tanısının (%6,6) yaşlılardan (%0,8) daha sık konulduğu (p< 0,001) görüldü. Sonuç: Transbronşiyal biyopsi, yaşlı hastalarda da genç hastalardakine benzer tanısal başarı ve komplikasyon oranlarıyla güvenli bir şekilde uygulanabiliren_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherBilimsel Tıp Yayınevien_US
dc.relation.isversionof10.5578/tt.20219804en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectElderlyen_US
dc.subjectComplicationen_US
dc.subjectInterstitial lung diseasesen_US
dc.subjectLung canceren_US
dc.subjectTBBen_US
dc.subjectBronchoscopyen_US
dc.subjectYaşlıen_US
dc.subjectKomplikasyonen_US
dc.subjectİnterstisyel akciğer hastalıklarıen_US
dc.subjectAkciğer kanserien_US
dc.subjectBronkoskopien_US
dc.titleComparison of the diagnostic efficacy and complications of transbronchial biopsy in elderly and young patientsen_US
dc.title.alternativeYaşlı ve genç hastalarda transbronşiyal biyopsinin tanısal etkinliğinin ve komplikasyonlarının karşılaştırılmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0001-6085-417Xen_US
dc.authorid0000-0001-6160-3778en_US
dc.authorid0000-0001-8309-9517en_US
dc.authorid0000-0002-3922-5800en_US
dc.authorid0000-0002-2657-7874en_US
dc.authorid0000-0002-8532-3444en_US
dc.authorid0000-0003-1674-2677en_US
dc.authorid0000-0002-6723-2418en_US
dc.authorid0000-0002-2671-4584en_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorSekkin Sınıcı, Feyza Merve
dc.contributor.institutionauthorBalcı, Aydın
dc.contributor.institutionauthorGünay, Ersin
dc.identifier.volume69en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage153en_US
dc.identifier.endpage159en_US
dc.relation.journalTüberküloz ve Toraks Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record