Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTaner, Ali
dc.date.accessioned2021-05-05T22:17:19Z
dc.date.available2021-05-05T22:17:19Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.issn2149-7869
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRVek16ZzBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/717
dc.description.abstractAmaç: Stabil koroner arter hastalığında (KAH) hipertansiyo- nun (HT) inflamatuar sürece ilave katkısının olup olmadığını araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Hastalar üç gruba ayrıldı; Grup I sadece KAH olan, Grup II ise KAH’a ilaveten HT’si olan hastalardan oluşturuldu. Kontrol grubu benzer yaş grubunda sağlıklı gönüllülerden oluşturuldu. hs-CRP, IL-1?, IL-6, IL-10 ve TNF- ?’nın düzeyleri ölçüldü. Bulgular: hs-CRP değerleri karşılaştırıldığında, KAH grubun- da hs-CRP değerinin anlamlı derecede artmış olduğu bulun- du (KAH: 1.4±0.8 mg/L, Kontrol: 0.7±0.6 mg/L, p <0.01). KAH’a HT’nin eşlik ettiği grup ile kontrol grubu karşılaştırıl- dığında KAH+HT grubunda hs-CRP değerinin anlamlı dere- cede artmış olduğu saptandı (KAH+HT:1.9±1.2 mg/L, Kont- rol: 0.7±0.6 mg/L, p <0.001). KAH grubu ile kontrol grubu arasındaki TNF-? ve IL-1? değerleri karşılaştırıldığında KAH grubunda TNF-? değerinin anlamlı derecede artmış olduğu bulundu. Bununla birlikte, IL-10 değerleri karşılaştırıldığında gruplar arasında fark olmadığı belirlendi. Sonuç: Stabil dahi olsa, KAH hastalarında kontrol grubuna göre artmış inflamatuar yanıt saptandı. HT’nin inflamatuar süreç üzerine additif etkisi gösterilemedi.en_US
dc.description.abstractObjective: Investigation about an additional contribution of hypertension (HT) to inflammatory process in stable coronary artery disease (CAD). Material and Methods: Patients were divided into three groups . Group I only with CAD, Group II generated with patients with HT in addition to the CAD. The control group was created with healthy volunteers of similar age group. hs-CRP, IL-1&amp;#946;, IL-6, IL-10 and TNF-&amp;#945; levels were measured. Results: When hs-CRP levels are compared the value of hs- CRP in patients with CAD was found to be significantly increased (HR: 1.4 &plusmn; 0.8 mg / L , control: 0.7 &plusmn; 0.6 mg / L , p &lt;0.01). When the patients with HT in addition to the CAD and the patients in control group are compared , the value of hs-CRP were significantly increased in the group of CAD+HT (CAD+HT: 1.9 &plusmn; 1.2 mg / L, Control: 0.7 &plusmn; 0.6 mg /L, p &lt;0.001 ). When the TNF-&amp;#945; and IL-1&amp;#946; levels between the CAD group and the control group are compared TNF-&amp;#945; and IL-1&amp;#946; levels in patients with CAD was found to have significantly increased TNF-&amp;#945; value. However, IL-10 levels were not different between groups. Conclusion: Even if it is stable, the inflammatory response in patients with CAD was significantly higher than that in the control group. HT demonstrated an additive effect on the inflammatory process.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGastroenteroloji ve Hepatolojien_US
dc.subjectHematolojien_US
dc.subjectTıbbi Araştırmalar Deneyselen_US
dc.subjectPediatrien_US
dc.titleKoroner arter hastalarında hipertansiyonun inflamatuar reaksiyona additif etkisien_US
dc.title.alternativeAdditive effect of hypertension to ınflammation reaction in coronary artery patientsen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Kardiyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorTaner, Ali
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage129en_US
dc.identifier.endpage134en_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record