Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇevik, Mahmut
dc.contributor.authorÇavuş, Umut Yücel
dc.contributor.authorBüyükcam, Fatih
dc.contributor.authorYılmaz, Muhittin Serkan
dc.contributor.authorAfacan, Mustafa Ahmet
dc.contributor.authorKesim, Ahmet
dc.contributor.authorSırmalı, Mehmet
dc.date.accessioned2021-05-05T22:17:12Z
dc.date.available2021-05-05T22:17:12Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.issn2149-7869
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRVek5ERTFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/665
dc.description.abstractAmaç: Travma, hayatın ilk dört dekatın da başta gelen ölüm nedenidir. Bütün travmaya bağlı ölümlerin %25’inden göğüs travması sorumludur. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada acil servise başvuran göğüs travması olan 65 çocuk hasta dosyası retrospektif olarak incelendi. Yaş, cinsiyet, travma nedeni, travma tipi, eşlik eden diğer travmalar, patolojik bulgular ve tedavi yöntem- leri değerlendirildi. Bulgular: Hastaların %61.54’ü erkekti. Göğüs travmasına neden olan travma tiplerinden motorlu araç kazası %53.85 ile ilk sırayı ve yüksekten düşme %30.77 ile ikinci sırayı alıyordu. Hastaların %18.46\'sında kosta kırığı tespit edildi. Göğüs travmasına eşlik eden diğer patolojilere baktığımızda abdominal yaralanmalar %66, iskelet travması %65, kafa travması %42 olarak gözlemlendi. Travmaya bağlı göğüs patolojileri incelendiğinde %73 ile akciğer kontüzyonu ilk sırayı, %36 ile pnömotoraks ikinci sırayı, %32 ile hemotoraks üçüncü sırayı almaktaydı. Hastaların %78\'i konservatif yak- laşım ile tedavi edildi. Hastaların %20\'sine tüp torakostomi uygulanmıştır. Mortalite oranı %9.23 idi. Sonuç: Çocuk hastalarda göğüs travması sonrası komplikas- yonlar konservatif olarak veya küçük cerrahi müdahalelerle kolayca tedavi edilebilmektedir.en_US
dc.description.abstractObjective: Trauma is the first leading cause of death in the first four decades of life. Chest trauma is responsible for 25% of all deaths due to trauma. Materials and Methods: In this study, 65 children pre- sented to emergency room with chest trauma were retros- pectively analyzed. Age, gender, cause of trauma, trauma type, associated injuries, pathological findings and treat- ment methods were recorded. Results: 61.54% of the patients were male. Motor vehicle accident was the most common trauma type that causes to the thoracic trauma (53.85%) the second one was falls (30.77%). 18.46% of the patients had rib fracture. When we look at the other pathologies associated with chest trauma, abdominal injury was observed in 66% patients, skeletal trauma was 65%; head trauma was 42% of patients. The most common chest pathology was lung contusion (73%), the second was pneumothorax (36%), the third was hemo- thorax (32%). 78% of patients treated with conservative approach, tube toracostomy was applied 20% of the pa- tients. Mortality rate was 9.23%. Conclusion: Complications after thoracic trauma could be treated easily with conservative treatment or minor inva- sive procedures.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleAcil serviste göğüs travmalı çocuk hastaların geriye dönük incelenmesien_US
dc.title.alternativeThe retrospective analysis of children with thoracic trauma in the emergency departmenten_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAFSÜen_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage63en_US
dc.identifier.endpage68en_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record