Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKaracaer, Zehra
dc.contributor.authorKaraahmetoğlu, Gökhan
dc.date.accessioned2021-05-05T22:17:07Z
dc.date.available2021-05-05T22:17:07Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.issn2149-7869
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpnNE1URTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/619
dc.description.abstractİnvaziv fungal infeksiyonların (İFİ) immunsistemi baskılanmış hastalarda yönetimi çok önemli bir konudur. Candida spp. ve Aspergillus spp. hastane kaynaklı İFİ’in en sık görülen nedenleri-dir. Her iki mantar infeksiyonunun da mortalite oranları yüksek-tir. Özgün klinik bulgular göstermedikleri için risk faktörlerinin takibi, şüpheli olgularda uygun örneklerin alınması, en hızlı tanı yöntemlerinin kullanılması ve tedavinin erken başlanması haya-ti önem taşır. Bu yazıda "Amerika İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (IDSA)", "Alman İnfeksiyon Hastalıkları Çalışma Grubu (AGIHO) ve Hematoloji-Onkoloji derneği (DGHO)", "Avrupa Lösemide İn-feksiyonlar Konferansı (ECIL)" ve "Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (ESCMID)" rehberleri ve uzman görüşleri gözden geçirilmiştir. Uygun tedavinin hasta ve merke-zin özelliklerine göre belirlenmesi gerekir. Kandidemi tedavisi için nötropenik olmayan hastalarda belirli kriterlere göre kaspo-fungin, mikafungin, anidulafungin, vorikonazol veya lipozomal amfoterisin B (LAmB) önerilen primer ajanlardır. Nötropenik hastalarda kandidemi tedavisinde kaspofungin, mikafungin, anidulafungin veya LAmB kullanılması uygundur. İnvazif as-pergillozisin (İA) primer tedavisinde vorikonazol önerilir. Posa-konazol, LAmB veya kaspofungin İA’nın kurtarma tedavisi için antifungal ajanlardır. Ampirik tedavide kandidemi şüphesinde nötropenik olmayan hastalar için flukonazol, kaspofungin, ani-dulafungin veya mikafungin uygundur. Nötropenik hastalarda İA şüphesinde ampirik tedavi LFAmB, vorikonazol, mikafun-gin veya kaspofungin ile tavsiye edilir. Kandidiyazis riskindeki hastalar için proflaksi olarak risk faktörlerine göre flukonazol, posakonazol, vorikonazol veya ekinokandinler kullanılabilir. Primer hastalığa göre posakonazol, vorikonazol, itrakonazol, mikafungin veya kaspofungin İA için proflaktik olarak önerilir. Bu derlemenin amacı Kandida ve Aspergillus infeksiyonlarının tedavisinde temel yaklaşımları hatırlatmak, güncel kılavuzları inceleyerek yol haritalarının belirlenmesine yardımcı olmaktır.en_US
dc.description.abstractThe management of invasive fungal infections (IFI) in immunosuppressive patients is a very important issue. Candida spp. and Aspergillus spp. are the most frequent causes of nosocomial IFIs. There are higher mortality rates in both of them. Due to there are no specific symptoms of IFIs, evaluating risk factors of those patients, taking appropriate samples in suspected cases, early diagnosis and prompt initiation of antifungal treatment are crucial behaviors for targeting satisfactory outcomes. In this article, we review "The Infectious Diseases Society of America (IDSA)", "The Infectious Diseases Working Party (AGIHO) and The German Society Hematology and Oncology (DGHO)", 'European Conference on Infections in Leukemia’ (ECIL) and "The European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)" guidelines and expert opinions. The appropriate treatment needs to be adjusted according to characteristics of patients and health care centers. Caspofungin, micafungin, anidulafungin, voriconazole or liposomal amphotericin B (LAmB) is the primary agents recommended for the treatment of candidemia in non-neutropenic patients according to specific criteria. Caspofungin, micafungin, anidulafungin or LAmB is the convenient agents for the management of neutropenic individuals, as well. Voriconazole is recommended for the treatment of invasive aspergillosis (IA). Besides posaconazole, LAmB or caspofungin is the antifungal agents for salvage treatment of IA. Empirical therapy for suspected candidemia in non-neutropenic patients, fluconazole, caspofungin, anidulafungin or micafungin is proper. Empirical therapy with an LFAmB, voriconazole, micafungin or caspofungin is recommended for suspected IA in neutropenic patients. As prophylaxis, fluconazole, posaconazole, voriconazole or echinocandins can be used for patients at risk of candidiasis according to the risk factors. According to primary disease posaconazole, voriconazole, itraconazole, micafungin or caspofungin is suggested as prophylaxis for IA. The goal of this review is to remind the main approaches for treatment of Candida and Aspergillus infections and to help determine a road map by searching current guidelines.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMikrobiyolojien_US
dc.titleHASTANE KAYNAKLI KANDİDEMİ VE İNVAZİF ASPERGİLLOZİS TEDAVİSİ: GÜNCEL YAKLAŞIMLARen_US
dc.title.alternativeTREATMENT OF NOSOCOMIAL CANDIDEMIA AND INVASIVE ASPERGILLOSIS: CURRENT APPROACHESen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAFSÜen_US
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage166en_US
dc.identifier.endpage174en_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record