Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKuş, Gökhan
dc.date.accessioned2021-05-05T22:17:06Z
dc.date.available2021-05-05T22:17:06Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.issn2149-7869
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpnNE1ETTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/611
dc.description.abstractBedende istenmeyen ve potansiyel olarak tehkike arze-den hücrelerin ölümünü sağlayan apoptotik hücre ölü-mü genetik olarak kontrol edilir ve bu yolla bedendeki hücrelerin sayısı kontrol altında tutulur. Apoptoz ölüm yolağındaki yetersizlik otoimmun sistem hastalıklarından kansere kadar birçok hastalığa yol açabilir. Her türlü te-davi şekline rağmen hepatosellüler kanserler, karaciğer kanserlerine bağlı ölümlerin başında gelmektedir. Kanser tedavisindeki temel amaç kanserli hücrelerin çoğalmasını önlemek ve bu hücrelerin apoptozlarını uyarmaktır. Son zamanlarda kanserin önlenebilmesi yönünde yapılan birçok çalışmada kanser oluşumu ile sfingolipidler ara-sındaki ilişkinin önemi ortaya konmuştur. Çalışmamızda, 5-flourasil türevi ve bir seramidaz enzim baskılayıcısı olan karmofurun kanserli insan karaciğer hücre hattındaki (HepG2) hücrelerinin yaşam oranları ve apoptoz uyarı-mı üzerine etkilerini araştırdık. Karmofurun hücre yaşam oranlarına etkisi MTT yöntemiyle, apoptoz uyarımı etkisi flow sitometri yöntemiyle, hücrelerdeki morfolojik deği-şiklikler ise konfokal mikroskobuyla incelendi. Karmofu-run çeşitli konsantrasyonlarının (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 ve 60 µM) 24 saat uygulanması sonucunda kontrol grubuna göre (% 100) hücrelerdeki yaşam oran-ları sırasıyla % 100, 77, 65, 64, 46, 38, 34, 30, 26, 20, 14 ve 9 olarak tespit edildi. Karmofurun 24 µM (IC50) dozunun 24 saat uygulanması sonucunda bu hücre populasyo-nundaki apoptotik hücrelerin yüzdesinin kontrol grubu-na göre arttığı belirlendi. Kontrol grubu (yaklaşık % 1) ile karşılaştırıldığında karmofurun 24 saat uygulanması so-nucunda kanserli karaciğer hücrelerinde flow sitometrik olarak ölçülen toplam ölüm oranı % 28 dir. Hücrelerdeki bu apoptotik değişimler konfokal mikroskobuyla kroma-tin yoğunlaşması, hücrelerin büzüşmesi, hücre iskeletinin bozulması ve DNA’nın parçalanması, hücre zarlarının şe-kil değişikliği şeklinde tespit edildi. Bu çalışma sonucun-da karmofurun HepG2 hücrelerinin çoğalmasını baskıla-dığı ve apoptozunu uyardığı gösterildi.en_US
dc.description.abstractApoptosis is a fundamental genetically controlled cell death process that controls cell number by removal of unwanted and potentially dangerous cells. Failure of apoptosis can cause severe anomalies, ranging from autoimmune disease to cancer. Despite of clinical tre-atments, hepatocellular carcinoma is one of the most common causes of liver cancer death. The main purposes of cancer treatment are to inhibit the proliferation and to induce the apoptosis of cancer cells. Recent studies regarding the relationship between sphingolipids and carcinogenesis are revealing novel molecular targets for cancer chemopreventation. We tested whether carmofur, a ceramidase inhibitör and a derivate of 5-fluorouracil, changes the survival rate and induces apoptosis in a hu-man hepatoma cell line (HepG2). We determined in vitro survival rate with MTT, apoptosis with flow cytometry and morphological changes with confogal microscopy. After treatment of hepotama cells with carmofur (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 ve 60 µM) for 24 h, cell survival rate was determined as 100, 77, 65, 64, 46, 38, 34, 30, 26, 20, 14 ve 9 %, compared to control group (% 100), respectively. Increased percentage of apoptotic cells after treatment of cells in this population with 24 µM Carmofur (the half maximal inhibitory concentration) for 24 h was determi-ned. The total death rate of control group ( 1 %) of hepo-toma cells was increased up to (28 %) after 24 hr carmofur treatment. The morphological changes as apoptotic mar-kers were observed by confogal microscopy (chromatin condensation, cell shrinkage, fragmented DNA and cy-toskeleton and cell membrane misconfigurations). This study revealed that carmofur posseses antiproliferative and apoptotic properties on hepatoma cells.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBiyolojien_US
dc.subjectHücre ve Doku Mühendisliğien_US
dc.subjectHücre Biyolojisien_US
dc.titleHEPATOSELLÜLER KARSİNOM HÜCRELERİNDE KARMOFURUN SİTOTOKSİK VE APOPTOTİK ETKİLERİen_US
dc.title.alternativeCYTOTOXIC AND APOPTOTIC FUNCTION OF CARMOFUR IN HEPATOCELLULAR CARCINOMAen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAFSÜen_US
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage55en_US
dc.identifier.endpage60en_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record