Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGüçyetmez Topal, Burcu
dc.date.accessioned2021-05-05T22:16:58Z
dc.date.available2021-05-05T22:16:58Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1305-4953
dc.identifier.issn2587-1579
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.20515/otd.769424
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRBM05qUTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/505
dc.description.abstractGünümüzde onkoloji tedavisi gören hastaların büyük bir çoğunluğunu pediatrik yaş grubundaki hastalar oluşturmaktadır. Onkoloji tedavisi sırasında görülebilecek olası komplikasyonların önlenmesi, tedavisi ve oral sağlığın idamesinde dişhekimlerinin rolü büyüktür. Bu çalışmada, dişhekimlerinin pediatrik onkoloji hastalarındaki dental tedavilere yaklaşımlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma için demografik bilgileri ve pediatrik onkoloji hastalarındaki dental tedavi yaklaşımlarını içeren 20 soruluk bir anket hazırlanmıştır. Çalışmaya, 112 dişhekimi (74 kadın, 38 erkek) dahil edilmiştir. SPSS Version23 istatistik yazılım programı aracılığıyla tanımlayıcı istatistikler ve kikare testi yapılmıştır. Onkolojik tedavi öncesi dişhekimlerinin %69,6’sı semptomatik daimi dişlere, %37,5’i asemptomatik daimi dişlere, % 33’ü semptomatik süt dişlerine endodontik tedavi uygulanması gerektiğini ifade etmiştir. Dişhekimlerinin %69.6’sı onkolojik tedavi öncesi tüm mobil süt dişlerinin çekilmesi gerektiğini belirtmiştir. Tüm dişhekimlerinin %43,8’i meslek hayatı boyunca en az bir pediatrik onkoloji hastası muayene etmiş, bu dişhekimlerinin %81,6’sı hastaların dental tedavilerini de yapmıştır. Meslekteki yılı 10 yıldan fazla olan hekimler, tedavi yapmayı daha sık tercih etmişlerdir (p<0.05). Uzmanlık ile tedavi yapma arasındaki ilişki anlamlı bulunmuş, uzman dişhekimlerinin tamamı hastaların tedavilerini yapmışlardır (p<0.05). Pediatrik onkoloji hastalarına hekimlerinin %90’ı koruyucu, %85’i restoratif, %82,5’i cerrahi, %45’i endodontik tedavi uygulamıştır. Hekimlerin büyük çoğunluğu (%77,5), ebeveynlerin anksiyetesinden dolayı tedavi sırasında zorlandıklarını bildirmişlerdir. Sadece muayene yapan hekimlerin yaklaşık yarısı (%55,6), komplikasyon/malpraktis korkusu nedeniyle hastayı sevk ettiklerini ifade etmiştir. Pediatrik onkoloji hastalarının dental tedavileri ile ilgili eksikliklerin giderilmesi için lisans/uzmanlık eğitiminde bu konulara gereken önemin verilmesi ve meslek içi eğitimlere ağırlık verilerek diş hekimlerinin mevcut bilgilerinin güncellenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractToday, the majority of patients receiving oncology treatment are in the pediatric population. Dentists have a great role in preventing, treating and maintaining possible complications that may occur during oncology treatment. In this study, it was aimed to evaluate the approaches of dentists’ to dental treatments in pediatric oncology patients. A 20-question questionnaire including demographic information and dental treatment approaches in pediatric oncology patients was prepared. 112 dentists were included in the study. Statistical analysis were performed by SPSS Version23. Before oncology treatment,69.6% of dentists stated that endodontic treatment should be applied to symptomatic permanent teeth,37.5% to asymptomatic permanent teeth, 33% to symptomatic primary teeth. 69.6% of dentists stated that all mobile primary teeth should be removed.43.8% of dentists examined at least one pediatric oncology patient throughout their professional life, 81.6% of these dentists also performed dental treatments. Dentists with more than 10 years in the profession preferred to do treatment more frequently (p<0.05).The relationship between specialization and treatment was found to be significant(p<0.05). 90% of dentists applied preventive, 85% restorative, 82.5% surgical, 45% endodontic treatments. The vast majority of dentists (77.5%) reported that they had difficulty due to parents’ anxiety during treatments. Approximately half of the dentists (55.5%) who examined only, stated that they referred patients due to fear of complications/malpractice. In order to overcome the deficiencies related to dental treatments of pediatric oncology patients,it has been concluded that the necessary importance should be given to these issues in undergraduate/specialist education and the current knowledge of dentists should be updated.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectçocuk diş hekimliğien_US
dc.titleDiş Hekimlerinin Pediatrik Onkoloji Hastalarındaki Dental Tedavilere Yaklaşımlarıen_US
dc.title.alternativeThe Dentists’ Approach to Dental Treatments in Pediatric Oncology Patientsen_US
dc.typearticleen_US
dcterms.subjectonkoloji, komplikasyonlaren_US
dcterms.subjectdental tedavien_US
dc.departmentAFSÜ, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorGüçyetmez Topal, Burcu
dc.identifier.doi10.20515/otd.769424
dc.identifier.volume42en_US
dc.identifier.issue5en_US
dc.identifier.startpage50en_US
dc.identifier.endpage57en_US
dc.relation.journalOsmangazi Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.department-tempAfyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiyeen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record