Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErbay, Hasan
dc.date.accessioned2022-07-04T08:48:53Z
dc.date.available2022-07-04T08:48:53Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationERBAY, H. (2021). Türkiye’nin İlk Ambulans Servisi: 077 Hızır Acil. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, 29(3), 323-330.en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.5336/mdethic.2020-79486
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/1305
dc.description.abstractAmbulans servisleri, bir ülkedeki sağlık sisteminin en önemli bi leşenlerinden biridir. Bir ambulans servisinin kurulmasında teknik do nanım yanında yetkin sağlık personeli, etkili yönetim ve başarılı bir iletişim altyapısı gibi pek çok unsur gerekmektedir. 1980’li yıllara kadar Türkiye’de hastanelerin ve belediyelerin kendi bünyelerinde ambu lansları vardı. Bu ambulanslar daha çok hastayı evinden alıp hastaneye getirmek üzere hizmet veren araçlardı. Ayrıca kazalar ve afetler için de organize edilen bu sistem uzun yıllar boyunca devam etmiştir. Ancak bu hizmet, sistemli bir ambulans servisi hizmeti değildi. Bu sistemde am bulans ve şoför belediyelerden, sağlık ekibi ve bazı tıbbi malzemeler sağlık müdürlüklerinden temin edilmiştir. Ancak 1953 yılında, beledi yelerin bazı yetkilerinin alınması üzerine ambulans hizmetleri aksa maya başlamıştır. Sonrasında bu hizmetleri hangi kurumun sağlayacağı konusunda belirsizlikler ortaya çıkmıştır. Acil sağlık hizmetleri açısın dan dünyadaki gelişmeler ve Türkiye’de bir ambulans servisi ihtiyacı nın açıkça ortaya çıkması bu konudaki çabaları hızlandırmıştır. 1983 yılından sonra Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmalar başlamış ve uzun hazırlıklar sonucu 9 Ekim 1985 tarihinde, Ankara Numune Has tanesi’nde “Hızır Acil Servis” faaliyete geçmiştir. “077 Hızır Acil Ser vis” ile birlikte Türkiye’de ilk kez, modern anlamda bir ambulans servisi faaliyete başlamıştır. Birtakım bürokratik ve idari sorunlar ne deniyle bu sistemin devamı ve gelişmesi sağlanamamıştır. Bu çalış mada, 1985 yılında Ankara Numune Hastanesinde kurulan “077 Hızır Acil Servis”in kuruluş süreci incelenmektedir.en_US
dc.description.abstractAmbulance services are one of the most important com ponents of the healthcare system in a country. The establishment of an ambulance service requires many elements such as technical equip ment, competent medical personnel, effective management and suc cessful communication infrastructure. Until the 1980s, hospitals and municipalities had their own ambulances in Turkey. These ambu lances were mostly vehicles that serve to pick up patients from their homes and bring them to the hospital. This system, which was also or ganized for accidents and disasters, continued for many years. How ever, this service was not a systematic ambulance service. In this system, ambulance and driver from municipalities; healthcare team and some medical supplies were provided from health directorates. However, in 1953, when some authority of the municipalities were taken, ambulance services started to be disrupted. Later, uncertain ties emerged about which institution would provide these services. Developments in the world in terms of emergency health services and clearly the emergence of an ambulance service needs in Turkey had accelerated efforts in this regard. After 1983, studies within the Min istry of Health started and as a result of long preparations, “Hızır Emergency Service” was established in Ankara Numune Hospital on October 9, 1985. “077 Hızır Emergency Service”, for the first time in Turkey, began operating an ambulance service in the modern sense. Due to some bureaucratic problems, the continuation and develop ment of this system could not be achieved. In this study, the estab lishment process of “077 Hızır Emergency Service” founded in Ankara Numune Hospital in 1985 is mentioned.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTürkiye Kliniklerien_US
dc.relation.isversionof10.5336/mdethic.2020-79486en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAcil yardımen_US
dc.subjectCankurtaranen_US
dc.subjectAmbulans tarihien_US
dc.subjectAcil servisen_US
dc.subjectEmergency aiden_US
dc.subjectAmbulanceen_US
dc.subjectHistory of ambulanceen_US
dc.subjectEmergency serviceen_US
dc.titleTürkiye’nin İlk Ambulans Servisi: 077 Hızır Acilen_US
dc.title.alternativeTurkey’s First Ambulance Service: 077 Hızır Emergencyen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0002-5436-3961en_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorErbay, Hasan
dc.identifier.volume29en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage323en_US
dc.identifier.endpage330en_US
dc.relation.journalTürkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record