Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBozkurt, Erhan
dc.contributor.authorPektaş, Gökhan
dc.date.accessioned2022-06-27T13:47:31Z
dc.date.available2022-06-27T13:47:31Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationBOZKURT, E., & PEKTAŞ, G. (2020). The regulatory effects of resveratrol on the expression of renal MMP-2 and MMP-9 in the rat models of diabetes. Anatolian Journal of Botany, 4(2), 85-91.en_US
dc.identifier.issn2147-9607
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.30616/ajb.776153
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/1254
dc.description.abstractHyperglycemia caused by diabetesmellitus, in sensitive tissues such as the kidney,can cause dysfunction by damaging the blood vessels. Matrix metalloproteinases (MMPs), especially MMP-2 and MMP-9, play a significant role in the degradation of proteins and angiogenesis; while epidermal growth factor receptor (EGFR) is involved in the recovery of damaged tissues. Herein, we investigated the relationship between MMP-2 and MMP-9/EGFR in the kidney tissues of streptozotocin-induced Wistar male rats. We also examined the effects of resveratrol known as a strong tissue-protective on these changes. Diabetes was induced by streptozotocin (55 mg/kg) and trans-resveratrol (20 mg/kg/day intraperitoneal) was used for treatment. Rats were divided into 4 groups as control, resveratrol (Res), diabetes (Diab)and diabetes plus resveratrol (Diab+Res). Superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT) levels were significantly decreased in the kidneys in the diabetic group, whereas nitrite/nitrate, urea, creatine kinase (CK) and uric acid concentrations increased. MMP-2, MMP-9, calcium-binding protein B (S100B)and platelet-derived growth factor (PDGF)concentrations of kidney were increased although reduced EGFR in the diabetes group. Resveratrol supplementation markedly restored all these structures. Diabetes activates MMP related inflammation and oxidative stress by suppressing antioxidant enzymes in the kidney tissues. Resveratrol has partly modulatory effects on diabetes-induced changes.en_US
dc.description.abstractDiyabetes mellitusun neden olduğu hiperglisemiböbrek gibi hassas dokularda kan damarlarına zarar vererek işlev bozukluğuna neden olabilir. Matriks metaloproteinazlar (MMP'lar), özellikle MMP-2 ve MMP-9, proteinlerin bozunmasında ve anjiyojenezde önemli bir rol oynarken ;epidermal büyüme faktörü reseptörü (EGFR) hasarlı dokuların iyileşmesinde rol oynar.Burada streptozotosin ile indüklenmiş Wistar erkek sıçanların böbrek dokularında MMP-2 ve MMP-9/EGFR arasındaki ilişkiyi araştırdık. Ayrıcagüçlü doku koruyucu olarak bilinen resveratrolün bu değişiklikler üzerindeki etkilerini inceledik. Diyabet modeli streptozotosin (55 mg/kg) ile oluşturuldu ve tedavi için trans-resveratrol (20 mg/kg/gün intraperitoneal) kullanıldı. Sıçanlar kontrol, resveratrol (Res), diyabet (Diab) ve diyabet + resveratrol (Diab + Res) şeklinde 4 gruba ayrıldı. Diyabet grubundaki sıçanların böbreklerinde superoksitdismutaz(SOD)vekatalaz(CAT)düzeylerinin önemli ölçüde azaldığı buna karşınnitrit/nitrat, üre, kreatinin kinaz (CK) ve ürik asit konsantrasyonlarının arttığı saptanmıştır. Diyabet grubunda renal EGFR düzeyinin azalmasına rağmenMMP-2, MMP-9, kalsiyum bağlayan protein B (S100B)ve trombosit kaynaklı büyüme faktörü(PDGF)düzeyleri artmıştır. Resveratrol takviyesi tüm değişkenleri önemli ölçüde iyileştirdi. Diyabet, böbrek dokularındaki antioksidan enzimleri baskılayarak MMPile ilişkili inflamasyonu ve oksidatif stresi aktive eder. Resveratrol, diyabetin neden olduğu bu değişiklikler üzerinde kısmen modülatör etkilere sahiptir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAbdullah KAYAen_US
dc.relation.isversionof10.30616/ajb.776153en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDiabetes mellitusen_US
dc.subjectResveratrolen_US
dc.subjectKidneyen_US
dc.subjectMMP-2en_US
dc.subjectMMP-9en_US
dc.subjectBöbreken_US
dc.titleThe regulatory effects of resveratrol on the expression of renal MMP-2 and MMP-9 in the rat models of diabetesen_US
dc.title.alternativeResveratrolün sıçan diyabet modellerinde renal MMP-2 ve MMP-9 ekspresyonu üzerindeki düzenleyici etkilerien_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0002-1853-7098en_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorBozkurt, Erhan
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage85en_US
dc.identifier.endpage91en_US
dc.relation.journalAnatolian Journal of Botanyen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record