Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGökaslan, Çiğdem Özer
dc.contributor.authorSülkü, İbrahim
dc.date.accessioned2021-05-05T15:09:54Z
dc.date.available2021-05-05T15:09:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/122
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Eb5EkakJlp3olBdo_wNEGQ070Gwt-WOjjhtxZ89YPE9YaZMfBW_hQ4b6nP-IN9g8
dc.description623081en_US
dc.description.abstractBu çalışmamızda İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında; hastalığın takibinde, tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde ve fibrozisin derecelendirilmesinde klinik pratikte kullanılabilir objektif öngörücü parametreler bulmayı amaçladık. Çalışmamızda Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde (eski adı Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi) Ocak 2014-Ocak 2018 tarihleri arasında İnterstisyel Akciğer Hastalıkları tanısıyla takip edilen, sistemde Toraks BT, solunum fonksiyon testi ve hemogram sonuçlarının her üçü de bulunan hastalar dahil edildi. Aktif enfeksiyonu, pulmoner tromboembolisi, malignitesi ve plevral effüzyonu olan hastalar, akciğer ve mediasten cerrahisi geçirenler, toraks BT'lerinde çekim artefaktları olanlar ile sistemde toraks BT, solunum fonksiyon testi ve hemogram sonuçlarından herhangi biri bulunmayan olgular çalışmaya dahil edilmedi. Yaşları 47 ila 79 arasında değişen 26'sı kadın, 37'si erkek olmak üzere toplam 63 hasta çalışmamızda retrospektif olarak değerlendirildi. İnceleme Radyoloji Anabilim Dalı Tomografi ünitesinde yer alan Toshiba Aquilion (Toshiba Aquilion CT, Toshiba Medical System, Japonya) çok kesitli BT cihazı ile yapıldı. Bunun yanı sıra hastane bilgi sistemi olan Enlil-HBYS (Enlil Eroğlu, Eskişehir) sistemi kullanılarak her hastaya ait solunum fonksiyon testleri ile hemogram sonuçları iş istasyonlarında değerlendirildi. Bulgular:Warrick skorlama sistemini kullanarak oluşturduğumuz üç farklı İAH grubunda Nötrofil sayısı, NLO, PLO, PNO ve MPV değerleri ele alınmıştır. BT skoru değerleri arttıkça hastaların Nötrofil sayısı ve NLO değerlerinde artış, PNO değerlerinde ise azalma saptanmış olup İAH grupları arasında belirtilen parametreler istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Öte yandan PLO ve MPV değerleri ile BT Skoru arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki saptanmamıştır.Hafif, orta ve ağır form İAH grupları hem kendi içerisinde hem de birbirleri ile kıyaslandığında elde edilen BT Skoru ile ana pulmoner arter çapı, sağ ventrikül-sol ventrikül oranı, sağ atrium alanı, mediastinal bölgede izlenen lenf nodlarının sayısı ve boyutu arasında pozitif korelasyon izlenmiş olup elde olunan veriler istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (Tablo XI-XII-XIII).BT Skoru ile aktüel FVC ve aktüel FVC/Beklenen FVC arasında negatif, aktüel FEV1/FVC arasında ise pozitif korelasyon mevcuttur. Hafif, orta ve ağır form İAH grupları arasında yapılan değerlendirmede belirtilen solunumsal parametreler açısından anlamlı istatistiksel korelasyon saptanmıştır (Tablo XIV-XV-XVI). Sonuç: İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında (İAH), BT Skoru, nötrofil sayısı, nötrofil-lenfosit oranı (NLO), platelet-nötrofil oranı (PNO), aktüel FVC/beklenen FVC oranı, ana pulmoner arter çapı, sağ atrium alanı, sağ ventrikül/sol ventrikül oranı ile mediastinal lenf nodlarının boyutu ve sayısı hastalığın takibinde, tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde ve fibrozisin derecelendirilmesinde objektif sonuçlar vermiş olup klinik pratikte özellikle takipler esnasında kullanılabilir parametrelerdir.en_US
dc.description.abstractIntroduction and Objective:In our study, In interstitial lung diseases (ILD); We aimed to find objective predictive parameters that can be used in clinical practice in the follow-up of disease, evaluation of response to treatment and grading of fibrosis. Materials and Methods: In our study, patients who were followed up with the diagnosis of Interstitial Lung Diseases (ILD) between January 2014 and January 2018 in Afyonkarahisar Health Sciences University Medical Faculty Hospital (formerly Afyon Kocatepe University Faculty of Medicine) were included in the system. Patients who had active infection, pulmonary thromboembolism, malignancy and pleural effusion, those with lung and mediastinal surgery, those with shooting artifacts in thoracic CTs, Thorax CT, respiratory function tests and hemogram results were excluded from the study. A total of 63 patients (26 females and 37 males), aged 47 to 79 years, were retrospectively evaluated in our study. The review was performed with the Toshiba Aquilion (Toshiba Aquilion CT, Toshiba Medical System, Japan) multislice CT device in the Radiology Department Tomography unit. In addition, the hospital information system, Enlil-HBYS (Enlil Eroğlu, Eskişehir) system, each patient's respiratory function tests and hemogram results were evaluated at workstations. Results:Neutrophil count, NLR, PLR, PNR and MPV values were evaluated in three different groups of ILD groups that we created using Warrick scoring system. As CT scores increased, Neutrophil counts and NLR values of patients increased and PNR values decreased. Were found to be statistically significant (p<0,05). On the other hand, there was no statistically significant relationship between PLR and MPV values and CT score. There was a positive correlation between the size of main pulmonary artery, right ventricular-left ventricular rate, right atrium area and number and size of the lymph nodes seen in the mediastinal region with the CT score obtained in the light, medium and heavy form ILD groups compared to each other, obtained data were statistically significant. There was a negative correlation between CT score values and actuel FVC and actuel FVC/expected FVC and a positive correlation between actuel FEV1/FVC. Significant statistical correlation was found between light, medium and heavy form of ILD groups (Table XIV-XV-XVI). Conclusion: In interstitial lung diseases (ILD), CT score, neutrophil count, neutrophil-lymphocyte ratio (NLR), platelet-neutrophil ratio (PNR), actual FVC/expected FVC ratio, main pulmonary artery diameter, right atrium area, right ventricular/left ventricular ratio, size and number of mediastinal lymph nodes are monitored, It was concluded that there are objective results in evaluation of response to treatment and grading of fibrosis and the parameters that can be used in clinical practice.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRadyoloji ve Nükleer Tıpen_US
dc.subjectRadiology and Nuclear Medicineen_US
dc.subjectAkciğer hastalıklarıen_US
dc.subjectLung diseasesen_US
dc.subjectAkciğer hastalıkları-interstisyelen_US
dc.subjectLung diseases-interstitialen_US
dc.subjectFibrozen_US
dc.subjectFibrosisen_US
dc.subjectKan sayımıen_US
dc.subjectBlood cell counten_US
dc.subjectRadyografi-göğüsen_US
dc.subjectRadiography-thoracicen_US
dc.subjectSolunum fonksiyon testlerien_US
dc.subjectRespiratory function testsen_US
dc.subjectTomografi-x ışınlı-bilgisayarlıen_US
dc.subjectTomography-x ray-computeden_US
dc.subjectİnterstisyel Akciğer Hastalıklarıen_US
dc.subjectFibrozisen_US
dc.subjectBT Skoruen_US
dc.subjectHemogramen_US
dc.subjectSFTen_US
dc.subjectInterstitial Lung Disease, Fibrosis, CT Score, Hemogram, RFTen_US
dc.titleİnterstisyel akciğer hastalıklarında BT skorlama sistemi kullanılarak fibrozisin radyolojik olarak derecelendirilmesi ve BT skorunun solunum fonksiyon testleri, hemogram parametreleri, kardiyak ve mediastinal bulgular ile karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeThe radiological rating of the fibrosis by using computerized tomography scoring system in interstitial lung diseases and comparison of ct score with respiratory function tests, hemogram parameters, cardiac and mediastinal findingsen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Radyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorSülkü, İbrahim
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage79en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record