Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorEroğlu, Selma
dc.contributor.authorYılmaz, Muhammed
dc.date.accessioned2021-05-05T15:09:54Z
dc.date.available2021-05-05T15:09:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/116
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=wf-FPgY-5qjHEzEoOgvMs-Q6IMiGOOcHu7JLGpG9GYs7AeYMLDkHX9AA1DZtQL4N
dc.description653301en_US
dc.description.abstractAmaç: Kas iskelet sistemi ağrıları içerisinde çok sık karşılaşılan, hastada ağrı ve hareket kısıtlılığı ile hastanın günlük yaşamını etkileyen subakromiyal sıkışma sendromunun tedavisinde, HILT? in plaseboya karşı erken ve geç dönem ağrı, yaşam kalitesi,omuz fonksiyonu ve izokinetik değerlendirme ile kas gücü üzerindeki etkinliğini göstermeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, subakromiyal sıkışma sendromu tanısı olan, yaşları 30-75 yas aralığında olan 32 hasta HILT+egzersiz grubu (HG) ve 31 hasta sham HILT+egzersiz grubu (kontrol grubu-KG) olmak üzere 63 hasta dahil edildi. Hastalar randomize olarak iki gruba ayrıldı. HILT grubuna haftada 5 gün 55 dakika olacak şekilde (25 dakika HILT ve 30 dakika egzersiz programı) 3 hafta boyunca HILT ve egzersiz programı (coldman sarkaç egzersizleri, eklem hareket açıklığı, germe ve güçlendirme egzersizleri); 2. gruba ise haftada 5 gün 55 dakika olacak ?ekilde (25 dakika sham hılt ve 30 dakika egzersiz programı) 3 hafta boyunca sham HILT ve egzersiz programı (coldman sarkaç egzersizleri, eklem hareket açıklığı, germe ve güçlendirme egzersizleri) aynı fizyoterapist tarafından uygulandı. Hastaların demografik özellikleri kaydedildi. Ölçümler, tedavi öncesi (başlangıç: T0), tedavi sonrası (T1,3.Hafta) ve çalışma sonu (tedavi sonrası 3. ay kontrol: T3) değerlendirmesi ile yapıldı. Değerlendirmeler; eklem hareket açıklıkları pasif ve aktif ölçümü, Visuel Analog Skalası (VAS), Constant Murley Skoru, SF-36 Yaşam Kalitesi Değerlendirme Anketi, izokinetik omuz iç ve dış rotasyon 120,180 ve 210 derecelerde pik tork düzeyi ölçümlerini içermekteydi. Bulgular: Tedavi sonrası (T1) ve tedavi sonrası 3. ay kontrollerinde (T3) yapılan değerlendirmelerde hem HILT hem de kontrol grubunda anlamlı iyileşmeler saptandı. Grupların tedaviden hemen sonra ve tedaviden sonraki 3. aydaki değerlerinin karşılaştırılmasında ise omuzun aktif fleksiyon, iç rotasyon ve dış rotasyon EHA ölçümlerinde; VAS istirahat, VAS hareket ve VAS gece skorlarında ; Constant Murley günlük yaşam aktivitesi, eklem hareket açıklığı, kuvvet ve toplam skorlarında; SF-36?nın tüm alt parametrelerinde (fiziksel fonksiyon, fiziksel rol kısıtlılığı, emosyonel rol kısıtlılığı, vitalite, mental sağlık, sosyal fonksiyon, ağrı ve genel sağlık); izokinetik ölçümlerin iç rotasyon 120, 180,210 ve dış rotasyon 120,180 derece/saniye pik tork değerlerinde HILT grubu plaseboya göre istatistiksel olarak anlamlı iyileşme gösterdi. Sonuç: SSS?li hastalarda, HILT tedavisi plasebo ile karşılaştırıldığında; kısa ve uzun dönemde ağrıyı azaltmada, eklem hareket açıklığı, fonksiyonelliği, yaşam kalitesini ve izokinetik ile değerlendirilen kas kuvvetini arttırmada etkilidir.en_US
dc.description.abstractObjective: To evaluate the efficacy of HILT on early and late pain, quality of life, shoulder function and isokinetic evaluation of placebo in the treatment of subacromial impingement syndrome, which is very common in musculoskeletal pain and affects patient daily life with pain and limitation of movement. Materials and Methods: The study included 63 patients with a diagnosis of subacromial impingement syndrome aged 30-75 years. A total of 32 patients in highintensity laser therapy+ exercise group (HG) and 31 patients in sham-laser+ exercise group (control group-KG) concluded the study. Participants were sequence allocated to an intervention group (25 minutes high-intensity laser therapy + 30 minutes exercise therapy) and control group (25 minutes sham-laser + 30 minutes exercise therapy) and received 15 sessions (five days a week during three weeks). Demographic characteristics of the patients were recorded. The patients were assested before the treatment (baseline: T0), after the treatment (T1,3th week) and at the end of the study (3 months after the treatment: T3); using the shoulder passive and active range of motion, Visuel Analogue Scale (VAS), Constant Murley Score, Short-Form 36 (SF36), concentric shoulder internal and external rotation peak torque values at 120,180 and 210 degrees/second with isokinetic dynamometer. Results: Post-treatment (T1) and 3-month follow-up visits (T3) results showed significant improvement in all parameters in both groups. In comparing the values of the groups immediately after treatment and the third month after treatment; active flexion, internal rotation and external rotation of the shoulder; VAS at rest, VAS movement and VAS night scores; Constant-Murley daily living activity, range of motion, strength and total scores; in all sub-parameters of SF-36 (physical function, physical role limitation, emotional role limitation, vitality, mental health, social function, pain and general health); the internal rotation 120, 180,210 and external rotation 120,180 degree / second peak torque values of the isokinetic dynamometer were significantly higher in the HILT group.(9) Conclusion: HILT treatment in patients with subacromial impingement syndrome, in the short and long term, it is effective in decreasing the pain, increasing the range of motion, functionality, quality of life and muscle strength evaluated with isokinetic.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFiziksel Tıp ve Rehabilitasyonen_US
dc.subjectPhysical Medicine and Rehabilitationen_US
dc.subjectFizik tedavien_US
dc.subjectPhysical therapyen_US
dc.subjectFiziksel tıpen_US
dc.subjectPhysical medicineen_US
dc.subjectLazer tedavisien_US
dc.subjectLaser therapyen_US
dc.subjectNeodmiyum YAG lazeren_US
dc.subjectNeodmiyum YAG laseren_US
dc.subjectOmuzen_US
dc.subjectShoulderen_US
dc.subjectOmuz eklemien_US
dc.subjectShoulder jointen_US
dc.subjectOmuz sıkışma sendromuen_US
dc.subjectShoulder impingement syndromeen_US
dc.subjectPlasebolaren_US
dc.subjectPlacebosen_US
dc.subjectSubakromiyal sıkışma sendromu =en_US
dc.titleSubakromiyal sıkışma sendromu tanısı olan hastalarda; hılt tedavisinin plaseboya karşı, kısa ve uzun dönem etkinliğinin gösterilmesien_US
dc.title.alternativeIn pati?ents wi?th subacromi?al i?mpi?ngement syndrome; showing the short and long term effectiveness of hilt therapy against plaseboen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorYılmaz, Muhammed
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage118en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record