Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorVural, Özge
dc.contributor.authorSusam Şen, Hilal
dc.contributor.authorEker, İbrahim
dc.date.accessioned2022-05-09T15:50:39Z
dc.date.available2022-05-09T15:50:39Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationVural, Ö. , Susam Şen, H. & Eker, İ. (2021). The role of complete blood count in patients with heterozygous beta thalassemia. Kocatepe Tıp Dergisi , 22 (6) , 457-460 . DOI: 10.18229/kocatepetip.723959en_US
dc.identifier.issn2149-7869
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.18229/kocatepetip.723959
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/958
dc.description.abstractOBJECTIVE: The goal of this study was to compare the Mean Platelet Volume (MPV), Platelet Lymphocyte ratio, and Neutrophil Lymphocyte ratio by evaluating the parameters of Complete Blood Count in healthy children and patients with heterozygous Beta-thalassemia (HBT). MATERIAL AND METHODS: Between July 2016 and September 2019, 60 patients admitted to the pediatric hematology-oncology outpatient clinic diagnosed with HBT and 60 healthy control subjects of similar age and sex were analyzed retrospectively. Children over one year old, whose hemoglobin A2 levels were above 3.5% were included in the study population. RESULTS: A total of 120 subjects were enrolled in this study. The HBT group included 60 subjects (32 males and 28 females) and the control group included 60 (36 males and 24 females). There were no significant differences between the two groups in terms of age and gender (p=0.29 and p=0.27). Platelet count, MPV, lymphocyte, and ferritin were significantly higher in the HBT group, whereas hemoglobin was significantly lower in the HBT group as compared with the control group. CONCLUSIONS: Increased MPV and platelets in healthy HBT patients may cause hypercoagulability and may play a role with other risk factors in the predisposition of thrombosis in adult cases. There are very few studies on the incidence of thromboembolic events in cases with HBT. It is necessary to monitor adult HBT cases especially in terms of thromboembolic events, and to study with more cases.en_US
dc.description.abstractAMAÇ: Çalışmanın amacı heterozigot beta talasemili (HBT) olgularla sağlıklı çocuklardaki Tam Kan Sayımı parametrelerini değerlendirerek Ortalama Trombosit Hacmi (MPV), Trombosit Lenfosit oranı (PLR) ve Nötrofil Lenfosit oranını karşılaştırmaktır. GEREÇ VE YÖNTEM: Temmuz 2016 ve Eylül 2019 tarihleri arasında HBT tanısı konulan çocuk hematoloji onkoloji polikliniğine başvuran 60 hasta ile benzer yaş ve cinsiyette 60 sağlıklı kontrol olgusu retrospektif olarak incelendi. Bir yaşın üzerindeki çocuklar arasında hemoglobin A2 düzeyi% 3.5'in üzerinde olanlar çalışmaya alındı. BULGULAR: Toplam 120 olgu çalışmaya dahil edildi. HBT grubunda 60 olgu (32 erkek ve 28 kadın) ve kontrol grubunda da 60 (36 erkek ve 24 kadın) olgu bulunmaktaydı. İki grup arasında yaş ve cinsiyet açısından anlamlı fark yoktu (p = 0,29 ve p = 0,27). Trombosit sayısı, MPV, lenfosit ve ferritin HBT grubunda anlamlı olarak daha yüksekken, hemoglobin HBT grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha düşüktü. SONUÇ: Sağlıklı HBT'li hastalarda MPV ve trombosit sayısındaki artış hiperkoagulabiliteye neden olabilir ve erişkin olgularda tromboza yatkınlıkta diğer risk faktörleriyle birlikte rol oynayabilir. HBT olgularda tromboembolik olayların insidansı konusunda çok az çalışma vardır, erişkin HBT olgularını özellikle tromboembolik olaylar açısından izlemek ve daha fazla olgu ile çalışma yapmak gerekmektedir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAfyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.18229/kocatepetip.723959en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHeterozygous Beta-thalassemiaen_US
dc.subjectMean Platelet Volumeen_US
dc.subjectComplete Blood Counten_US
dc.subjectPlateleten_US
dc.titleHeterozigot beta talasemili hastalarda tam kan sayımının rolüen_US
dc.title.alternativeThe role of complete blood count in patients with heterozygous beta thalassemiaen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0001-7523-7553en_US
dc.authorid0000-0002-1329-1287en_US
dc.authorid0000-0002-1880-546Xen_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorVural, Özge
dc.contributor.institutionauthorSusam Şen, Hilal
dc.contributor.institutionauthorEker, İbrahim
dc.identifier.volume22en_US
dc.identifier.issue6en_US
dc.identifier.startpage457en_US
dc.identifier.endpage460en_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record