Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖz, Gürhan
dc.contributor.authorGencer, Adem
dc.date.accessioned2021-05-05T15:09:52Z
dc.date.available2021-05-05T15:09:52Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/92
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=wf-FPgY-5qjHEzEoOgvMs8MeveRXLBd62Q1zDLo42kSTnkSvcQ0QRbTF5nS8_pOU
dc.description653297en_US
dc.description.abstractPreoperatif multimedya destekli hasta bilgilendirmesi postoperatif ağrı, anksiyete ve hatta postoperatif komplikasyonlar açısından olumlu etkiler göstermektedir. Bu çalışmanın amacı VATS yapılan hastalarda cerrahi öncesinde sözel ve yazılı bilgilendirmeye ek olarak uygulanan multimedya destekli bilgilendirmenin postoperatif ağrı ve anksiyete üzerine etkilerini saptamaktır. VATS yapılan 50 hasta çalışmaya alındı ve iki gruba ayrıldı. Her iki gruba da bazal STAT-T testi operasyon öncesi ve sonrası STAI-S testi uygulandı. Multimedya bilgilendirme grubuna (MBG) ~6 dakikalık bilgilendirme videosu izletildi ve STAI-S testi tekrarlandı. Hastaların demografik verileri, cerrahi özellikleri, SFT değerleri, vital bulguları, VAS skorları ve analjezik tüketimleri kaydedildi. Her iki grup arasında demografik veriler, cerrahi özellikler ve SFT değerleri arasında anlamlı fark yoktu. STAI-T, preop STAI-S ve postop STAI-S skorları arasında anlamlı fark mevcut idi (sırasıyla, p=0,002; p=0,001; p<0,0001). Kontrol grubunda postop STAI-S skorları anlamlı düzeyde azalırken MBG'nda bu değişim izlenmedi (sırasıyla, p=0,010; p=0,656). Vital bulgulardan nabız parametresinde MBG'nda anlamlı değişim saptandı (p<0,0001). VAS skorları ve analjezik dozları açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktu. Gruplar içerisindeki 3 günlük değişime bakıldığında tümünde anlamlı düzeyde azalma saptanırken, kontrol grubunda Tramadol dozundaki değişim anlamlı bulunmadı (p=0,115). Çalışmamızda preoperatif multimedya bilgilendirmenin anksiyete üzerine etkisi olmasa da, postoperatif ağrı üzerine kısmen etkili olduğu sonucuna ulaştık.en_US
dc.description.abstractPreoperative multimedia supported patient information has positive effects on postoperative pain, anxiety and even postoperative complications. The aim of this study was to determine the effects of multimedia supported information on postoperative pain and anxiety in addition to verbal and written information in patients who underwent VATS. Fifty patients who underwent VATS were included in the study and divided into two groups. Both groups received baseline STAT-T test pre- and postoperative STAI-S test. About 6 minutes of information video was shown to the multimedia information group (MIG) and the STAI-S test was repeated. Demographic data, surgical features, PFT values, vital signs, VAS scores and analgesic consumption of the patients were recorded. There was no significant difference between the two groups in terms of demographic data, surgical features and PFT values. There was a significant difference between STAI-T, preop STAI-S and postop STAI-S scores (p=0.002, p=0.001, p<0.0001, respectively). Postoperative STAI-S scores decreased significantly in the control group, but this change was not observed in MIG (p=0.010, p=0.656, respectively). Significant changes in the MIG were found in the pulse parameter of vital signs (p<0.0001). There were no significant differences in VAS scores and analgesic doses between the groups. When the 3- day change in the groups was observed, a significant decrease was observed in all of the groups, but the change in the dose of Tramadol was not significant in the control group (p=0.115). In our study, we found that although pre-operative multimedia information had no effect on anxiety, it was partially effective on postoperative pain.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGöğüs Kalp ve Damar Cerrahisien_US
dc.subjectThoracic and Cardiovascular Surgeryen_US
dc.subjectAnksiyeteen_US
dc.subjectAnxietyen_US
dc.subjectAğrıen_US
dc.subjectPainen_US
dc.subjectAğrı-postoperatifen_US
dc.subjectPain-postoperativeen_US
dc.subjectAğrı-postoperatifen_US
dc.subjectPain-postoperativeen_US
dc.subjectHasta eğitimien_US
dc.subjectPatient educationen_US
dc.subjectMultimedyaen_US
dc.subjectMultimediaen_US
dc.subjectPostoperatif ağrı =en_US
dc.subjectTorakoskopien_US
dc.subjectThoracoscopyen_US
dc.subjectVideoen_US
dc.subjectVideoen_US
dc.titleVideotorakoskopi yapılan hastalarda multimedya destekli hasta eğitiminin postoperatif ağrı ve anksiyete üzerine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of multimedia supported patient trainingon postoperative pain and anxiety in patients with videothoracoscopyen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorGencer, Adem
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage67en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record