Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBalcı, Aydın
dc.contributor.authorÇilekar, Şule
dc.contributor.authorÇoşğun, İbrahim Güven
dc.date.accessioned2022-05-06T08:25:58Z
dc.date.available2022-05-06T08:25:58Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationBalcı, A. , Çilekar, Ş. & Çoşğun, İ. G. (2021). KLİNİĞİMİZE Kliniğimize hemoptizi şikâyetiyle başvuran hastalarda hemoptizi etyolojileri ve tedavi yaklaşımları . Kocatepe Tıp Dergisi , CİLT: 22 SAYI: 3 MAYIS 2021 ÖZEL SAYISI , 197-201 . DOI: 10.18229/kocatepetip.702028en_US
dc.identifier.issn2149-7869
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.18229/kocatepetip.702028
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/910
dc.description.abstractAMAÇ: Hemoptizi pulmoner veya bronşiyal vasküler sistemden kaynaklanan kanamaların sonucu olarak akciğer veya bronşlardan gelen kanın tükürülmesidir. Birçok hastalık için önemli bir ipucu olabilmektedir. Bazı durumlarda da zamanında ve etkili müdahale olmaz ise ölümcül sonuçlar doğurabilir. Çalışmamızda kliniğimizde 3 yıllık süre içinde hemoptizi şikayeti ile takip edilen vakalara yaklaşımımız ve bu vakaların etiyolojilerini literatür eşliğinde değerlendirmeyi amaçladık. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamız retrospektif dosya taraması şeklinde planlandı. Hastanemizde, göğüs hastalıkları kliniğinde son 3 yıllık süre (Ocak 2017-Ocak 2020) içinde çeşitli nedenlerle yatırılarak takip edilen toplam 3150 hastadan, hemoptizi tarifleyen ve yeterli dosya bilgisine ulaşılan 200 (%6,34) hasta çalışmaya dahil edildi. BULGULAR: Hastaların hemoptizi etyolojileri değerlendirildiğinde en sık etiyolojik faktörün 63 (%31,5) akciğer kanseri olduğu görüldü. PA akciğer grafisi 32 (%16) hastada normal, 168 (%84) hastada diğer akciğer hastalıkları (Bronşiektazi, organize pnömoni, tüberküloz v.b.) saptandı. Bilgisayarlı tomografi (BT)’de saptanan en sık patolojik bulgu 90 (%45) hastada konsolidasyon (infiltrasyon) idi. SONUÇ: Hemoptizi şikâyeti ile başvuran hastalarda doğru klinik süreçler (anamnez, klinik ve radyolojik bulgular ile gerekirse invaziv ileri tanı teknikleri) kullanıldığında tanıya ulaşma olasılığı bizim çalışmamızda olduğu gibi %90’ın üzerine çıkmaktadır. Bu yüzden Klinik ve radyolojik bulgulara fiberoptik bronkoskopi (FOB) kullanımının eklenmesi, hemoptizi tanı ve tedavisinde daha faydalı olacaktır.en_US
dc.description.abstractOBJECTIVE: Hemoptysis is the act of spitting blood from the lungs or bronchi as a result of bleeding from the pulmonary or bronchial vascular system. It can be an important indication of many diseases. In some cases, if timely and effective treatment is not possible, it might. have fatal consequences. In our study, we aimed to evaluate our approach to cases followed up with the complaint of hemoptysis in our clinic for three years and to evaluate the etiology of these cases in the light of the literature. MATERIAL AND METHODS: Our study was planned as retrospective file scanning. Out of 3150 total patients who were hospitalized into the chest disease clinic of our hospital for various reasons during the last three years (January 2017- January 2020), 200 (6.34%) patients describing hemoptysis and having sufficient file information were included in the study. RESULTS: Lung cancer was found to be the most common etiological factor in 63 (31.5%) patients after the evaluation of the hemoptysis etiologies of them. 168 (84%) patients were diagnosed with other lung diseases (bronchiectasis, organized pneumonia, tuberculosis, etc.) and 32 (16%) patients had normal PA chest x-ray results. The most common pathological finding detected through computed tomography (CT) was consolidation (infiltration) in 90 (%45) patients. CONCLUSIONS: The probability of reaching the correct diagnosis is above %90 in the literature as in our study when the correct procedures (anamnesis, clinical and radiological findings, and invasive advanced diagnostic techniques) were applied to the patients with hemoptysis complaints. Therefore, adding the use of Fiberoptic Bronchoscopy (FOB) to the clinical and radiological findings will be more beneficial on diagnosis and the treatment of hemoptysis.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.18229/kocatepetip.702028en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHemoptizien_US
dc.subjectfiberoptik bronkoskopien_US
dc.subjectHemoptizi etyolojisien_US
dc.titleKliniğimize hemoptizi şikâyetiyle başvuran hastalarda hemoptizi etyolojileri ve tedavi yaklaşımlarıen_US
dc.title.alternativeETIOLOGIES AND TREATMENT APPROACHES OF HEMOPTYSIS IN PATIENTS WHO APPLY TO OUR CLINIC WITH HEMOPTYSISen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0002-6723-2418en_US
dc.authorid0000-0001-8659-955Xen_US
dc.authorid0000-0001-7365-8098en_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorBalcı, Aydın
dc.contributor.institutionauthorÇilekar, Şule
dc.contributor.institutionauthorÇoşğun, İbrahim Güven
dc.identifier.volume22en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage197en_US
dc.identifier.endpage201en_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record