Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞimşek, Merih
dc.contributor.authorUsta, Buse Cunda
dc.date.accessioned2021-05-05T15:09:51Z
dc.date.available2021-05-05T15:09:51Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/86
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=FgmkGchPKo23qQqBeqzVZoU4jgPOV_CGM9_3JnzTHwUar8r5QneXVZjMv9Qvd2qC
dc.description569317en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada; kliniklerde yatan hastalardan izole edilen Gram negatif basillerin indüklenebilir beta-laktamaz aktivitelerini belirlemek ve antibiyotik direnç profilini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi' nin farklı kliniklerinde tedavi olan hastalara ait idrar, kan, balgam, beyin omurilik sıvısı (BOS), yara yeri ve abse lavajından alınan kültür örnekleri steril şartlarda hastadan alınıp, laboratuvar şartlarında çalışma gününe kadar -80 °C'de muhafaza edilen izolatlar sıvı buyyon besi yerinde 37°C etüvde 48 saat enkübe edilerek canlandırıldı. Canlandırılan bakteriler Gram boyama yöntemi uygulandı. Gram negatif görünümündeki örnekler kanlı agar, çikolata agar, EMB agar ve saboroud dekstroz agar besiyerlerine ekimleri yapılan bakteriler, 37°C etüvde 16-24 saat enkübe edildi. EMB agar besiyerinde üreyen bakteriler çalışmaya dahil edildi. EMB agar besiyerinde üreyen suşların, VITEK-2 tam otomatize cihazı ileri biyokimyasal testlerini 4-6 saatte yaparak identifikasyon sağlandı.Aynı cihaz 16-24 saat içerisinde çalışmaya dâhil edilen P. aeruginosa, E.cloacae complex, P. mirabilis, S.marcescens, M.morganii, S.liquefaciens group ve P.rettgeri türü basillerin antibiyotik duyarlılık sonuçlarını otomatik olarak vermiştir. İndüklenebilir Beta-laktamaz araştırması için ise Müeller-Hinton agara ayrı ayrı ekimleri yapılmıştır. İndükleyici ajan olarak imipenem (10 ?g) kullanılmış ve disklerin aralarındaki uzaklık 20 mm olacak şekilde besiyerinin yüzeyine yerleştirilmiştir. Bulgular: Çalışmaya dâhil edilen 104 izolatın 92 tanesinde indüklenebilir beta-laktamaz aktivitesi tespit edilmiştir. Beta-laktamaz aktivitesi en fazla olan bakteri türü P.aeruginosa, en azbeta-laktamaz aktivitesi olan ise S.marcescens olarak tespit edilmiştir. P.aeruginosa türü bakteri en çok PIP/Tazo'ya, S.marcescens türü bakteri kolistin' e, P.mirabilis türü bakteri ampisilin, sefrazidim, seftriakson, sefuroksim ve sefuroksim-aksetil' e, E.cloacae complex türü bakteri ampisilin, sefoksitin ve amoxicillin' e, diğer türler de ampisilin, kolistin, amoxicillin, sefuroksim ve sefuroksim-aksetil' e direnç göstermiştir. P.aeruginosa türü bakteri en çok cerrahi kliniklerde, S.marcescens ve P.mirabilis türü bakteriler dâhili kliniklerde, E.cloacae complex türü bakteri pediatri kliniğinde yatan hastalardan izole edilmiştir.en_US
dc.description.abstractAim: In this study; The aim of this study was to determine the inducible beta-lactamase activity of Gramnegative bacilli isolated from inpatients and to reveal the antibiotic resistance profiles. Methodology: In this study, the samples of urine, blood, sputum, cerebrospinal fluid (CSF), wound and abscess lavage taken from patients who were treated at different clinics of Afyonkarahisar University of Health Sciences Hospital were taken from the patient under sterile conditions, Isolates were incubated in a liquid broth at 37°C for 48 hours. Gram staining method was applied tothis bacteria. Samples with Gram negative appearance were cultured on blood agar, chocolate agar, EMB agar and saboroud dextrose agar media and incubated at 37°C for 16-24 hours. The bacteria breeding on EMB agar were included in the study. EMB agar in breeding strains, VITEK-2 fully automated device identification was achieved by advanced biochemical tests 4-6 hours. The same device gave results of antibiotic susceptibility results of P. aeruginosa, E.cloacae complex, P. mirabilis, S.marcescens, M.morganii, S.liquefaciens group and P.rettgeri species in 16-24 hours. For the inducible beta-lactamase research, we planted the Müeller-Hinton agar separately. Imipenem (10 ?g) was used as the inducing agent and the distance between the discs was placed on the surface of the medium to be 20 mm. Findings: Inducible beta-lactamase activity was determined in 92 of 104 isolates included in the study.The bacteria with the highest beta-lactamase activity were P.aeruginosa, whereas the least beta-lactamase activity was determined as S.marcescens.P.aeruginosa species bacteria most commonly to PIP/Tazo, S. marcescens type bacteria colistin, P.mirabilis type bacteria ampicillin, cefrazidime, ceftriaxone, cefuroxime and cefuroxime-aksetil, E.cloacae complex type bacteria ampicillin, cefoxitin and amoxicillin, and other species showed resistance to ampicillin, colistin, amoxicillin, cefuroxime and cefuroxime-axetil. P. aeruginosa bacteria of the species most surgical clinics, S.marcescens and P. mirabilis bacteria of the species in internal departments, E.cloaca complexe type bacteria were isolated from patients in clinical pediatrics.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMikrobiyolojien_US
dc.subjectMicrobiologyen_US
dc.titleGram negatif basillerde indüklenebilir beta laktamaz (ıbl) aktivitesinin ve antibiyotiklere direnç profilinin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of induced beta-lactamase (ibl) activity in gram negative rods and its profile of antibiotic resistanceen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAFSÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorUsta, Buse Cunda
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage114en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record