Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldız, Saliha Handan
dc.contributor.authorAkçalı, Nermin
dc.date.accessioned2021-05-05T15:09:51Z
dc.date.available2021-05-05T15:09:51Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/82
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=fS4sqEZr79C_n60Rk6MjFePSwpR0J8apQmwra7ijwISaK9F3bjldHCNdFaaZFmE7
dc.description525224en_US
dc.description.abstractAbortus gebeliğin 20. haftasından önce embriyonun, uterustan spontan olarak atılmasıdır. Tekrarlayan gebelik kaybı (TGK) ard arda iki ya da daha fazla gebeliğin abortus ile sonuçlanmasıdır. Genel popülasyonda ilk trimester gebeliklerin yaklaşık %10-15'i spontan abortus ile sonuçlanır. Tekrarlayan gebelik kaybı ise %1-2 sıklıkla meydana gelir. Genel olarak TGK'nın etiyolojisinde %2-5 arasında genetik nedenler bulunmaktadır. İlk trimester TGK'nın %60'ı, 2. Trimester TGK'nın %10-15'i, 3. trimester ölü doğumların %5'inden kromozom anomalilerinin sorumlu olduğu bildirilmiştir. Retrospektif vaka taraması ve sağlıklı kontrol grubu ile yaptığımız çalışmamızda; 2007-2017 yılları arasında, tekrarlayan gebelik kaybı nedeniyle Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalına başvuran bireylerde yapılan sitogenetik analizlerin değerlendirilmesi amaçlandı. İki ya da daha fazla tekrarlayan gebelik kaybı olan 1688 olgu klinik ve sitogenetik verileriyle birlikte değerlendirildi. Vaka grubu ile birlikte bilinen herhangi bir kalıtsal hastalığı olmayan, akraba evliliği yapmamış, sağlıklı çocuk sahibi olabilen, düşük ve/veya ölü doğum öyküsü bulunmayan 40 çiftin de sitogenetik analiz sonuçları değerlendirildi. Vaka grubunda 488 bireyin (%28.9), kontrol grubunda 13 bireyin (%16.2) polimorfik kromozom varyant taşıdığı gözlendi. Sonuçlarımız analiz edildiğinde tekrarlayan gebelik kaybı ile kromozom polimorfizmlerinin assosiasyon gösterdiği belirlenmiştir Tekrarlayan gebelik kaybı olan çiftlere karyotip analizinin yapılması çiftlerin sonraki gebeliklerinin prognozu açısından yol gösterici olacaktır.en_US
dc.description.abstractAbortus is the spontaneous excretion of the embryo from the uterus before the 20th week of pregnancy. Recurrent pregnancy loss (RPL) is two or more consecutive pregnancies resulting in abortion. Approximately 10 -15% of first trimester pregnancies in the general population result in spontaneous abortion. And recurrent pregnancy loss occurs 1-2% frequently. Generally, there are 2 to 5% genetic causes in the etiology of RPL. It has been reported that chromosomal anomalies are responsible for 60% of first trimester RPL, 10-15% of second trimester RPL and 5% of third trimester stillbirths. In our study with retrospective case screening and healthy control group; the aim was to evaluate the cytogenetic analysis of individuals who admitted to Afyon Kocatepe University Medical Faculty Medical Genetics Department between 2007-2017. 1688 cases with two or more recurrent pregnancies were evaluated with clinical and cytogenetic data. Cytogenetic analysis results of 40 pairs with no familial disease, no consanguineous marriages, healthy children and no history of miscarriage and / or stillbirth were also evaluated. It was observed that 488 individuals (28.9%) had polymorphic chromosome variants in the case group and 13 (16.2%) patients in the control group. When our results were analyzed, it was determined that recurrent pregnancy loss and chromosomal polymorphisms were found to be correlated. Karyotype analysis for couples with recurrent pregnancy loss will guide the prognosis of subsequent pregnancies of couples.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenetiken_US
dc.subjectGeneticsen_US
dc.subjectAbortusen_US
dc.subjectAbortionen_US
dc.subjectGebeliken_US
dc.subjectPregnancyen_US
dc.subjectGenetiken_US
dc.subjectGeneticsen_US
dc.subjectKromozomlaren_US
dc.subjectChromosomesen_US
dc.subjectKromozomlar-insanen_US
dc.subjectChromosomes-humanen_US
dc.subjectPolimorfizm-genetiken_US
dc.subjectPolymorphism-geneticen_US
dc.subjectSitogenetiken_US
dc.subjectCytogeneticsen_US
dc.titleTekrarlayan gebelik kaybı olan çiftlerde polimorfik varyant kabul edilen kromozom değişikliklerinin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of chromosomal variants considered polymorphic variants in couples with recurrent pregnancy lossen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.authorid
dc.departmentAFSÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorAkçalı, Nermin
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage79en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record