Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, Muammer
dc.date.accessioned2021-05-05T22:17:33Z
dc.date.available2021-05-05T22:17:33Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.issn2149-7869
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpZeE5EY3pNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/811
dc.description.abstractAMAÇ: Çalışmada, muhtemel hava kirletici kaynaklarının farklı olduğu Manisa-Merkez ve Manisa-Soma hava kalitesinin kükürtdioksit (SO2) ve partikül madde (PM10) parametreleri yönünden karşılaştırılması amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışma, 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasındaki Manisa -Merkez ve Manisa-Soma hava kalitesi ölçüm değerleri T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlı- ğının web sitesinden elde edilerek incelendiği kesitsel çalışmadır. Çalışmada Manisa-Merkez ve Manisa-Soma SO2 ve PM10 değerleri yaz-kış sezonlarına, aylara göre karşılaştırılmıştır. Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) sınıflndırması, sınır değerler ve tanımlar Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği’ne göre yapılmıştır. BULGULAR: Soma’da 2017 yılında PM10 ortalaması 78.02±40.72, Manisa’da 77.03±28.32; Soma’da SO2 ortalaması 89.08±91.62, Manisa’da 9.65±4.91’tir. Soma’da PM10 kış sezonu ortalaması 92.85±44.57, yaz sezonu 55.32±17.17 (z=-7.37, p<0.001) iken Manisa’da PM10 kış sezonu 87.12±34.07, yaz sezonu 66.92±16.22’dir (z=-5.58, p<0.001). Soma’da ve Manisa’da PM10 HKİ sınıflmasının iyi, orta ve hassas seviyeleri görülmüş, yaz ve kış sezonuna göre dağılımı anlamlı farklılık göstermiştir (sırasıyla: x2=55.32, p<0.001; x2=26.61, p<0.001). Soma’da 50 µg/m3 PM10 limit değeri yaz sezonunda 63 (%57.8) kış sezonunda 132 (%82.5) toplam 269 (%72.5) gün aşılmıştır (x2=19.83, p<0.001). Manisa’da 50 µg/m3 PM10 limit değeri yaz sezonunda 160 (%87,4) kış sezonunda 154 (%92.2) toplam 314 (%89.7) gün aşılmıştır (x2=2.16, p=0.14). Soma’da SO2 kış sezonu ortalaması 131±86.28, yaz sezonu 14.73±17.46 (z=-13.11, p<0.001) iken Manisa’da SO2 kış sezonu 11.36±6.94, yaz sezonu 8.6±3.88’dir (z=-3.64, p<0.001). Soma’da 125 µg/ m3 SO2 limit değeri kış sezonunda 83 (%46.4) gün aşılmış- tır. Manisa’da SO2 limit değeri kış sezonunda aşılmamıştır. Soma ve Manisa’da SO2 limit değeri yaz sezonunda aşılmamıştır. SONUÇ: PM10 ve SO2 düzeyleri kış sezonunda artış göstermekle birlikte, PM10 kirliliği Soma’da kış sezonunda, Manisa’da hem kış ve hem de yaz sezonunda etkili olmaktadır. Soma’da PM10 kirliliğinin yanında SO2 kirliliği de vardır. Özellikle kış sezonunda SO2 limit değerleri halk sağlığını tehdit edecek düzeylere ulaşmaktadır.en_US
dc.description.abstractOBJECTIVE: In the study, it is aimed to compare areas where possible sources of air pollution are diffrent that Manisa-Center and Manisa-Soma air qualities in terms of sulfur dioxide (SO2) and particulate matter (PM10) parameters. MATERIAL AND METHODS: This is cross-sectional study that Manisa-Center and Manisa-Soma air quality measurement values between 01.01.2017 and 31.12.2017 which is obtained from the website of the Ministry of Environment and Urbanization. In the study ManisaCenter and Manisa-Soma SO2 and PM10 values were compared in summer and winter seasons. Air Quality Index (AQI) classification, limit values and definitions were made according to the Air Quality Assessment and Management Regulation. RESULTS: In Soma, the PM10 averaged 78.02±40.72 in 2017 and 77.03±28.32 in Manisa; The mean SO2 in Soma was 89.08±91.62 and in Manisa it was 9.65±4.91. In Soma, PM10 winter season average is 92.85±44.57, summer season is 55.32±17.17 (z=-7.37, p<0.001) while in Manisa PM10 winter season is 87.12±34.07 and summer season is 66.92±16.22 (z=-5.58, p<0.001). In Soma and Manisa, the PM10 grade of AQI was found to have good, average and critical levels, with a significant diffrence in the distribution according to the summer and winter seasons (respectively: x2=55.32, p<0.001; x2=26.61, p<0.001). In Soma, 50 ?g/m3 PM10 limit value was exceeded in 63 (57.8%) summer season and 132 (82.5%) total 269 (72.5) days in winter season (x2=19.83, p<0.001). In Manisa, the PM10 limit value of 50 ?g/m3 was exceeded in summer season 160 (87.4%) and in winter season 154 (92.2%) by 314 (89.7%) days in total (x2=2.16, p=0.14). In Soma, SO2 winter season average was 131±86.28, summer season was 14.73±17.46 (z =-13.11, p<0.001) while in Manisa the SO2 winter season was 11.36±6.94 and summer season was 8.6±3.88 (z=-3.64, p<0.001). In Soma, the SO2 limit value (125 ?g/m3) was exceeded by 83 (46.4%) days during the winter season. In Manisa, the SO2 limit value is not exceeded in the winter season. In Soma and Manisa, the SO2 limit value is not exceeded in the summer season. CONCLUSIONS: PM10 and SO2 levels are increasing in winter, PM10 pollution is effctive in winter in Soma, in Manisa in both winter and summer seasons. Soma has SO2 pollution as well as PM10 pollution. Especially in the winter, SO2 limit values reach levels that threaten public health.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords]en_US
dc.titleMANİSA MERKEZ VE SOMA İLÇESİ 2017 YILI HAVA KALİTESİ VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİen_US
dc.title.alternativeTHE EVALUATION OF MANISA CENTRAL DISTRICT AND SOMA DISTRICT’S AIR QUALITY DATA IN 2017en_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAFSÜen_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage77en_US
dc.identifier.endpage82en_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record