Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzdemir, Ayşe
dc.contributor.authorDönem Dilli, Utku
dc.contributor.authorÖzdemir, Dalyan
dc.contributor.authorNeşelioğlu, Salim
dc.contributor.authorErel, Özcan
dc.date.accessioned2021-05-05T22:17:33Z
dc.date.available2021-05-05T22:17:33Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.issn2149-7869
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjek1UZ3dNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/807
dc.description.abstractAMAÇ: Tiyol/disülfit dengesi birçok hastalıkta önemli bir oksidatif belirteçtir. Kanserli olgularda biyo-belirteç olması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı meme kanserli hastalarda tiyol-disülfid homeosta-zisi (Dinamik tiyol [-SH], disülfit [-S-S] ve total tiyol [TT] ) ile CA 15-3 (kanser antijeni 15-3) ve CEA [karsinoembri-yojenik antijen], IMA[iskemik modifiye albümin], albümin arasındaki ilişkiyi araştırmak ve literatürde ilk kez yapılan sağlıklı kontrollerle karşılaştırmaktır. GEREÇ VE YÖNTEM:Hastalar kemoterapi altında çalış-maya katıldılar. Çalışma prospektif bir çalışmadır. Çalış-maya 39 kanserli hasta ve 41 sağlıklı toplamda 80 hasta dahil edildi. Çalışmamızda, tiyol-disülfid homeostazisin-deki değişiklikler ve IMA, Albumin, CA 15-3 seviyelerine bakıldı. BULGULAR:Kontrol ile meme CA grupları arasında IMA, albumin ve CA-15-3 açısından istatiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlendi (p<0.05). CA 15-3 in yüksek olduğu grupta SH/TT değerlerinde azalma, SS/TT değerlerinde artış görülmesine rağmen tiyol ve disülfid miktarlarında anlamlı bir değişiklik olmadı. Tiyol-disülfid parametreleri ile Meme Ca grubunda tümör biyo-belirteç değerleri ara-sında ilişki görülmedi. SONUÇ: Tiyol-disülfid homeostazisindeki değişikliklerin CA 15-3 ile etkileşmediği söylenebilir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords]en_US
dc.titleMEME KANSERLİ HASTALARDA DİNAMİK TİYOL, DİSÜLFİT DENGESİ İLE CA-15-3 SEVİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİen_US
dc.title.alternativeTHE ASSOCIATION BETWEEN THIOL-DISULPHIDE BALANCE AND CA-15-3 LEVELS IN PATIENTS WITH BREAST CANCER
dc.typearticleen_US
dc.departmentAFSÜen_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage70en_US
dc.identifier.endpage75en_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record