Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDumanlı, Ahmet
dc.contributor.authorApilioğulları, Burhan
dc.contributor.authorSami, Ceran
dc.contributor.authorEsen, Hasan
dc.contributor.authorFevzioğlu, Bahadır
dc.date.accessioned2021-05-05T22:17:32Z
dc.date.available2021-05-05T22:17:32Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.issn2149-7869
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjeE5EYzRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/803
dc.description.abstractAMAÇ: Radyofrekans termal ablasyon (RTA), diğer komorbiditeleri olan inoperabl hastalarda sıklıkla kullanılan minimal invaziv bir tekniktir. Eks vivo çalışmanın amacı, hayvan modellerinde (eksplante edilen organlar) akciğer kistik ekinokokkozun tedavisinde RTA’nın farklı sıcaklık ve sürelerinin etkinliğini değerlendirmektir. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamızda Ekinokokus Granülosus (EG) ile enfekte 9 adet sığır akciğerlerden elde edilen 45 adet canlı kist kullanıldı. Canlı akciğer kistlerinin radyofrekans tedavi grupları ısıya göre, rasgele üç ana gruba ayrıldı. Grup 1 (n=15) 90°C ‘de, grup 2 (n=15) 100°C ‘de ve grup 3 (n=15) 110°C ‘de. Gruplar radyofrekans uygulama süresine göre, üç alt gruba ayrıldı (7 dakika n=5; 9 dakika n=5; 11 dakika n=5). Tedaviden sonra tüm kistler çıkarıldı ve patolojik olarak incelendi. Eğer patolojik olarak korunmuş bir germinal membran mevcut ise kistler canlı olarak değerlendirildi. Germinal membran nekrotik ise başarılı bir şekilde tedavi edilmiş olarak değerlendirildi. BULGULAR: RTA uygulanan 45 numunenin 41’nin patolojik kesitlerinde germinal membran kısmi olarak nekrotik durumdaydı ve canlı olarak değerlendirildi. Sadece 4 numunede tamamen nekrotik germinal membran mevcuttu ve 11 dakikada 110°C’de başarılı bir şekilde tedavi edildi. Yıkım oranı, RTA’da uygulanan ısı artışıyla pozitif korelasyon göstermektedir (Phi=0.89, p=0.006). SONUÇ: Çalışmamızda RTA tedavisinin 110 °C’nin altında etkili olmadığını patolojik olarak tespit ettik. Bu nedenle RTA tekniğinin, çalışmamızın sonuçlarına göre klinik kullanımda henüz yerinin olmadığını, klinik kullanıma girebilmesi için daha ileri çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.en_US
dc.description.abstractOBJECTIVE: Radiofrequency thermal ablation (RTA) is a minimally invasive technique often used in inoperable patients with other comorbidities. The aim of the ex-vivo study was to evaluate the efficacy of different temperatures and durations of RTA for treatment of lung cystic echinococcosis in animal models (explanted organs). MATERIAL AND METHODS: Infected lungs from 45 slaughtered bovines were collected. Live pulmonary cysts were randomly divided into three main following radiofrequency treatment groups according to the heat. Group 1 (n=15) at 90 °C, group 2 (n=15) at 100 °C, and group 3 (n=15) at 110 °C. Then the groups were divided into three sub-groups according to duration of radiofrequency application (7 minute n= 5; 9 minute n=5; and 11 minute n=5). After treatment, all cysts were sectioned and examined by histology. Cysts were defined as alive if a preserved germinal layer at histology was evident, and as successfully treated if the germinal membrane was necrotic. RESULTS: Following RTA application, 41 of 45 samples consisted of partial necrotic sections of the germinal membrane defined as alive. Only 4 of 5 samples with completely necrotic germinal membrane defined as successfully treated in 11 minute 110 °C group. The destruction rate has a positive correlation with heat of RTA application (Phi =0.89, p=0.006). CONCLUSIONS: In our study, we determined pathologically that RTA treatment was not effective below 110 ° C. Therefore, we believe that RTA technique has not yet been used in clinical use according to the results of our study, and further studies are needed in order to be able to enter into clinical use.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords]en_US
dc.titleEKİNOKOKUS KİSTİNİN TEDAVİSİNDE RADYOFREKANS TERMAL ABLASYON (RTA): EKS-VİVO HAYVAN MODELİNDE DENEYSEL BİR ÇALIŞMAen_US
dc.title.alternativeRADIOFREQUENCY THERMAL ABLATION FOR TREATMENT OF CYCTIC ECHINOCOCCOSIS: AN EX-VIVO EXPERIMENTAL STUDY IN ANIMAL MODELSen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorDumanlı, Ahmet
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage239en_US
dc.identifier.endpage244en_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record