Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErdem, Serpil
dc.contributor.authorTosun, Murat
dc.contributor.authorVurmaz, Ayhan
dc.contributor.authorKöken, Tülay
dc.date.accessioned2021-05-05T22:17:27Z
dc.date.available2021-05-05T22:17:27Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.issn2149-7869
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRZMk5ERXdNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/773
dc.description.abstractAmaç: Kandaki ısı değişikliklerinin kan hücrelerinde oluşturduğu morfolojik değişiklikleri incelemek apoptotik ölümlerini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Çalışmada yaşları 18-25 arasında değişen tamamen sağlıklı 6 kadın ve 6 erkek denekten alınan kan örnekleri kullanıldı. Alınan örnekler kendi içlerinde 7 alt gruba ayrıldı ve ısı dereceleri her saatte $2^{\circ}C$ arttırılmak suretiyle tüm örneklerin ısıları $37^{\circ}C'$ den $43^{\circ}C’$ ye çıkarıldı. Isıtma sırasında $39^{\circ}C'$ ye ısıtılan örneğin bir kısmı 1 saat sonunda $37^{\circ}C'$ye soğutulurken aynı işlem $41^{\circ}C$ ve $43^{\circ}C'$ yedek ısıtılmış örneklerede uygulandı. Sürelerin sonunda kan örneklerinden 1 adet Giemsa ve 1 adet immunohistokimyasal boyama için 2 adet periferik yayma alındı. Aynı şekilde aynı örneklerden deneyin her basamağında alınan kan örneklerinden tam kan sayımı ve biyokimyasal olarak HSP70 titresi ölçüldü. Elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirildi. Bulgular: Deney sonunda artan ısı derecelerinin yüksek ısılarda daha anlamlı olmak üzere lökositlerde apoptotik hücre ölümünü arttırdığı tespit edildi. Diğer yandan ısının düşürüldüğü gruplarda ilginç olarak yüksek ısılardan hızla $37^{\circ}C'$ ye soğutma olduğunda apoptotik hücre ölümünün arttığı gözlendi. Bununla birlikte, tüm gruplarda HSP70 düzeylerinde anlamlı bir değişiklik olmadığı tespit edildi. Aynı şekilde kan şekilli elemanlarının oranlarında da artan apoptotik hücre ölümüne rağmen anlamlı değişiklik olmadı- ğı tespit edildi. Elde edilen tüm verilerin kadın ve erkek arasında anlamlı bir farklılık göstermediği belirlendi. Sonuç: Elde edilen sonuçlar bize artan ısı derecelerinin kanda lökositlerde apoptotik hücre ölümünü arttırdığı, buna karsın bu artısın kan hücre profilinde anlamlı bir etki yap- madığını ortaya koymuştur. Bu ısı değişimlerinin HSP70 ekspresyonuna gereksinim olmayacak kadar az yan etkisi olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractObjective: The aim of this study is to evaluate the effects of heat changes in blood tissue on blood cells’ morphology and apoptotic cell death. Material and Methods: The blood samples taken from quite healthy 6 women and 6 men from 18 to 25 years old have been used. These samples were assembled into 7 subgroups within itself and by increasing the temperature $2^{\circ}C$ per hour, all the samples’ heat was raised from $37^{\circ}C$ to $43^{\circ}C.$ During the heating, some part of the sample that was heated to $39^{\circ}C$ was cooled to $37^{\circ}C$ after an hour; this same process was applied on the samples that were heated to $41^{\circ}C$ and $43^{\circ}C.$ At the end of incubations 2 smears was prepared and stained with Giemsa and TUNEL based kit. Also, all of blood samples’ content was counted and bio- chemically, HSP70 titer was measured. Results: It was confirmed that high temperature induced apoptotic cellular death rate in leukocytes. It was also seen that in the groups with decreasing the death of the cells increased. Besides, there were no significant differences between the levels of HSP70 in all groups. At last, all of the data got from all criteria revealed that there were no signif- icant differences between women and men. Conclusion: All the data revealed that increasing tempera- ture triggers apoptotic cell death in blood leukocytes but this increasing did not affect the number of blood cells clearly. On the other hand, in this model, HSP70 expression is not triggered by changing of temperature.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBiyolojien_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.subjectTıbbi Araştırmalar Deneyselen_US
dc.titleFarklı ısı derecelerinin kan hücrelerinin morfolojisi ve yaşam süresine olan etkisinin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of the effects of different temperatures on blood cells’ morphology and life time.en_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorErdem, Serpil
dc.contributor.institutionauthorTosun, Murat
dc.contributor.institutionauthorVurmaz, Ayhan
dc.contributor.institutionauthorKöken, Tülay
dc.contributor.institutionauthorErdem, Serpil
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage228en_US
dc.identifier.endpage237en_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record