Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÜçpunar, Hanifi
dc.contributor.authorÖzcan, Seçkin
dc.contributor.authorSofu, Hakan
dc.contributor.authorÇamurcu, İsmet Yalkın
dc.contributor.authorDuman, Serda
dc.contributor.authorKonya, Mehmet Nuri
dc.date.accessioned2021-05-05T22:17:27Z
dc.date.available2021-05-05T22:17:27Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.issn2149-7869
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWprM05UQTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/770
dc.description.abstractAMAÇ: Bu çalışmanın amacı, implant çıkarımı cerrahisinin endikasyonları ve komplikasyonları arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. GEREÇ VE YÖNTEM: 2011-2014 yılları arasında implant çıkarımı ameliyatı yapılan hastaların verileri tıbbi kayıtlarımızdan incelendi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, implantın anatomik bölgesi ve implantın türü değerlendirildi. Tüm hastalar için kırık tedavisi ve implant çıkarımı ameliyatı arasındaki süre kaydedildi. İmplant çıkarımı ameliyatı endikasyonları analiz edildi ve komplikasyonlar ile olan ilişkisi Pearson Ki-Kare testi ile değerlendirildi. BULGULAR: Yaş ortalaması 36.2 ± 18.4 olan (dağılım, 5-79 yıl) 276 hastadan (116 kadın, 160 erkek) 279 implant çıkarıldı. İlk operasyondan implant çıkarımı ameliyatına kadar geçen ortalama süre 27.9 ± 33 aydı (aralık 0.25 ila 240 ay). İmplantların en yaygın anatomik yerleşimlerinin 93 hastada (% 33.6) tibia, 63 hastada femur (% 22.8) ve 39 hastada (% 14.1) fibula olduğu görüldü. İmplant çıkarımı endikasyonları; 54 hastada (% 20) implant yetmezliği, 21 hastada (% 8) derin enfeksiyon, 167 hastada (% 60) implant iritasyonu, 9 hastada (%3) psödoartroz, 44 hastada (% 16) hastanın talebi ve 40 hastada (% 14) cerrahın talebi olarak tespit edildi. Genel olarak komplikasyon oranı %17 (48 hasta) olarak bulundu. İmplantın enfeksiyon nedeni ile alınması ile postoperatif enfeksiyon ve refraktür arasında anlamlı korelasyon mevcuttu. Psödoartroz nedeniyle implantın çıkarılması ile beklendiği gibi yeni implant ihtiyacı arasında anlamlı korelasyon elde edildi. SONUÇ: İmplant çıkarma ameliyatı sırasındaki veya sonrasındaki komplikasyonların, daha önce enfeksiyon, psödoartroz ve implant yetmezliği gibi sorunlu klinik durumlarla ilişkili olduğu tespit edildi.en_US
dc.description.abstractOBJECTIVE: The main purpose of this study was to evaluate the relationship between indications and complications of implant removal surgery. MATERIAL AND METHODS: The data of patients who underwent implant removal surgery between 2011 and 2014 were evaluated from our medical records. Patients’ age, gender, anatomical site of implant and the type of the implant were evaluated. The interval between the fracture treatment and implant removal were recorded for all patients. The indications for implant removal surgery were analyzed and their relationships with complications were evaluated by Pearson Chi-Square test. RESULTS: 276 patients (116 female, 160 male) with the mean age of 36.2 ± 18.4 (range, 5 to 79 years) years underwent removal of 279 implants. The mean interval from initial operation to implant removal operation 27.9 ± 33 months (range, 0.25 to 240 months). The most common anatomical sites of implants were tibia in 93 patients (33.6 %), femur in 63 patients (22.8 %) and fibula in 39 patients (14.1 %). Implant removal was indicated for implant failure in 54 patients (20%), for deep infection in 21 patients (8%), for implant irritation in 167 patients (60%), for pseudoarthrosis in 9 patients (3%), for only patient’s demand in 44 patients (16%) and for only surgeon’s demand in 40 patients (14%). Overall complication rate was 17%. There was a significant correlation between the implant removal due to infection and postoperative refracture and infection (r=0.101 p<0.001 and r=0.273 p<0.001, respectively). Significant correlation was obtained between implant removal due to implant failure and pseudoarthrosis and the need of new implant as expected (r=0.375 p<0.001 and r=0.639 p<0.001, respectively). CONCLUSIONS: Complications related to implant removal surgery has a relationship with implant removal indications such as infection, pseudoarthrosis, and implant failure.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTıbbi Araştırmalar Deneyselen_US
dc.subjectOrtopedien_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.subjectÜroloji ve Nefrolojien_US
dc.titleİMPLANT ÇIKARIMINDA ENDİKASYON VE KOMPLİKASYON İLİŞKİSİen_US
dc.title.alternativeTHE RELATIONSHIP BETWEEN INDICATION AND COMPLICATION OF IMPLANT REMOVALen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorKonya, Mehmet Nuri
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage131en_US
dc.identifier.endpage134en_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record