Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTosun, Murat
dc.contributor.authorGökçe, Gökçen
dc.date.accessioned2021-05-05T15:09:50Z
dc.date.available2021-05-05T15:09:50Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/70
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=as2oTjW5jfr9IKSvmCdJYpu9HtR7YqGILC3W91JtsY_5EAyUPjplhsg7THuCors6
dc.description531565en_US
dc.description.abstractDeneysel Tip 1 Diabet Oluşturulmuş Ratlarda Mezenşimal Kök Hücre Tedavisi ile İnsülin Tedavisinin Karşılaştırılması Beta hücre harabiyetiyle karakterize diyabet dünya çapında mortalite ve morbiditenin en önemli nedenlerinin başında gelmektedir. Günümüzde en yaygın klinik tedavi uygulaması olarak ekzojen kaynaklı insülin replasmanı kullanılmaktadır. Bununla birlikte uzun süreli insülin kullanımının meydana getirdiği komplikasyonlar nedeniyle alternatif tedavi şekilleri araştırılmaktadır. MKH tedavisi bu uygulamalar içinde üzerinde çalışılan yöntemlerden birisidir. Ancak kök hücre uygulaması sonrasında multifaktöriyel olumsuz şartların oluşturduğu hücresel stres nedeniyle meydana gelen hücre kaybı kök hücre tedavisi modellerinin geliştirilmesine yönelik bir araştırma alanının doğmasına neden olmuştur. Çalışmamızda MKH'lerin erkek albino sıçanlarında Streptozotosin ile indüklenen diyabet üzerindeki etkisini, potansiyel terapötik etkisini ve insan hastalıklarında olası uygulamalarını keşfetmeyi amaçladık. Bu araştırmada 24 erkek Wistar albino cinsi rat (250 - 300 gram) kullanıldı. Dört gruba ayrıldı: Grup I (Diyabetik grup), Grup 2 (İnsülin tedavisi alan diyabetik grup), Grup 3 (MKH ile tedavi edilen diyabetik grup) ve Grup 4 (MKH ve İnsülinle tedavi edilen diyabetik grup). Diyabet modeli, STZ'nin (50 mg / kg) intraperitonal enjeksiyonu ile oluşturuldu. MKH, Grup 3 ve Grup 4'te sıçan pankreasına intrapankreatik olarak tek seferde enjekte edildi ve üç hafta sonra bütün deney grupları sakrifiye edildi. Deney süresince tüm deneklerin kan glikoz ve insulin seviyeleri ölçüldü. Sonuç olarak MKH tedavisi istatiksel olarak anlamlı olmamasına karşın Tip 1 diyabet oluşturulan ratlarda dokusal düzeyde önemli rejeneratif yeteneklere sahipti. Fonksiyonel anlamda bu etkinliğinin de olduğu gözlemlendi. Bu sonıuçlar ışığında MKH tedavisinin sağlıklı pankreas morfolojisinin kazanılmasınında ve Tip 1 Diyabet tedavisinde ek bir tedavi uygulaması olarak kullanılabileceği düşünüldü. Tip 1 diyabet vakalarında histopatolojik iyileşme yönünde katkı yapmasına karşın bu etkinin vücut için daha efektif olması için ek bir moleküle ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz. Çalışmamızın sonuçları bu molekülün erken kısa dönemde insülin olduğunu göstermektedir.en_US
dc.description.abstractThe Comparison of Mesenchymal Stem Cell Therapy and Insulin Therapy in the Experimental Type 1 Diabetic Rats Diabetes characterized by beta cell destruction is one of the most important causes of mortality and morbidity worldwide. Today, exogenous insulin replacement is the most common clinical treatment. However, alternative treatment modalities are investigated due to complications caused by prolonged use of insulin. MCH therapy is one of the methods studied in these applications. However, cell loss resulting from cellular stress caused by multifactorial adverse conditions after stem cell administration has led to the emergence of a research area for the development of stem cell therapy models. In our study, we aimed to explore the effect of MSCs on Streptozotocin-induced diabetes in male albino rats, their potential therapeutic effect and possible applications in human diseases. In this study, 24 male Wistar albino rats (250 - 300 grams) were used. It was divided into four groups: Group I (Diabetic group), Group 2 (Diabetic group receiving insulin therapy), Group 3 (MDC-treated diabetic group) and Group 4 (MSC and Insulin-treated diabetic group). The model of diabetes was generated by intraperitoneal injection of STZ (50 mg / kg). MSCs were injected intrapancetically in the rat pancreas in Group 3 and Group 4 at one time and all experimental groups were sacrificed three weeks later. Blood glucose and insulin levels of all subjects were measured during the experiment. In conclusion, although the treatment of MCD was not statistically significant, it had significant regenerative abilities at the textural level in rats with Type 1 diabetes. In the light of these results, it was thought that MSC treatment could be used as an additional treatment in the treatment of Type 1 Diabetes and in obtaining healthy pancreatic morphology. We believe that there is a need for an additional molecule to make this effect more effective for the body, although it contributes to histopathological recovery in patients with type 1 diabetes. The results of our study indicate that this molecule is early short-term insulin.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHistoloji ve Embriyolojien_US
dc.subjectHistology and Embryologyen_US
dc.subjectDiabetes mellitus-deneyselen_US
dc.subjectDiabetes mellitus-experimentalen_US
dc.subjectHayvan deneylerien_US
dc.subjectAnimal experimentationen_US
dc.subjectKök hücreleren_US
dc.subjectStem cellsen_US
dc.subjectStreptozotosinen_US
dc.subjectStreptozotocinen_US
dc.subjectSıçanlaren_US
dc.subjectRatsen_US
dc.subjectİnsülinen_US
dc.subjectInsulinen_US
dc.subjectMezenkimal Kök Hücreleren_US
dc.subjectStreptozotosinen_US
dc.subjectDiyabetik Raten_US
dc.subjectİnsülinen_US
dc.subjectMesenchymal Stem Cells, Streptozotocin, Diabetic Rat, Insulinen_US
dc.titleDeneysel tip 1 diabet oluşturulmuş ratlarda mezenşimal kök hücre ile insülin tedavisinin karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeComparison of mesenchymal stem cell therapy and insulin therapy type 1 diabetic ratsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAFSÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorGökçe, Gökçen
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage64en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record