Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖztürk, Tuba
dc.contributor.authorÖzseven, Ayşe Gül
dc.contributor.authorSesli Çetin, Emel
dc.contributor.authorKaya, Selçuk
dc.date.accessioned2021-05-05T22:17:18Z
dc.date.available2021-05-05T22:17:18Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.issn2149-7869
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRVek16UTVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/708
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada, kan kültürlerinden izole edilen Candida’ların tür düzeyinde tanımlanarak antifungal duyarlılıklarının araştırılması hedeflenmiştir. Gereç ve Yöntem: Toplam 36 farklı hastanın kan kültüründe üreyen maya izolatları konvansiyonel mikrobiyolojik yöntemler ve ticari kitler kullanılarak tür düzeyinde tanımlanmış, antifungal duyarlılıkları ATB FUNGUS 3 (bioMerieux, USA) ticari duyarlılık test kiti ile belirlenmiştir. Bulgular: Otuzaltı izolatın 19 tanesi Candida albicans (%53), 11 tanesi Candida parapsilosis (%30), 2 tanesi Candida glabrata (%5.5), 2 tanesi Candida tropicalis (%5.5), 1 tanesi Candida crusei (%3) ve 1 tanesi de Candida kefyr (%3) olarak tanımlanmıştır. İzolatların tamamı (%100) amfoterisin B’ye duyarlı olarak test edilmiş, flusitosin için C.glabrata olarak tiplendirilen 2 izolattan sadece bir tanesinde (%3) direnç gözlenmiştir. Vorikonazole, C.albicans’ların 3 tanesinin (%8) dirençli olduğu, diğer tüm türlerin ise duyarlı olduğu tespit edilmiştir. Flukonazol için, C.crusei olarak tiplendirilen bir izolatta intrensek direnç söz konusu olduğundan minimum inhibitör konsantrasyonuna bakılmaksızın dirençli olarak yorumlanmış, C.albicans izolatlarının ise 6’sında (%20) flukonazole direnç gözlenmiştir. İtrakonazol için ise C.glabrata ve C.crusei izolatlarının tamamında direnç gözlenirken, 2 C.tropicalis izolatının birinde (%50) ve C.albicans’ların 11 tanesinde (%58) direnç tespit edilmiştir. Sonuç: Sonuç olarak çalışmamızda itrakonazol için yüksek oranda olmak üzere, amfoterisin B dışındaki test ettiğimiz tüm antifungallerde değişik oranlarda direnç saptanması, özellikle invaziv Candida infeksiyonlarında tür düzeyinde tanımlama yapılarak ve antifungal duyarlılıklarının test edilerek tedavinin yönlendirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.en_US
dc.description.abstractObjective: The aim was to investigate the species and antifungal susceptibilities of Candida strains isolated from blood cultures of patients Material and Methods: Species of yeast isolates in 36 different patients’ blood cultures have been identified by using conventional microbiological techniques and commercial kits, antifungal susceptibilities were also determined with a commercial ATB Fungus 3 (bioMerieux, USA) susceptibility test kit. Results: While 19 of 36 isolates (53%) were identified as Candida albicans, the others were identified as 11 (30%) Candida parapsilosis, 2 (% 5.5) Candida glabrata, 2 (% 5.5) Candida tropicalis, 1 (3%) Candida crusei and 1 (3% ) Candida kefyr. All of the isolates (100%) were susceptible to amphotericin B and only one (3%) of 2 C.glabrata isolates was resistantant to flucytosine. While 3 of C.albicans (8%) were resistant to voriconazole, all other species were determined as susceptible to this agent. C.crusei isolates were interpreted as resistant to fluconazole due to intrinsic resistance, regardless of the minimum inhibitory concentration. Six (20%) of C.albicans isolates showed resistance to fluconazole. While resistance to itraconazole was observed among all C.glabrata and C.crusei isolates, one (50%) of 2 C.tropicalis isolates and 11 of C.albicans (58%) was detected as resistant to itraconazole. Conclusion: In conclusion, except for amphotericin B, it is observed that Candida species have different rates of resistantance against all tested antifungals, with the high rate for itraconazole. These results show the importance of species identification and antifungal susceptibility testing for the appropriate management of the treatment of invasive Candida infections.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBiyolojien_US
dc.subjectBiyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyolojien_US
dc.subjectTıbbi Laboratuar Teknolojisien_US
dc.subjectMikrobiyolojien_US
dc.titleKan kültürlerinden izole edilen candida suşlarının tiplendirilmesi ve antifungal duyarlılıklarının araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of the species and antifungal susceptibilities of candida strains ısolated from blood culturesen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAFSÜen_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage17en_US
dc.identifier.endpage22en_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record