Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorUlu, Şahin
dc.contributor.authorAkıcı, Murat
dc.contributor.authorErakın, Mümtaz
dc.contributor.authorKuzu, Selçuk
dc.date.accessioned2021-05-05T22:17:18Z
dc.date.available2021-05-05T22:17:18Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.issn2149-7869
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpneU1EZzJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/706
dc.description.abstractAMAÇ: Bu çalışmada; reflü sebebiyle opere edilen hastaların ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 3. ay ses handikap indekslerin (SHI) karşılaştırılması amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM: Reflü sebebiyle Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Genel Cerrahi Kliniği tarafından 2014-2017 yılları arasında opere edilen 30 hastanın Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Kliniği tarafından ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 3. ay ses handikap indekslerin (SHI) karşılaştırılmıştır. BULGULAR: Çalışmaya alınan hastaların 16’sı (%53) erkek, 14’ü (%47) kadındır. Yaş ortalaması 32.45±10.16’dır Operasyon öncesi ile karşılaştırıldığında operasyon sonrasında SHI toplam skoru ile fonksiyonel, fiziksel ve emosyonel alt grup skorlarının tümünde istatistiksel olarak anlamlı iyileşme saptanmıştır. SONUÇ: Bu çalışmada reflü cerrahisi ve ses handikap indeks skorları arasında anlamlı bir ilişki bulundu.en_US
dc.description.abstractOBJECTIVE: In this study; it was aimed to compare the voice handicap indices (VHI) of the patients who were operated for reflux to compare the preoperative and 3 months postoperative voice handicap. MATERIAL AND METHODS: 30 patients operated by operated by Afyonkarahisar Health Sciences University General Surgery Clinic between 2014-2017 due to reflux were compared compared in terms of preoperative and postoperative 3rd month voice handicap indices (VHI) by Afyonkarahisar Health Sciences University Ear Nose Throat Clinic. RESULTS: Sixteen (53%) of the patients included in the study were male and 14 (47%) were female. The average age is 32.45 ± 10.16. Compared with the preoperative period, there was a statistically significant improvement in VHI total score and functional, physical and emotional subgroup scores after the operation. CONCLUSIONS: In conclusion, in this study, a significant relationship was found between reflux surgery and voice handicap index scores.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords]en_US
dc.titleREFLÜ OPERASYONU GEÇİREN HASTALARIN SES HANDİKAP İNDEKSİ ÖLÇÜMÜen_US
dc.title.alternativeVOICE HANDICAP INDEX MEASUREMENT OF PATIENTS WHO UNDERWENT REFLUX OPERATIONen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorUlu, Şahin
dc.contributor.institutionauthorAkıcı, Murat
dc.contributor.institutionauthorErakın, Mümtaz
dc.contributor.institutionauthorKuzu, Selçuk
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage276en_US
dc.identifier.endpage280en_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record