Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkıcı, Murat
dc.contributor.authorÇilekar, Murat
dc.date.accessioned2021-05-05T22:17:17Z
dc.date.available2021-05-05T22:17:17Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.issn2149-7869
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjNU5USTFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/701
dc.description.abstractAMAÇ: Modifiye limberg yöntemi uygulanan pilonidal sinüs hastalarında gelişen nükslerde kristalize fenol uygulaması verilerini retrospektif olarak değerlendirmektir. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine Ocak 2016 - Ocak 2017 tarihleri arasında daha önce primer pilonidal hastalık nedeniyle modifiye limberg ?ep yöntemi uygulanan ve nüks saptanan 32 hasta dahil edildi. Hastalar yaş, cinsiyet, uygulama sayısı, yara yeri enfeksiyonu, nüks ve ortalama takip zamanı açısından değerlendirildi. BULGULAR: Nüks pilonidal hastalığı olan 32 hastanın uygulanan kristalize fenol uygulama verileri analiz edildi. Ortalama yaş 24.4±5.3 idi. 5 (% 15.6)’i kadın ve 27 (% 84.4)’si erkek idi. Kristalize fenol uygulaması 22 (%68.75) hastada bir kez, 5 (%15.6) hastada 2 kez, 2 (%6.25) hastada üç kez uygulandı. Üç (%9.3) hastada iyileşme sağlanamadı ve başka ?ep yöntemleri uygulanarak tedavi edildi. Bir kez kristalize fenol uygulaması ile hastaların 22 (%68.75)’ini, 2 İki uygulama ile 26 (%81.25)’ini, 3 uygulama ile tedavi 31(%90.7)’inde tam olarak sağlandı. Üç (%9.3) hastada yara yeri enfeksiyonu gelişti. Ortalama takip zamanı 13.1±6.4 ay idi. Takiplerde 2 (%6.8) hastada tekrar nüks gelişti. SONUÇ: Pilonidal sinüs hastalığı tedavisinde kullanılan ?ep yöntemleri diğer cerrahi yöntemlere göre her ne kadar nüks oranını azaltmış olsada nüks halen ciddi bir sorun olarak gözükmektedir. Nüks pilonidal hastalığın tedavisinde kristalize fenolün kolay uygulanır olmasının, cerrahi ?ep yöntemlerine göre nüksü önlemede daha üstün olabileceği görüşündeyiz.en_US
dc.description.abstractOBJECTIVE: To evaluate retrospectively the data of crystallized phenol administration in recurrent recurrence of Pilonidal sinus patients undergoing modified Limberg method. MATERIAL AND METHODS: Thirty-two patients who had previously undergone a modified limberg ?ap technique due to primary pilonidal disease were included in the study between January 2016 - January 2017. Patients were evaluated in terms of age, gender, number of applications, wound infection, recurrence and mean follow-up time. RESULTS: The data of 32 patients with recurrent pilonidal disease and the crystallized phenol administration data were analyzed. The mean age was 24.4±5.3 years. Five (15.6%) were female and 27 (84.4%) were male. Crystalline phenol application was administered once in 22 (68.75%) patients, twice in 5 (15.6%) patients and three times in 2 (6.25%) patients. Three patients (9.3%) did not recover and were treated with other ?ap methods. Once crystallized phenol was administered, 22 (68.75%) of the patients, 26 (81.25%) with two applications, and 31 (90.7%) of treatment were provided with 3 treatments. Three (9.3%) patients developed wound infection. The mean follow-up time was 13.1±6.4 months. During follow-up, recurrence occurred in 2 (6.8%) patients. CONCLUSIONS: Although ?ap methods used in the treatment of pilonidal sinus disease have reduced the recurrence rate compared to other surgical methods, relapse still seems to be a serious problem. We believe that crystallized phenol method can be beterness in terms of recurrent pilonidal sinus disease and low recurrence rates compared to ?ap methods. However, we think that there is a need for extensive research.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords]en_US
dc.titleMODİFİYE LİMBERG YÖNTEMİ UYGULANAN PİLONİDAL SİNÜS HASTALARINDA GELİŞEN NÜKSLERDE KRİSTALİZE FENOL UYGULAMASI ÇÖZÜM OLUR MU?en_US
dc.title.alternativeIS MODIFIED LIMBERG METHOD APPLIED IN DEVELOPING THE RECURRENCE OF PILONIDAL SINUS PATIENTS CRYSTALLIZED APPLICATION IS THE SOLUTION?en_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorAkıcı, Murat
dc.contributor.institutionauthorÇilekar, Murat
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issueözel sayıen_US
dc.identifier.startpage172en_US
dc.identifier.endpage176en_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record