Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇevik, Cahide
dc.contributor.authorCiğerci, Yeliz
dc.contributor.authorÖzyürek, Pakize
dc.contributor.authorBüyükyörük, Sinem Nur
dc.contributor.authorÇakar, Kezban
dc.contributor.authorHalat, Şeyma
dc.date.accessioned2021-05-05T22:17:17Z
dc.date.available2021-05-05T22:17:17Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.issn2149-7869
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjeU5USTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/699
dc.description.abstractAMAÇ: Bu çalışmada sağlık alanı dışındaki akademisyen grubunun organ nakli ve bağışı hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmanın etik kurul onayı Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulundan (26.02.2016; 2016/07) alınmıştır. Çalışma kapsamına sağlık alanı dışındaki fakülte ve yüksekokullarda çalışan, araştırmaya katılmayı kabul eden 202 akademisyen çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırmacılar tarafından literatür taranarak hazırlanan, demografik özellikler ile organ nakli ve bağışına yönelik 28 soru içeren anket formu araştırma kapsamına alınan akademisyenlere verilerek cevaplamaları istenmiştir. Sonuçlar SPSS 22.0 programında değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde katılımcı görüşleri frekans ve yüzde dağılımları ile hesaplanmıştır. BULGULAR: Akademisyenlerin %92.6’sı organlarını bağışlamadığını ifade etmiştir. “Sonraki zamanlarda bağışlamayı düşünür müsünüz” sorusuna ise Akademisyenlerin %54’ü bilmiyorum şeklinde cevap vermiştir. Akademisyenlerin %98.5’inin beyin ölümünün tanımını bildiği görülmüştür. Akademisyenlerin %60.4’ü organ bağışının maddi çıkar karşılığında yapıldığına, %52.5’i organ bekleme listelerinde yanlılık olduğuna ve %81.2’si de yasa dışı organ ticareti yapıldığına inandıklarını ifade etmiştir. Akademisyenlerin %44.6’sı ülkemizdeki organ bağış oranlarının düşüklüğünü birinci sırada dinen caiz olmadığı düşüncesine bağlamıştır. SONUÇ: Akademisyenlerin organ bağışlama oranının çok düşük olduğu, ilerleyen zamanlarda bağışlama konusunda kararsız oldukları, organ dağıtımı ile ilgili yanlış düşüncelere sahip oldukları, organ bağış oranlarının düşüklüğünü dinen caiz olmadığı düşüncesine bağladıkları söylenebilir.en_US
dc.description.abstractOBJECTIVE: In this study, it was intended to determine the opinions of the academic group without health origins, about organ transplantation and donation. MATERIAL AND METHODS: The ethics committee approval of the study was taken from the Turkish Scientific Research and Publication Ethics Committee (26.02.2016; 2016/07). 202 academics who were not on leave, who accepted to participate in the study and who worked in faculties and colleges except the field of health were taken into the scope of the study. Questionnaire method was used in the research. Questionnaire prepared by researchers searching the literature containing 28 questions about organ transplantation and donation were given to the academics who were taken into the scope of the research and they were asked to complete it. The results were evaluated with SPSS 22,0 package software. RESULTS: 92.6 % of the academics expressed that they did not donate their organs. 54 % of the academics answered the question ‘’Do you think to donate your organs later?’’ as ‘’I do not know’’. It was seen that 98.5 % of the academics knew the definition of cerebral death. 60.4 % of the academics expressed that organ donation was made for a consideration, 52.5 % of them expressed that there was bias in the organ waiting lists and 81.2 % of them expressed that they believed that there was illegal organ trade. 44.6 % of the academics answered that the reason was the thought about its religiously not being allowable. CONCLUSIONS: It can be said that the organ donation rate of the academics is low, they are indecisive about donation in the future and they have wrong opinions about organ distribution. They think that the low rate of organ donations is because of the thought about its being religiously not allowable.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords]en_US
dc.titleORGAN NAKLİ VE BAĞIŞI HAKKINDA SAĞLIK ALANI DIŞINDAKİ AKADEMİSYENLERİN GÖRÜŞLERİen_US
dc.title.alternativeOPINIONS OF ACADEMICIAN OUTSIDE THE FIELD OF HEALTH ABOUT ORGAN TRANSPLANTATION AND DONATIONen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAFSÜ, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorÇevik, Cahide
dc.contributor.institutionauthorCiğerci, Yeliz
dc.contributor.institutionauthorÖzyürek, Pakize
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage9en_US
dc.identifier.endpage13en_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record