Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGeze, Şükran
dc.contributor.authorKaraca, Mesut
dc.contributor.authorÇekiç, Bahanur
dc.date.accessioned2021-05-05T22:17:13Z
dc.date.available2021-05-05T22:17:13Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.issn2149-7869
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRVek5EUXhNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/669
dc.description.abstractAmaç: Retrospektif çalışmamızda torakotomi geçiren çocuk- larda epidural fentanil ile fentanil-levobupivakain infüzyonlarının postoperatif analjezik etkinliği, hemodinamik ve yan etkilerini değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakül- tesi Çocuk Cerrahisi kliniğinde elektif torakal cerrahi girişim sonrası postoperatif analjezi amacıyla torakal epidural analjezi uygulanan 5-12 yaş arası, Amerikan Anestezi Cemi- yeti ( ASA) I-III grubu, toplam 31 hasta retrospektif olarak incelendi. Bilgiler hasta dosyalarından, anestezi ve postoperatif hasta kontrollu analjezi (HKA) kayıt formların- dan elde edildi. Hastalar, kullanılan analjezik ajana göre; Fentanil (F) ve Fentanil+Levobupivakain (FL) şeklinde iki gruba ayrıldı. Fentanil grubundaki tüm hastalara 0,5 ?g/kg/sa fentanil infüzyonu kullanıldığı görüldü. Fentanil+levobupivakain grubundaki tüm hastalara ise 0,2 ?g/kg/sa fentanil + 0,15 mg/kg/sa levobupivakain kullanıl- dığı görüldü. Torakal epidural HKA uygulamasının 0., 4., 12., 24., 36. (sırasıyla; T1, T2, T3, T4, T5) saatlerdeki visüel analog skala (VAS), sistolik kan basıncı (SKB), diyastolik kan basıncı (DKB), kalp atım hızı (KAH), solunum sayısı (SS) ve yan etkilere ait veriler kayıt edildi. Bulgular: Gruplar arasında yaş, cinsiyet, boy, kilo ve ASA sınıflaması açısından istatistiksel olarak anlamlı fark görül- medi. Hemodinamik parametreler(SKB, DKB, KAH, SS), VAS skoru ve yan etkiler açısından da istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Sonuç: Çocuklarda torakotomi sonrası postoperatif epidural fentanil infüzyonunun, fentanil–levobupivakain kombinas- yonu uygulanmasına eşdeğer analjezi sağlayabileceği görü- şündeyiz.en_US
dc.description.abstractAim: We aimed to compare the postoperative analgesic efficacy, hemodynamic and side effects of epidural phentanyl and phentanyl-levobupivacaine administration in children undergoing torocotomy. Material and Method: 31 children with American Society of Anesthesiologists (ASA) I-III group and age between 5-12 years who were applied thoracic epidural with the purpose of postoperative analgesia after elective thoracic surgery in Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Clinics of Paediatric Surgery were examined retrospectively. In- formation was obtained from patients’ files, anaesthesia and postoperative patient controlled analgesia (PCA) re- cording form. Patients were separated into two groups according to analgesic agents used as phentanyl (F) and phentanyl+Levobupivacain (FL). It was found that 0,5 (μg/kg/h) phentanyl infusion was used for all patients in Group F. It was also found that, μg/kg/h phentanyl + 0,15 mg/kg/h levobupivacaine were used for all patients in Group FL. Visual analogue scale (VAS), systolic artery pres- sure (SAP), diastolic artery pressure (DAP), heart rate (HR), respiratory rate (RR), and side effects were recorded in 0., 4., 12., 24., 36. hours of thoracic epidural PCA application (T1,T2,T3,T4, T5 respectively). Results: There were no significant difference in age, sex, height, weight and ASA status between the groups. There were also no difeference in hemodynamic parameters (SAP, DAP, HR and RR), VAS score and side effects between the groups. Conclusion: We conclude that postoperative epidural phentanyl infusion provides equipotent analgesia to administration of phentanyl and levobupivacaine combination following thoracotomy in children.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAnestezien_US
dc.subjectAcil Tıpen_US
dc.titleTorakotomi geçiren çocuklarda epidural fentanil ile fentanil-levobupivakain kombinasyonunun postoperatif etkilerinin karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeComparison of postoperative effects of phentanyl with combination of phentanyl and levobupivacaine in children with thoracotomyen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAFSÜen_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage125en_US
dc.identifier.endpage131en_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record