Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAydemir Özcan, Tuba
dc.contributor.authorMutlu, Aytül
dc.contributor.authorÖzer, Feriha
dc.contributor.authorGünaydın, Sefer
dc.contributor.authorPetek Balcı, Belgin
dc.contributor.authorAcar, Hürtan
dc.contributor.authorÇokar, Özlem
dc.date.accessioned2021-05-05T22:17:12Z
dc.date.available2021-05-05T22:17:12Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.issn2149-7869
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRVek16ZzFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/659
dc.description.abstractAmaç: Serebellar infarktlar beyin infarktları arasında % 1.5- 4.2, posterior dolaşım infarktları arasında ise % 47 oranında görülür. Bu çalışmada, superior serebellar arter (SSA), posterior inferior serebellar arter (PİSA) ve anterior inferior serebellar arter (AİSA) alanında serebellar infarktların klinik seyir ve prognozu etkileyen faktörleri incelemeyi planladık. Gereç ve Yöntem: Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji kliniğinde 2007-2011 tarihleri arasında yatarak tedavi görmüş olan inmeli hastaların kayıtları incelendi. Çalışmaya AİSA, SSA ve PİSA damar alanlarında serebellar infarktı olan 106 hasta dahil edildi. Hastaların başvurudaki şikayetleri, nörolojik muayeneleri, özgeçmişleri, etyolojik amaçlı yapılmış olan tetkikleri ve taburculuktaki nörolojik muayeneleri incelendi. Bulgular: Çalışmamızda hastaların %45.3’i kadın, %54.7’si erkek olup yaş ortalaması 62.64±12.82 idi. Olguların damar alanına göre dağılımı %50’si PİSA, %46.2’sı SSA, %3.8’i AİSA idi. AİSA’ da ataksi, SSA’ da ataksi, dismetri-disdiadokinezi, PİSA’ da ise dizartri, ataksi ve dismetri-disdiadokinezi öne çıkan bulgular idi. En sık görülen risk faktörü hipertansiyon olarak saptandı. Ölümle sonuçlanan infarktların SSA alanın- da olduğu görülmüştür. Taburculuktaki bağımsız olarak hayatını idame ettirebilecek durumda olan hastalarımızın PİSA grubunda daha sık olduğu gözlenmiştir. Sonuç: Serebellar infarktlar tutulan damar alanına göre etyolojik ve prognostik farklılıklar gösterebilmektedir.en_US
dc.description.abstractObjective: Cerebellar infarcts are seen in 1.5-4.2% of brain infarcts and 47% of the posterior circulation infarcts. In this study, we aimed to investigate the clinical course and prognosis of infarcts in the territory of superior cerebellar artery (SCA), posterior inferior cerebellar artery (PICA) and anterior inferior cerebellar artery (AICA). Material and Methods: We analysed the records of patients with stroke treated in Haseki Educational and Research Hospital between 2007-2011. 106 patients with cerebellar infarcts in the territory of AICA, SCA and PCA were included the study. We evaluated the complaints, neurological findings, history and etiological examinations. Results: In this study, 45.3% of the patients were female, 54.7% of them were male. Mean age of the patients was 62.64±12.82. Of all patients, in 50% PICA, in 46.2% SCA, in 3.8% AICA infarcts were found. Most frequent findings were; ataxia in AICA, ataxia and dysmetria- dysdiadakokinesia in SCA, dysartria, ataxia and dysmetria- dysdiadakokinesia in PICA. Most frequent risk factor was hypertension. Fatal infarcts were seen in SCA territory. Patients who could sustain life as an independent group were more frequently observed in PICA. Conclusion: Etiologic and prognostic factors may vary between cerebellar infarcts according to the affected arteries.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKlinik Nörolojien_US
dc.subjectTıbbi Araştırmalar Deneyselen_US
dc.subjectNörolojik Bilimleren_US
dc.titleSerebellar infarktlarda risk faktörleri ve klinik özellikleren_US
dc.title.alternativeRisk factors and clinical characteristics of cerebellar infarctionsen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAFSÜen_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage135en_US
dc.identifier.endpage139en_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record