Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGüzel Erdoğan, Derya
dc.contributor.authorSağ, Sinem
dc.contributor.authorSağ, Mustafa Serdar
dc.contributor.authorTekeoğlu, İbrahim
dc.contributor.authorKamanlı, Ayhan
dc.contributor.authorNas, Kemal
dc.date.accessioned2021-05-05T22:17:09Z
dc.date.available2021-05-05T22:17:09Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.issn2149-7869
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWprM05EYzRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/632
dc.description.abstractAMAÇ: Romatoid Artrit (RA), oryantasyon, dikkat ve bellek zayıflığı gibi azalmış bilişsel işlevlere neden olur. Sunulan bu çalışmanın amacı RA’da bilişsel işlevlerin bir belirleyicisi olarak eklem yıkımını ve hastalığın diğer parametrelerini değerlendirmektir. GEREÇ VE YÖNTEM: Bu kesitsel çalışma, 45 hasta ve 40 sağlıklı kontrol içemektedir. RA’lı hastalarda radyolojik progresyon skoru (?0.5, modifiye Sharp / van der Heijde skorları- MTS’ler), 28 eklemin hastalık aktivite skoru (DAS-28) ve 44 eklemin hastalık aktivite skoru (DAS-44) değerlendirildi. Mini Mental Test (MMSE) ve Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği (HADÖ) değerlendirildi. Sonuçlar, bilişsel işlevleri belirlemek için hasta ve kontrol grubu arasında karşılaştırıldı. BULGULAR: MMSE skorları açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p=0.003). RA ve kontrol grupları arasında anksiyete ve depresyon düzeyleri açısından anlamlı farklılık yoktu. MMSE skoru; hastalık süresi (p=0.011, r=-0.371), Sharp skoru (p=0.018, r=-0.350) ve DAS-28(p=0.044, r=-0.296) skoru ile ilişkilendirildi. Depresyon skoru da DAS ile ilişkiliydi (p=0.004, r=0.425). Romatoid faktör düzeyleri, antisiklik sitrullinat peptid düzeyleri ve bilişsel işlev testleri arasında herhangi bir ilişki bulunamadı. SONUÇ: Sonuçlar, uzun süredir RA olan hastalarda inflamatuar mediatörlere maruz kalmanın, eklemleri etkilediği sürece merkezi sinir sisteminde de bozulmaya neden olabileceğini göstermektedir. Bilişsel bozulma, hastalık şiddeti ve eklem yıkımı ile ilişkili idi. Dolayısıyla, radyografik eklem hasarı, RA’daki bu kronik süreç boyunca nöronal hasarın ve bilişsel bozulmanın boyutunu yansıtan pozitif bir ön belirteç olabilir.en_US
dc.description.abstractOBJECTIVE: Rheumatoid Arthritis (RA) cause poor cognitive functions including reduced memory, orientation and attention. The aim of the present study is to evaluate joint destruction and other parameters of disease as a predictor of cognitive functions in RA. MATERIAL AND METHODS: This cross-sectional study included forty five patients and forty healthy controls. Radiological progression score (?0.5 the modified Sharp/ van der Heijde scores- MTSs), disease activity score of 28 joints (DAS-28) and disease activity score of 44 joints (DAS-44) were evaluated in patients with RA. Mini Mental State Examination (MMSE) and Hospital Anxiety Depression Scale (HADS) were evaluated and the results were compared between patients and control groups to determinate cognitive functions. RESULTS: There was a statistically significant difference between groups in terms of MMSE scores (p=0.003). There were no significant differences in terms of anxiety and depression levels between RA and control groups. MMSE score was correlated with disease duration (p=0.011, r=- 0.371), Sharp score (p=0.018, r=-0.350) and DAS-28 score (p=0.044, r=-0.296). Depression score was also correlated with DAS (p=0.004, r=0.425). No relationship was found between Rheumatoid factor levels, anti-cyclic citrullinated peptide levels and the cognitive function tests. CONCLUSIONS: The results indicate that exposure to inflammatory mediators in patients with long standing RA may lead to deterioration on central nervous system as long as affecting joints. Cognitive deterioration was correlated with disease severity and joint destruction. Thus, the radiographic joint destruction can be a positive predictor of reflecting the extent of neuronal damage and cognitive deterioration during this chronic process in RA.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.subjectTıbbi Araştırmalar Deneyselen_US
dc.titleROMATOİD ARTRİTTE BİLİŞSEL BOZUKLUĞUN DEĞERLENDİRİLMESİ: EKLEM YIKIMI VE HASTALIK AKTİVİTESİNİN BELİRLEYİCİ DEĞERİen_US
dc.title.alternativeEVALUATION OF COGNITIVE IMPAIRMENT IN RHEUMATOID ARTHRITIS: PREDICTIVE VALUE OF JOINT DESTRUCTION AND DISEASE ACTIVITYen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAFSÜen_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage86en_US
dc.identifier.endpage92en_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record