Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorVarol, Nuray
dc.contributor.authorÇoban, Nuran
dc.date.accessioned2021-05-05T22:17:05Z
dc.date.available2021-05-05T22:17:05Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.issn2149-7869
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWprM05EZzVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/600
dc.description.abstractAMAÇ: Isı şok protein 90 (IŞP), ATP-bağımlı moleküler bir şaperon olup kanserin temel özellikleri olarak tanımlanan çok sayıdaki onkogenik sinyal proteinlerinin stabilitesi ve fonksiyonu için gereklidir. Bu nedenle, IŞP90 kanserin önlenmesi ve tedavisi için moleküler bir terapötik hedef olarak görülür. Geldanamisin (GA) ilk doğal IŞP90 inhibitörüdür. IŞP90 inhibisyonu, kanser hücrelerinde apoptosisin indüklenmesine neden olur ve kemoterapi direncinde bir azalmaya eşlik edebilir. Bu çalışmada amacımız, Geldanamisin (GA) ve Trikostatin A (TSA)’ın tek başlarına ve/veya kombinasyonlarının kullanımının, insan mesane kanser hücre hattı T24’de transkripsiyonel ve protein düzeyinde apoptotik yolak üzerindeki sinerjik etkilerini araştırmaktır. GEREÇ VE YÖNTEM: Geldanamisin (0–30 µM)'nin hücre canlılığı üzerine olan etkisi WST1 aracılığıyla belirlenmiştir. Belirtilen ilaçların tek başlarına ve birlikte kullanımlarının CASP3 geninin transkripsiyonel ifade düzeylerindeki farklılıklar kantitatif eş zamanlı PCR yöntemiyle belirlenmiştir. Kaspaz3, Bax ve Bcl2 genlerinin translasyonel ifade düzeyleri ise western blot yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. BULGULAR: Antiapoptotik gen Bcl2 ifadelenmesi, GA ve GA+TSA kombinasyonu kullanımı sonrasında önemli derecede azalmakta iken, kaspaz-3 ve Bax ifadelenmesi kontrole göre translasyonel düzeyde artmıştır. Aynı zamanda, Cas3 mRNA düzeyi de kontrole göre artmıştır(p<0.05). SONUÇ: GA+TSA kombinasyonu hücre proliferasyonunu azaltmakta ve apoptoza indüklediği görülmüştür. Bu nedenle, IŞP90 inhibitörlerinin mesane kanseri tedavisinde yeni bir yaklaşım sunabileceğini düşünmekteyiz.en_US
dc.description.abstractOBJECTIVE: Heat shock protein 90 (HSP90) is an ATPdependent molecular chaperone required for the stability and function of numerous oncogenic signaling proteins that determine the hallmarks of cancer. Therefore, HSP90 is known as a molecular therapeutic target for the prevention and treatment of cancer. Geldanamycin (GA) was the first identified natural Hsp90 inhibitor. Inhibition of Hsp90 results in the induction of apoptosis in cancer cells, and may be accompanied by a reduction in chemotherapy resistance. This study is aimed to investigate, on transcriptional and protein levels, the synergic effects of unaccompanied and/or combined use of Geldanamycin (GA) and Trichostatin A (TSA) on the apoptotic pathway of human bladder cancer cell line T24. MATERIAL AND METHODS: The effect of geldanamisin (0–30 µM) on cell viability were determined by WST-1. The variation in the expression levels of CASP3 genes was transcriptionally determined by quantitative real-time PCR. The translational expressional levels of caspase-3, Bax and Bcl2 genes were performed by western blot method. RESULTS: The use of GA alone and GA+TSA combinati- on significantly down-regulated the antiapoptotic gene Bcl2 while Caspase-3 and Bax expression were increased at translational levels. Cas3 mRNA level was also increa- sed with respect to control (p<0.05). CONCLUSIONS: The use of geldanamycin+TSA combination reduced cell proliferation and induced apoptosis. Therefore, it can be suggested that HSP90 inhibitors may offer a new approach to consider in the treatment of bladder cancer.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBiyolojien_US
dc.subjectGenetik ve Kalıtımen_US
dc.subjectBiyokimya ve Moleküler Biyolojien_US
dc.subjectBiyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyolojien_US
dc.subjectHematolojien_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.subjectMikrobiyolojien_US
dc.titleGELDANAMİSİN VE TRİKOSTATİN A’NIN İNSAN MESANE KANSERİ HÜCRELERİ ÜZERİNE SİNERJİSTİK ETKİSİen_US
dc.title.alternativeTHE SYNERGISTIC EFFECT OF GELDANAMYCIN AND TRICHOSTATIN A ON HUMAN BLADDER CELLSen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorVarol, Nuray
dc.contributor.institutionauthorÇoban, Nuran
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage109en_US
dc.identifier.endpage113en_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record