Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkın, Serkan
dc.date.accessioned2021-05-05T22:17:05Z
dc.date.available2021-05-05T22:17:05Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.issn2149-7869
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWprM05EWTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/599
dc.description.abstractAMAÇ: Memenin taşlı yüzük hücreli karsinomu agresif klinik gidişatı olan nadir bir alt gruptur. Meme kanserlerinin %2-4.5’ini oluştururlar. Bu çalışmada taşlı yüzük hücreli meme kanseri olgularının klinik ve patolojik özelliklerini analiz ettik. GEREÇ VE YÖNTEM: 2007-2014 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü’nde meme kanseri tanısı alan ve tedavi edilen 3587 hastaya ait veriler incelendi. Hastaların demografik özellikleri ve patoloji raporları, klinik sonuçlarla birlikte değerlendirildi. BULGULAR: Taşlı yüzük hücreli meme karsinomu olan 25 hasta bulundu (%1). Ortanca yaşları 53 olan bu hasta grubunun %48’i premenapozal dönemde tanı almıştı. Tanı anında 4 hastanın metastatik, diğer 21 hastanın ise lokal hastalığı vardı. Tümörler genellikle grade 2, ER pozitif ve HER2 negatif idi. Mikst histoloji tespit edilen hastalardan 9’unda invaziv duktal karsinom, 6’sında invaziv lobüler karsinom eşlik etmekteydi. Ortalama takip süresi 27 ay idi. Yedi hastada nüks gözlendi (1 lokal, 1 hem lokal hem uzak, 5 uzak). Kemik, karaciğer ve overler en sık uzak nüks saptanan organlar idi (sırasıyla 3, 2 ve 2). SONUÇ: Bu çalışmada, taşlı yüzük hücreli meme karsinomu prevalansı literatürden daha düşük olarak bulunmuştur (%0.7). İnvaziv duktal karsinom en sık eşlik eden tiptir. Uzak nüksü olan 7 hastadan 2’sinde tutulan organ overdir. Taşlı yüzük hücreli karsinom olgularında over metastazı ile karşılaşılabilir.en_US
dc.description.abstractOBJECTIVE: Signet ring cell carcinoma (SRCC) of breast is a rare subtype with aggressive clinical course. The prevalence of signet ring features is between 2 to 4.5% of total breast cancers. Here we analyzed clinical and pathological features and outcomes of our patients with SRCC of breast. MATERIAL AND METHODS: We investigated retrospectively medical charts of 3587 patients with breast cancer diagnosed and treated in Hacettepe University Cancer Institute between 2007-2014. Patient demographics, pathology reports were assessed along with clinical outcomes. RESULTS: Twenty five patients with SRCC were identified (1%) Median age was 53 years and 48% of them were premenopausal. At initial diagnosis, metastatic disease was seen in 4 patients, other 21 patients have localized dise-ase. Tumors were mostly grade 2, ER positive and HER2 negative. In patients with mixed histology, coexisted his-tology was invasive ductal carcinoma in 9 patients and invasive lobular carcinoma in 6 patients. Median follow up was 27 months. Seven patients had recurrence (1 lo-cal, 1 both local and distant, 5 distant). Most common site of distant relapses were bone, liver and ovaries (3, 2 and 2 patients, respectively). CONCLUSIONS: In this study, the prevalence of SRCC was found 0.7 %, which is lower than that reported in the literature. Invazive ductal carcinoma is the most common accompanying subtype. Ovarian metastases were found in 2 of 7 distant failures. Signet ring cell histology may have a predilection for ovarian metastases.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGastroenteroloji ve Hepatolojien_US
dc.subjectHematolojien_US
dc.subjectTıbbi Laboratuar Teknolojisien_US
dc.subjectTıbbi Araştırmalar Deneyselen_US
dc.subjectOnkolojien_US
dc.subjectPatolojien_US
dc.subjectRadyolojien_US
dc.subjectNükleer Tıpen_US
dc.subjectTıbbi Görüntülemeen_US
dc.subjectÜroloji ve Nefrolojien_US
dc.titleMEMENİN TAŞLI YÜZÜK HÜCRELİ KARSİNOMUen_US
dc.title.alternativeSIGNET RING CELL CARCINOMA OF BREASTen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAFSÜen_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage79en_US
dc.identifier.endpage81en_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record