Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYeşil, Hilal
dc.contributor.authorKıran, Büşra
dc.contributor.authorAlkan, Hakan
dc.contributor.authorAteş, Büşra
dc.contributor.authorKayalı, Betül
dc.contributor.authorBüyükçam, Seda
dc.contributor.authorGüler, Senem
dc.contributor.authorÜnlü, İsmail
dc.contributor.authorSert, Zehra Nur
dc.contributor.authorUysal, Mükremin
dc.date.accessioned2021-05-05T22:17:05Z
dc.date.available2021-05-05T22:17:05Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.issn2149-7869
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWprM05ERXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/595
dc.description.abstractAMAÇ: Bu çalışmada Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde meme kanseri nedeniyle takip edilmekte olan hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi (TAT) kullanım sıklığının ve TAT ile ilgili uygulamaların belirlenmesi ve incelenmesi amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamıza Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Polikliniği ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı’na başvuran toplam 70 meme kanserli hasta dahil edilmiştir. Hastaların sosoyodemografik özellikleri ile, kullanılan TAT yöntemlerine yönelik sorgulamayı içeren 44 soruluk bir form doldurulmuştur. BULGULAR: Ortalama yaşları 57.5 ± 11.2 yıl olan hastaların en az bir TAT yöntemi kullanma oranı %85.7 (60 kişi) olarak belirlenmiştir. TAT yöntemi olarak en çok dua etmenin (%85.7) ve bitkilerin (%30) tercih edildiği saptanmıştır. TAT yöntemi kullanan meme kanserli hastaların %55’i TAT kullanmaya kendisi karar verirken, %13.3’ü ailesinin etkisiyle TAT kullanmaya başlamış. Çalışmamızda TAT kullanan hastaların sadece %35’inin bu konuda doktoruna bilgi verdiği görülmüştür. TAT kullanan hastaların %32.9’u çok fayda gördüğünü belirtirken, bu hastaların %44.3’ü tanı aldıktan hemen sonra tedavi süreci başlamadan bu yöntemlere başvurduğunu ifade etmiştir. SONUÇ: Hastalarımızın TAT yöntemlerini sık olarak kullandıkları, çoğunlukla da dua ve bitkisel yöntemleri tercih ettikleri saptanmıştır. Ayrıca meme kanserli kadınların TAT kullanımı ile ilgili sağlık çalışanlarına bilgi vermediği, özellikle kemoterapi, radyoterapi/ hormon tedavisi devam edenlerin büyük çoğunluğunun beraberinde TAT kullandığı belirlenmiştir. Ayrıca; sağlık çalışanlarının hastaları TAT kullanma yönünden sorgulamaları, böylelikle bu yöntemlerin kullanımı ile ilgili oluşabilecek yan etkilerin önlenmesine de yardımcı olunabileceğini düşünmekteyiz.en_US
dc.description.abstractOBJECTIVE: We aimed to determine the frequency of complementary and alternative therapy (CAM) usage and CAM related applications in patients with breast cancer at Afyon Kocatepe University. MATERIAL AND METHODS: Our study included a total of 70 patients with breast cancer who applied to the Afyon Kocatepe University Medical Faculty Hospital, Medical Oncology and Physical Medicine and Rehabilitation outpatient clinics. A 44-question form including questionnaires on the sociodemographic characteristics of the patients and the CAM methods used were filled out. RESULTS: Patients with a mean age of 57.5 ± 11.2 years were assigned at least one CAM method as 85.7% (60 people). It was determined that; praying (85.7%) and plants (30%) were as the most preferred CAM method. While 55% of breast cancer patients using the CAM method decided to use oneself, 13.3% of them started to use CAM due to the influence of their family. In our study, only 35% of the patients using CAM were informed about this issue by their doctor. While 32.9% of patients using CAM indicated that they were very beneficial, 44.3% of the patients stated that they applied to these methods immediately after the diagnosis was started. CONCLUSIONS: It has been determined that our patients use CAM methods frequently, mostly they prefer prayer and herbal methods. In addition, breast cancer patients do not inform health workers about the use of CAM, especially the majority of those continuing with chemotherapy, radiotherapy / hormone therapy were using CAM together. As a result; we also think that health professionals can also interrogate patients in terms of using CAM so that they can also help prevent side effects from using these methods.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTıbbi İnformatiken_US
dc.subjectOnkolojien_US
dc.titleAFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ’NDE MEME KANSERİ TANISI İLE TAKİP EDİLMEKTE OLAN HASTALARDA TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ KULLANIMIen_US
dc.title.alternativeUSING COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE IN PATIENTS WITH BREAST CANCER DIAGNOSIS AT AFYON KOCATEPE UNIVERSITYen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorYeşil, Hilal
dc.contributor.institutionauthorKıran, Büşra
dc.contributor.institutionauthorAlkan, Hakan
dc.contributor.institutionauthorAteş, Büşra
dc.contributor.institutionauthorKayalı, Betül
dc.contributor.institutionauthorBüyükçam, Seda
dc.contributor.institutionauthorGüler, Senem
dc.contributor.institutionauthorÜnlü, İsmail
dc.contributor.institutionauthorSert, Zehra Nur
dc.contributor.institutionauthorUysal, Mükremin
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage42en_US
dc.identifier.endpage47en_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record