Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorCiğerci, Yeliz
dc.contributor.authorAydemir, Mine
dc.date.accessioned2021-05-05T15:09:49Z
dc.date.available2021-05-05T15:09:49Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/58
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=_F5QEpayDXGqGZlp9XiFtNsaRlVvY3A_jDjEvYrO4YtsYQ7ltkDo5rl9VO49tZgt
dc.description639065en_US
dc.description.abstractÇocuklarda Kan Alma İşlemi Sırasında Dikkati Başka Yöne Çekme Tekniğinin Ağrı ve Anksiyete Üzerine Etkisi Bu çalışmada 7-12 yaş arası çocuklarda kan alma işlemi sırasında oluşan ağrı ve anksiyeteyi azaltmada dikkati başka yöne çekme tekniğinin etkisi araştırıldı. Bu randomize kontrollü çalışmaya Antalya Manavgat Devlet Hastanesi Çocuk Kan Alma Biriminde, 18.01.2019-28.03.2019 tarihleri arasında kan numunesi veren 7-12 yaş aralığındaki 246 çocuk (125 erkek, 121 kadın; ort yaş 9,41±1,71) alındı. Çocuklar iki gruba ayrıldı: dikkat çekme grubunda 123 çocuk (60 erkek, 63 kadın; ort yaş 9,39±1,70) ve kontrol grubunda 123 çocuk (65 erkek, 58 kadın; ort yaş 9,43±1,73). Kan alma işlemi öncesi, işlem sırası ve işlem sonrası veriler Hasta Tanıtım Formu ve Hasta İzlem Formu ile toplandı. Hastaların ağrı ve anksiyete düzeylerini değerlendirmek için sırasıyla Revize Yüz Ağrı Ölçeği (FPS-R) - Ağrı ve Çocuk Korku Ölçeği (ÇKS) kullanıldı. Dikkat çekme grubundaki ağrı ve anksiyete düzeyi (FPS-R= 1,65±1,33; ÇKS=1,73±1,07), kontrol grubuna (FPS-R= 3,09±1,57; ÇKS=2,86 ± 1,07)göre daha düşük çıktı. Dikkat çekme grubunun hem ağrı seviyesinde hem de anksiyete seviyesindeki azalma anlamlı derecede farklılık gösterdi (sırasıyla p=0,000 ve p=0,000). Çalışma sonuçlarımız, dikkati başka yöne çekme tekniğinin 7-12 yaş arasındaki çocuklarda kan alma işlemi sırasında ağrı ve anksiyeteyi azalttığını göstermektedir. Bu nedenle 7-12 yaş arası çocuklarda kan alma işlemi sırasında dikkati başka yöne çekme tekniğinin kullanılmasını önermekteyiz.en_US
dc.description.abstractTheEffect Of Pullıng Attentıon To Another Dırectıon Durıng Paın Collectıon In Chıldren On Paın And Anxıety This study in vestigated the impact of distraction method on reducing pain and anxiety that 7-12 year-old children experience during blood-letting procedure. The randomized controlled studyin cluded 246 child renaged 7 to 12 years (125 male, 121 female; meanage 9,41±1,71 years), who gave blood samples in Antalya Manavgat Public Hospital Pediatric Blood-Letting Unit between 18.01.2019-28.03.2019. The children were separated in to two groups: 123 children in the distraction group (60 male, 63 female; meanage 9,39±1,70 years) and 123 children in the control group (65 male, 58 female; meanage 9,43±1,73 years). The data were collectedvia the Patient Introduction Form and Patient Follow-up Form before, duringand after the blood letting procedure. Pain and anxiety levels of the patients were evaluatedusing the Revised Face Pain Scale (FPS-R)– Painand Child's Fear Scale (CFS), respectively. It was found that pain and anxiety levels were lower in the distraction group (FPS-R=1,65±1,33; CFS=1,73±1,07), compared to the control group (FPS-R=3,09±1,57; CFS=2,86±1,07). There was a signifi cant difference in the decrease of both pain and anxiety levels in the distraction group (p=0,000 and p=0,000, respectively). Our study results demonstrate that distraction technique reduce spainand anxiety in 7-12 year-old children during blood-letting procedure. Thus were commend the utilization of distraction technique in 7-12 year-old children during blood-letting procedure.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHemşireliken_US
dc.subjectNursingen_US
dc.subjectÇocuken_US
dc.subjectağrı,anksiyeteen_US
dc.subjectinvaziv uygulamaen_US
dc.subjectdikkat çekmeen_US
dc.subjectChild, pain, anxiety, invasiveapplication, distractionen_US
dc.titleÇocuklarda kan alma işlemi sırasında dikkati başka yöne çekme tekniğinin ağrı ve anksiyete üzerine etkisien_US
dc.title.alternativeTheeffect of pulling attention to another direction during pain collection in children on pain and anxietyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAFSÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorAydemir, Mine
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage100en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record