Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBallı, Ömür
dc.contributor.authorAkhan, Okan
dc.contributor.authorAkıncı, Devrim
dc.contributor.authorÇiftçi, Türkmen
dc.date.accessioned2021-05-05T22:17:04Z
dc.date.available2021-05-05T22:17:04Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.issn2149-7869
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpZek9EZ3dNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/585
dc.description.abstractAMAÇ: Lenfosel tedavisinde perkütan trankateter skleroterapi tekniği uzun yıllardan beri ilk tedavi seçeneği olarak kullanılmaktadır. Bu prospektif randomize çalışmanın amacı tek veya çok seans etanol skleroterapisinin başarı oranlarını, güvenilirlik düzeyini, major ve minor komplikasyonlarını, kısa ve uzun dönem takip sonuçlarını karşılaştırmalı olarak değerlendirmektir. GEREÇ VE YÖNTEM: Ağustos 2002 – Şubat 2010 tarihleri arasında postoperatif semptomatik pelvik lenfoseli olan 19 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların tamamı kadın olup, ortalama yaşları 52.5 (25-75) idi. BULGULAR: Hastalarda mevcut bulunan 26 lenfoselin 12 (%46) tanesine tek seans, 14 (%54) tanesine çok seans skleroterapi işlemi uygulandı. Tek seans işlem sonrası 3 (%25) lenfoselde rekürrens, çok seans sonrası ise 1 (%7) lenfoselde rekürrens ve 2 (%14) lenfoselde apse izlendi. 4 rekürren lenfosele çok seans skleroterapi, apselere ise perkütan kateter drenajı yapılıp, uygun antibiyotik verilerek tedavi edildi. Bu işlemlerle birlikte toplam 30 perkütan transkateter etanol skleroterapi işlemi gerçekleştirildi. Çok seans uygulanan hastalarda, ortalama kateterizasyon süresi 21 (4-55) gündü. Hastaların takip süresi ortalama 21 (1- 96 ay) aydı. İstatistiksel çalışmalarda tek veya çok seans skleroterapi teknikleri arasında anlamlı fark saptanmadı (p=0.270). SONUÇ: Lenfosel tedavisinde tek seans etanol skleroterapi işlemi ilk seçenek olarak etkin ve güvenilir olup, rekürrenslerde ise çok seans skleroterapi tercih edilebilecek tedavi yöntemidir.en_US
dc.description.abstractOBJECTIVE: Percutaneous transcatheter sclerotherapy technique has been used as a first- line theraphy for treatment of postoperative pelvic lymphocele for long years. The aim of this prospective-randomized study is to investigate and compare the therapeutic e?icacy, reliability, major and minor complications, short and long-term results of single and multisession percutaneous transcatheter ethanol sclerotherapy. MATERIAL AND METHODS: Between August 2002 and February 2010, 19 patients who had postoperative symptomatic pelvic lymphocele were included in this study. All of them were female and the mean age of patients was 52.5 (range:25-75) years. RESULTS: 12 (46%) of them were treated with single-session of ethanol sclerotherapy and 14 (54%) of them were treated with multi-session of ethanol sclerotherapy. Recurrence developed in 3 (25%) lymphoceles treated by single-session and 1 (7%) lymphocele treated by multiple- session percutaneous transcatheter ethanol sclerotherapy. Also, abscess developed in 2 (14%) lymphoceles after multiple-session percutaneous transcatheter ethanol sclerotherapy. All of the recurrent lymphoceles were treated by multiple-session percutaneous transcatheter ethanol sclerotherapy and abscesses were treated by percutaneous catheter drainage with appropriate antibiotic medication. Totally, 30 sclerotherapy procedures were performed. The mean duration of percutaneous catheter drainage was 21 days (4–55 days). There was no statistically di?erence between single and multi-session techniques for sclerotherapy of lymphocele (p=0.270). The follow-up period ranged from 1 to 96 months (mean:21 months). CONCLUSIONS: As a result, the treatment of lymphocele with single-session sclerotherapy is a safe and e?ective procedure, however, in recurrent lymphoceles, multisession sclerotherapy may be the treatment of choice.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords]en_US
dc.titleLENFOSELLERDE PERKÜTAN TEDAVİ: TEK VEYA ÇOK SEANS SKLEROTERAPİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASIen_US
dc.title.alternativePERCUTANEOUS TREATMENT OF LYMPHOCELE: COMPARISON OF SINGLE AND MULTIPLE SESSIONS SCLEROTHERAPYen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAFSÜen_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage141en_US
dc.identifier.endpage149en_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record