Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorCiğerci, Yeliz
dc.contributor.authorGazi, Telman
dc.date.accessioned2021-05-05T15:09:49Z
dc.date.available2021-05-05T15:09:49Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/57
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=_F5QEpayDXGqGZlp9XiFtCDFjmitx87wJdHhrdYVE1YWsPKDTx8Apd__JnZMckMv
dc.description633228en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, retrograd intrarenal cerrahi geçiren hastalarda, müzik dinletmenin preoperatif ve postoperatif dönemde temel yaşam bulguları, anksiyete, ağrı ve kullanılan analjezik miktarı üzerine etkileri araştırıldı. Bu randomize kontrollü çalışmaya 14 Mayıs-31Aralık 2019 tarihleri arasında, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi Üroloji Kliniği'nde RIRC yapılan toplam 58 hasta (35 erkek, 23 kadın; ort. yaş 47,38±15,88 yıl; dağılım 18-78 yıl) alındı. Hastalar iki gruba ayrıldı: müzik grubunda 30 hasta (18 erkek, 12 kadın; ort. yaş 47,73±16,80 yıl; dağılım 18-78 yıl) ve kontrol grubunda 28 hasta (17 erkek, 11 kadın; ort. yaş 47,00±15,14; dağılım 18-78 yıl). Preoperatif ve postoperatif veriler "Hasta Tanıtım Formu" ve "Hasta İzlem Formları" ile toplanmıştır. Hastaların ağrı ve anksiyete düzeylerini değerlendirmek için sırasıyla Visual Analog Scala (VAS) ağrı ve VAS anksiyete kullanıldı. Hastaların iki farklı dönemde ölçülen anksiyete puanları incelendiğinde; kontrol grubundaki hastaların hem preoperatif dönem hem de postoperatif dönem anksiyete puanlarının daha yüksek, müzik ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (sırası ile; p=0,000, p=0,024). Postoperatif dönemde ağrı düzeyleri kontrol grubunda müzik grubuna göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (p=0,017). Çalışma sonuçlarımız, retrograd intrarenal cerrahi geçiren hastalarda, müzik dinletmenin preoperatif ve postoperatif dönemde temel yaşam bulguları, anksiyete, ağrı düzeylerini azalttığını göstermektedir. Bu nedenle, retrograd intrarenal cerrahi geçiren hastalarda müzik müdahelesini önermekteyiz.en_US
dc.description.abstractThis study investigated the impacts of music listening in patients undergoing retrograd intrarenal surgery on basic vital signs, anxiety, pain and amount of analgesics used in the preoperatif and postoperatif period. The randomized controlled study included a total of 58 patients (35 male, 23 female; mean age 47,38±15,88 years; distribution 18-78 years), who had undergone RIRS in the Afyonkarahisar Health Sciences University Hospital Urology Clinic between May 14th-December 31st, 2019. The patients were separated into two groups: 30 patients in the music group (18 male, 12 female; mean age 47,73±16,80 years; distribution 18-78 years) and 28 patients in the control group (17 male, 11 female; mean age 47,00±15,14 years; distribution 18-78 years). The preoperatif and postoperatif data were collected via the "Patient Introduction Form" and "Patient Follow-up Form". The patients' pain and anxiety levels were evaluated using the Visual Analog Scale (VAS) pain and VAS anxiety, respectively. Examining the patients' anxiety scores in two different periods; the control group patients had higher anxiety scores in the preoperatif and postoperatif period and there was a statistically significant difference between the experimental and control group (p=0,000, p=0,024 respectively). Also, the control group had higher pain levels in the postoperatif period, compared to the experimental group (p=0,017). Our study results demonstrate that music listening in patients undergoing retrograd intrarenal surgery, reduces basic vital signs, anxiety and pain levels in the preoperatif and postoperatif period. Thus, we suggest that music intervention be used in patients undergoing retrograd intrarenal surgery.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHemşireliken_US
dc.subjectNursingen_US
dc.titleRetrograd intrarenal cerrahi geçiren hastalarda müzik dinlemenin temel yaşam bulguları?anksiyete?ağrı ve kullanılan analjezik miktarına etkisien_US
dc.title.alternativeThe effects of music listening on retrograde intrarenal surgery patients in terms of anxiety, pain and the amount of analys useen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAFSÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorGazi, Telman
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage68en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record