Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBeysel, Selvihan
dc.contributor.authorÇalışkan, Muhammed Mustafa Tuncer
dc.contributor.authorKızılgül, Muhammed
dc.contributor.authorÖzçelik, Özgür
dc.contributor.authorÇilekar, Murat
dc.contributor.authorÖzbek, Mustafa
dc.contributor.authorÇakal, Erman
dc.date.accessioned2021-05-05T22:17:03Z
dc.date.available2021-05-05T22:17:03Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.issn2149-7869
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjNU5UTTFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/577
dc.description.abstractOBJECTIVE: The monocyte count to HDL-Cholesterol ratio (MHR) was increased in patients with cardiovascular disease and, showed as an indicator of cardiovascular risk factors. Functional adrenal tumor and even nonfunctional adrenal adenomas are associated with an increased risk for cardiovascular disease. This is the first study to evaluate the MHR value in patients with adrenal tumors, and examine its relation with cardiometabolic risk factors. MATERIAL AND METHODS: Twenty-four patients with functional adrenal tumor (10 Cushing syndrome, 12 pheochromocytoma, and 2 primary hyperaldosteronism), patients with non-functional adrenal adenoma (n=33) and, control subjects (n=50) were included. Anthropometric, hormonal and biochemical results, lipid panel, fasting plasma glucose (FPG), blood pressure (BP), blood cell counts, high-sensitivity C-reactive protein (hs-CRP), and carotid intima-media thickness (CIMT) were compared. RESULTS: Mean age (51.14±2.03 vs 54.01±9.37 years), sex distribution (female 66.7 % vs 73.8 %), and body mass index (31.12±3.38 vs 30.46±2.96 kg/m2) were similar between adrenal tumor and control group (respectively, p>0.05). The MHR value was higher in the functional tumor group compared with the non-functional adenoma and control group (13.79±3.14, 10.19±2.84 vs 10.08±1.82, respectively, p<0.05). MHR value was similar between the non-functional adenoma and controls (p>0.05). MHR value was positively correlated with systolic BP (r=0.480, p<0.001), diastolic BP (r=0.452, p<0.001), FPG (r=0.333, p=0.001), hs-CRP (r=0.538, p=0.001) and, urinary normetanephrine concentrations (r=0.302, p=0.043). Functional adrenal tumor with cardiovascular disease had higher MHR value compared with those without cardiovascular disease (14.69±2.67 vs 11.84±2.57, p<0.05). CONCLUSIONS: The MHR value was increased in patients with functional adrenal tumor; however it did not increase in patients with nonfunctional adenoma. MHR value was correlated with cardio-metabolic risk factors such as FPG, BP, and hs-CRP. The MHR value suggests as a predictive marker for cardiometabolic risk factors in functional adrenal tumors.en_US
dc.description.abstractAMAÇ: Monosit sayısının HDL-Kolesterole oranı (MHO), kardiyovasküler hastalığı olan hastalarda yüksek bulunmuş ve kardiyovasküler risk faktörleri için belirteç olduğu gösterilmiş. Fonksiyonel adrenal tümör ve fonksiyonel olmayan adrenal adenomlu hastalarda bile kardiyovasküler hastalık riski artmaktadır. Bu çalışmada ilk olarak, MHO’nun adrenal tümörlü hastalarda yüksek olup olmadığı ve kardiyometabolik risk faktörleri ile ilişkisi araştırıldı. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya fonksiyonel adrenal tümürü olan 24 hasta (10 Cushing sendromu, 12 feokromositoma ve 2 primer hiperaldosteronizm), fonksiyonel olmayan adrenal adenomlu hasta (n=33) ve kontrol olgusu (n=50) alındı. Antropometrik inceleme, hormon ve biyokimyasal sonuçlar, lipid paneli, açlık kan şekeri (AKŞ), kan basıncı (KB), tam kan sayımı, C-reaktif protein (hs-CRP) ve karotis intima-media kalınlığı (KIMK) karşılaştırıldı. BULGULAR: Ortalama yaş (51.14±2.03’e karşın 54.01±9.37 yıl), cinsiyet dağılımı (kadın 66.7 %’a karşın 73.8 %) ve vücut kitle indeksi (31.12±3.38’a karşın 30.46±2.96 kg/m2) adrenal tümör ve kontrol grubu arasında benzerdi (sırasıyla, p>0.05). MHO değeri fonksiyonel tümör grubunda, fonksiyonel olmayan adenom ve kontrol grubuna göre, yüksek bulundu (13.79±3.14, 10,19±2,84 vs 10.08±1.82, sırasıyla, p<0.05). MHO değeri fonksiyonel olmayan adenom ve kontrol grubu arasında benzer bulundu (p>0,05). MHO değeri sistolik KB (r=0.480; p<0.001), diyastolik KB (r=0.452; p<0.001), AKŞ (r=0.333; p=0.001), hs-CRP (r=0.538, p=0.001) ve idrar normetanefrin düzeyi (r=0.302; p=0.043) ile pozitif korele idi. Kardiyovasküler hastalığı olan fonksiyonel adrenal tümörlü hastalarda, kardiyovasküler hastalığı olmayan fonksiyonel adrenal tümörlü hastalara göre, MHR değeri yüksek bulundu (14.69±2.67’e karşın 11.84±2.57, p<0.05). SONUÇ: Monosit sayısının HDL-Kolesterole oranı fonksiyonel adrenal tümörlü hastalarda yüksek bulunurken; fonksiyonel olmayan adenomlu hastalarda yüksek değildi. Monosit sayısının HDL-Kolesterole oranı kardiyometabolik risk faktörleri olan AKŞ, KB ve hs-CRP ile korele idi. Monosit sayısının HDL-Kolesterole oranı, fonksiyonel adrenal tümörlü hastalarda kardiyovasküler risk faktörleri için prediktif belirteç olabilir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords]en_US
dc.titleMONOCYTE COUNT TO HDL-CHOLESTEROL RATIO MAY BE A NOVEL CARDIOMETABOLIC MARKER IN PATIENTS WITH FUNCTIONAL ADRENAL TUMORSen_US
dc.title.alternativeMONOSİT SAYISININ HDL-KOLESTEROLE ORANI FONKSİYONEL ADRENAL TÜMÖRLÜ HASTALARDA YENİ BİR KARDİYOMETABOLİK BELİRTEÇ OLABİLİRen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorBeysel, Selvihan
dc.contributor.institutionauthorÇilekar, Murat
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issueözel sayıen_US
dc.identifier.startpage201en_US
dc.identifier.endpage207en_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record