Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBalat, Volkan
dc.contributor.authorBükülmez, Ayşegül
dc.contributor.authorTolunay Oflu, Ayşe
dc.date.accessioned2021-05-05T22:17:03Z
dc.date.available2021-05-05T22:17:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationBalat, V. , Bükülmez, A. & Tolunay Oflu, A. (2020). THE QUALITY OF LIFE AND SOCIAL ANXIETY LEVELS OF CHILDREN WITH PANCREATITIS . Kocatepe Tıp Dergisi , CİLT : 21 MART 2020 ÖZEL SAYISI , 98-103 . DOI: 10.18229/kocatepetip.571937
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.issn2149-7869
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjek1UZzRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/574
dc.description.abstractAMAÇ: Pankreatit çocuklarda yaşam kalitesini ve anksi-yete düzeyini etkileyen hastalıklardan biridir. Uzun süren ağrılı ataklar özellikle çocukların günlük aktivitelerini ol-dukça olumsuz etkilemektedir. Güncel literatürde akut pankreatit ve akut tekrarlayan pankreatitli hastalarda ya-şam kalitesi veya anksiyete düzeylerinin ölçüldüğü çalış-malar oldukça kısıtlıdır. Çalışmamızda akut pankreatit ve akut tekrarlayan pankreatit tanılı hastalarda yaşam kali-tesi ve anksiyete düzeylerinin sağlıklı kontrol grubundaki çocuklarla karşılaştırılması amaçlandı. GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmaya, 8-18 yaş arası, pank-reatit tanılı 40 hasta ve 40 sağlıklı gönüllü çocuk alındı. Çalışma grubunun yaş, cinsiyet, Çocuklar İçin Yaşam Kali-tesi Ölçeği ve Sosyal Anksiyete Ölçeği skorları kaydedildi. BULGULAR: Akut pankreatit grubu, akut tekrarlayan pankreatit grubu ve kontrol grubu yaş ve cinsiyet açısın-dan benzer bulundu (p>0.05). Sosyal Anksiyete Ölçeğin-den aldıkları puanlar karşılaştırıldığında kontrol grubu-nun toplam puan ortancalarının akut pankreatit ve akut tekrarlayan pankreatit grubundan daha düşük olduğu bulundu (p<0.001). Çocuklarda Yaşam Kalitesi Ölçeğin-den aldıkları puanlar karşılaştırıldığında kontrol grubu-nun fiziksel sağlık (p<0.001), psikososyal sağlık (p<0.001) ve toplam puan ortancalarının (p<0.001) akut pankreatit ve akut tekrarlayan pankreatit grubundan daha yüksek olduğu bulundu. Akut pankreatit ve akut tekrarlayan pankreatitli çocuklar karşılaştırıldığında Çocuklar İçin Ya-şam Kalitesi Ölçeği fiziksel sağlık skorunun akut tekrarla-yan pankreatitli çocuklarda daha düşük olduğu saptandı (p<0.036). İki hasta grubu arasında diğer skorlar açısın-dan anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). SONUÇ: Bu çalışma ile Pankreatit tanılı çocukların sağlıklı çocuklara kıyasla yaşam kalitelerinin daha düşük, sosyal anksiyetelerinin daha yüksek olduğu saptandı. Bu farklı-lık hastalığın bir sonucu olabileceği gibi çocuklarda akut pankreaitit gelişimini tetikleyen etiyolojik bir faktör ola-bilir. Neden sonuç ilişkisini ortaya koymak için prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır. Klinisyenlerin bu konuda far-kındalığının arttırılması ve daha geniş çalışma grupların-da daha ileri çalışmalar yapılması gerekmektedir.en_US
dc.description.abstractOBJECTIVE: Pancreatitis is one of the disease that affects the quality of life and level of anxiety in children. Long periods of painful attacks affect daily activities of children unfavourably. In current literature, studies about the life quality or anxiety levels of children with pancreatitis are very limited. The aim of our study was to compare panc reatitis cases with a healthy control group in terms of life quality and anxiety levels. MATERIAL AND METHODS: Forty patients with pancre atitis and 40 healthy volunteer children aged 8-18 years were included in this study. Age, gender, quality of life scale and social anxiety scores of the study group were recorded. RESULTS: Pancreatitis and control groups were similar in terms of age and sex (p> 0.05). Comparing the scores of social anxiety scale, total scale score of control group was significantly lower than the other patients group (p 0.05). CONCLUSIONS: In this study, it was found that children with pancreatitis had lower quality of life and higher so cial anxiety compared to healthy children. This difference may be a result of the disease or an etiological factor that triggers the development of acute pancreatitis in child ren. Prospective studies are needed to establish the cau sal relationship. It is necessary to increase the awareness of clinicians on this issue and to carry out further studies in larger study groups.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPancreatitisen_US
dc.subjectquality of life
dc.subjectsocial anxiety
dc.subjectchild
dc.titlePankreatitli çocuklarda yaşam kalitesi ve sosyal anksiyete düzeylerien_US
dc.title.alternativeThe quality of life and social anxiety levels of children with pancreatitis
dc.typearticleen_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorBalat, Volkan
dc.contributor.institutionauthorBükülmez, Ayşegül
dc.contributor.institutionauthorTolunay Oflu, Ayşe
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage98en_US
dc.identifier.endpage103en_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record