Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzyürek, Pakize
dc.contributor.authorÇelik, Hatice Çelimli
dc.date.accessioned2021-05-05T15:09:49Z
dc.date.available2021-05-05T15:09:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/53
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vjszP7PzV0HebcjFEvDfwMe4ll4mafOcWudRjI4D9GoUBLmeTlODF37McETo0BdE
dc.description585992en_US
dc.description.abstractHemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Klinik Uygulama Aşamasında Yaşadıkları Stres ve Memnuniyetin Klinik Öğrenme Algısı Üzerine Etkisi Amaç: Bu çalışmanın amacı hemşirelik bölümü öğrencilerinin klinik uygulama eğitimi sürecinde yaşadıkları stres ve memnuniyetin klinik öğrenme algısı üzerine etkisini incelemektir. Yöntem: Çalışma tanımlayıcı tipte planlandı. Çalışma 1 şubat – 30 mart 2019 tarihleri arasında bir sağlık bilimleri fakültesinin gönüllü 182 hemşirelik öğrencisi ile yapıldı. Çalışma için, bir üniversitenin Klinik Araştırmalar Etik kurulundan onay alındı. Hemşirelik 1.sınıf öğrencileri henüz klinik uygulama yapmadıkları için örnekleme dahil edilmedi. Verilerin toplanmasında, öğrenci tanıtım bilgi formu, Hemşirelik Eğitim Stres ölçeği (HESÖ), Klinik Öğrenme İklim Ölçeği (KÖİÖ) ve Öğrenci doyum Ölçeği (ÖDÖ) formları kullanıldı. Verilerin analizinde sayı (score), yüzde dağılımı (percentage) ve aritmetik ortalama (aritmeticmean) kullanılmıştır. Ölçekler arasındaki ilişki ve etki Pearson Korelasyon Analizi ve Regresyon Modeli ile SPSS 18.0 windows paket programı kullanılarak analiz edildi. Bulgular: Öğrencilerin%86,3'ünü kız, %13,7'sini erkek öğrenciler oluştururken, %27,5'inin 2.sınıf, %35,2'sinin 3.sınıf, %37,4'ünün 4.sınıf olduğu belirlendi. Hemşirelik eğitim stres ölçeğinin toplam puan ortalaması 58 ±13,357 olup öğrencilerin eğitim stres düzeyi orta düzeydir. Klinik Öğrenme İklimi Algısı ölçeğinin puan ortalaması 114,456 ±19,233 olup "geliştirilmesi gereken öğrenme iklimi" düzeyindedir. Öğrenci doyum ölçeğinin toplam puan ortalaması ise 164,967 ±34,272'dir. Hemşirelik Eğitimi Stres Ölçeği ile Klinik Öğrenme iklim ölçeği ve Öğrenci Doyum Ölçeği arasında (sırasıyla r=0,088, r=0,134; p>0,01) istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunamamıştır. Öğrenci Doyum Ölçeği ile Klinik Öğrenme İklimi Ölçeği arasında (r=0,581; p<0,01) pozitif, orta kuvvette istatiksel olarak anlamlı ilişki (korelasyon) bulunmuştur. Öğrencilerin Klinik öğrenme algılarını pozitif yönde en yüksek düzeyde "klinik ortam" (r= 0,951; p<0,01) etkilerken, öğrencilerin klinik uygulama memnuniyetlerini ise en yüksek düzeyde sırasıyla "eğitimin niteliği", "bilimsel sanatsal etkinliklerin", "okul yönetimi" ve "öğretim elemanları"nın (0,810<r<="" td=""></ren_US
dc.description.abstractEffect of Stress and Satisfaction of Nursing Students on Clinical Learning Perception During Clinical Practice Objective: The object of this study is to investigate the effects of stress and satisfaction of nursing students on clinical learning perception during clinical practice education. Method: This is a descriptive research. The study was conducted between 1 February and 30 March 2019 with 182 volunteer nursing students studying at a faculty of health sciences. The study was approved by the Clinical Research Ethics committee of a university.Nursing1stgrade students were not included in the sample as they had not a clinical practice yet. Data were collected by using a student information form, Nursing Education Stress Scale (NESS), Clinical Learning Climate Scale (CLCS) and Student Satisfaction Scale (SSS).For data analysis, score, percentage distribution and arithmetic mean were used. The correlation and effect between the scales were analyzed using Pearson Correlation Analysis and Regression Model by SPSS for Windows package program, version 18.0. Results: 86.3% of the students were female and 13.7% were male students, and it was determined that 27.5% of the students were 2ndgrade, 35.2% were 3rdgrade and 37.4% were 4thgrade. The total score average of nursing education stress scale was 58 ± 13.357 and the educational stress level of the students was moderate. The average score of Clinical Learning Climate Perception scale is 114.456 ± 19.233 and it is at the level of "learning climate that needs to be improved." The total score average of the student satisfaction scale is 164.967 ± 34.272.There was no statistically significant correlation between Nursing Education Stress Scale, Clinical Learning climate scale and Student Satisfaction Scale (r = 0.088, r = 0.134; p> 0.01).There was a positive and moderate correlation between Student Satisfaction Scale and Clinical Learning Climate Scale (r = 0.581; p <0.01). It was seen that the "clinic environment" had the highest positive effect on the clinical learning perception of the students (r= 0.951; p<0.01), while the "quality of the education", "scientific art activities", "school management", and "instructors" had the highest effect on the clinical practice satisfaction of the students (0.810<ren_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHemşireliken_US
dc.subjectNursingen_US
dc.titleHemşirelik bölümü öğrencilerinin klinik uygulama aşamasında yaşadıkları stres ve memnuniyetin klinik öğrenme algısı üzerine etkisien_US
dc.title.alternativeEffect of stress and satisfaction of nursing students on clinical learning perception during clinical practiceen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAFSÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorÇelik, Hatice Çelimli
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage81en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record