Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorCiğerci, Yeliz
dc.contributor.authorKüçük, İlyas
dc.date.accessioned2021-05-05T15:09:49Z
dc.date.available2021-05-05T15:09:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/50
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=jNRDC1RLfVd4_T7x7ZXmmT_dFreDBNryn1ErTXaJ8N4m7ksxcWLu9-EFJv41htBW
dc.description570030en_US
dc.description.abstractBu araştırma hastaların manevi destek gereksinimlerinin belirlenmesi, sağlık profesyonellerinin manevi destek algılarının tespit edilmesi ve Hasta Manevi Destek Gereksinim Ölçeği'nin geliştirilmesi için yapılmıştır. Araştırmaya Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi Kliniklerinde yatmakta olan 289 hasta ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi'nde çalışmakta olan 270 sağlık profesyoneli katılmıştır. Hastaların manevi destek gereksinimlerinin belirlenmesinde "Hasta Sosyo-Demografik Özellikler ve Bilgi Formu", "Hasta Manevi Destek Gereksinim Ölçeği" ve "Beck Anksiyete İndeksi Ölçeği" kullanılmıştır. Sağlık profesyonellerinin manevi destek algılarını tespit etmek için "Sağlık Profesyonelleri Sosyo-Demografik Özellikler ve Bilgi Formu" ve "Manevi Destek Algısı Tespit Ölçeği" kullanılmıştır. Hastaların %50.5'i erkek, %49.5'i kadınlardan oluşmaktadır. %80.6'sı hemşirelerden manevi destek beklediklerini %19.7'si hemşirelerin manevi desteğe özen gösterdiklerini belirtmişlerdir. Hastaların %72.7'si sağlık profesyonellerinden, %70.9'u aile ve akrabalarından manevi destek almak istediklerinin sonucuna ulaşılmıştır. Sağlık profesyonellerinin %67.1'i hemşirelerden, %18.1'i doktorlardan, %6.3'ü ATT'lerden, %5.9'u sağlık memurlarından ve %2.6'sı ebelerden oluşmaktadır. Sağlık profesyonellerinin %53.7'si daha önceden manevi bakım hakkında bilgisinin olduğunu, %80'i daha önce manevi bakımla ilgili hiç eğitim almadığını belirtmişlerdir. Çalışmamızda, hastaların manevi destek beklentilerinin yüksek olduğu, sağlık profesyonellerinin hastaların manevi destek beklentilerini yeterli düzeyde karşılayamadıklarının sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThis research was carried out to determine the spiritual support needs of the patients, to identify the spiritual support perception of the healthcare professionals and to improve the Scale for Patient Spiritual Support Needs. The research included 289 inpatients in Afyon Kocatepe University Hospital Clinics and 270 healthcare professionals working in Afyon Kocatepe University Hospital. For determination of the patients' spiritual support needs, "Patient Socio-Demographic Characteristics and Information Form", "Scale for Patient's Spiritual Support Needs", and "Beck Anxiety Inventory" were used. For determination of the spiritual support perception of the healthcare professionals, "Healthcare Professionals Socio-Demographic Characteristics and Information Form", and "Spiritual Support Perception Scale" were used. 50.5% of the patients were male and 49.5% were female. 80.6% of the patients stated that they expected a spiritual support from nurses and 19.7% stated that the nurses care about the spiritual support. It was concluded that 72.7% of the patients wanted to receive spiritual support from the healthcare professionals, whereas 70.9% wanted to receive spiritual support from their families and relatives. 67.1% of the health professionals consist of nurses, 18.1% from doctors, 6.3% from EMTs, 5.9% from health officers and 2.6% from midwives. 53.7% of the healthcare professionals stated that they had previously been informed about spiritual care, and 80% stated that they had previously received no training on spiritual care. In our study, it was concluded that patients had high expectations for spiritual support, and that the health professionals could not meet the spiritual support expectations of the patients at an adequate level.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHemşireliken_US
dc.subjectNursingen_US
dc.subjectManevi bakımen_US
dc.subjectManevi gereksinimen_US
dc.subjectÖlçek geliştirmeen_US
dc.subjectSağlık profesyonellerien_US
dc.subjectSpiritual care, Spiritual need, Scale improvement, Healthcare professionalsen_US
dc.titleHastaların manevi destek gereksinimlerinin ve sağlık profesyonellerinin manevi destek algılarının belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of spiritual support needs of patients and perceptions of spiritual support of health professionalsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAFSÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorKüçük, İlyas
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage114en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record