Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorCiğerci, Yeliz
dc.contributor.authorÇelebi, Şerife
dc.date.accessioned2021-05-05T15:09:49Z
dc.date.available2021-05-05T15:09:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/49
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=jNRDC1RLfVd4_T7x7ZXmmbq8NrBn3nXtejPngBi1viA3PK7f1mXuO-dxeLAtl9GB
dc.description570028en_US
dc.description.abstractERAS Protokolü, cerrahi girişim geçiren hastalarda, cerrahi nedeniyle gelişebilecek fonksiyon kayıplarının minumuma indirilmesi, postoperatif komlikasyonaların önlenmesi ve iyileşme süresinin hızlanması bakımından, perioperatif klinik uygulamalar için etkili / önemli bir yaklaşımdır. Bu araştırmada, genel cerrahi kliniğinde cerrahi geçiren hastaların prospektif olarak gözlenmesi ve perioperatif uygulamaların ERAS Protokolüne uygunluğunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Tanımlayıcı tipte planlanan araştırmada Kasım 2016-Ocak 2017 tarihleri arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nde opere olan 405 hasta değerlendirilmiştir. Araştırmaya dahil edilen hastalara hiçbir müdahalede bulunulmaksızın, kliniğin rutin uygulamaları, ERAS protokolüne göre hazırlanılan anket formu kullanılarak kayıt edilmiştir. Araştırma bulguları incelendiğinde; preoperatif dönemde, hastaların tamamına sözel bilgilendirme yapılması, %98.5' ine antibiyotik profilaksisi uygulanması, hiçbir hastaya premedikasyon tedavi yapılmaması, intraoperatif dönemde; mümkün olan en küçük cerrahi kesinin tercih edilmesi, postoperatif dönemde; analjezinin sağlanmasında ilk tercihin parasetamol olması (%99.5) ERAS protokolü ile uyumlu olan uygulamalardır. Preoperatif dönemde; mekanik bağırsak temizliği yapılması(%37), hiçbir hastaya oral karbonhidrat verilmemesi ve açlık süresinin uzun tutulması (10.91 ± 4.79 saat), sigara kullanımın devam etmesi (%20), intraoperatif dönemde; uzun süre etkili anestezik ajanların tercih edilmesi, nonmoterminin sağlanması için hiçbir hastaya gerekli uygulamaların yapılmaması, hastaların %44.4'üne dren yerleştirilmesi, postoperatif dönemde; erken oral beslenmeye başlanmaması, hastaların %87.7'sine üriner kateterizasyon uygulanması ERAS protokolü ile uyum göstermemektedir. Araştırma sonucunda rutin klinik uygulamaların ERAS protokolüne uygunluğu bakımından yeterli olmadığı saptanmıştır. Sağlık çalışanlarının bilinçlendirilmesi için, ERAS protokolü hakkında eğitimler hazırlanması ve bu eğitimlere katılımın desteklenmesi, multidisipliner yaklaşımla hastanın ilk kabulünden taburculuğuna kadar, ERAS ögelerine göre bireyselleştirilmiş bakım almasının sağlanması ile ERAS protokolüne uyum oranının artabileceği düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractERAS Protocol is an effective/important approach for perioperative clinical practices for minimizing the function losses caused by the surgery, preventing postoperative complications, and accelerating the recovery time, in patients who underwent a surgical intervention. In this research, it was aimed to prospectively observe the patients who underwent surgery in a general surgery clinic and to evaluate the compliance of the perioperative practices with ERAS Protocol. In this descriptive study, 405 patients who were operated in the General Surgery Clinic of Afyon Kocatepe University Hospital between November 2016 - January2017 were evaluated. Routine clinical practices were recorded using a questionnaire prepared according to ERAS protocol without any intervention in the patients enrolled in the research. When the research results are examined, the practices that are compliant with ERAS protocol are as follows: in the preoperative period, providing information to all patients verbally, applying an antibiotic prophylaxis to 98.5% of them, and not providing premedication treatment for none of the patients; in the intraoperative period, preferring the smallest possible surgical incision; and in the postoperative period, using paracetamol as the first option for providing analgesia. The practices that are not compliant with ERAS protocol are as follows: in the preoperative period, providing mechanical bowel cleansing (37%), giving no oral carbohydrate to the patients, prolonging the fasting time (10.91 ± 4.79 hours), and continuing smoking (20%); in the intraoperative period, choosing long acting anesthetic agents, not performing the necessary practice for none of the patients to provide normothermia, and inserting a drain in 44.4% of the patients; in the postoperative period, not starting an early oral feeding, and applying a urinary catheterization to 87.7% of the patients. As a result of the study, it was found that the routine clinical practices were not sufficient for compliance with ERAS protocol. In order to raise the awareness of the health professionals, it is thought that the extent of compliance with ERAS protocol may be increased by providing trainings on ERAS protocol and supporting participation in these trainings, and by providing an individualized care to the patient according to ERAS items from his/her first admission in a hospital to discharge by a multidisciplinary approach.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHemşireliken_US
dc.subjectNursingen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.subjectSurgeryen_US
dc.subjectHasta bakımıen_US
dc.subjectPatient careen_US
dc.subjectMide bulantısıen_US
dc.subjectNauseaen_US
dc.subjectPerioperatif dönemen_US
dc.subjectPerioperative perioden_US
dc.subjectTaburcu olmaken_US
dc.subjectPatient dischargeen_US
dc.titleCerrahi kliniğinde yatan hastaların perioperatif uygulamalarının Eras protokolüne uygunluğunun ve hasta sonuçlarına etkisinin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of compliance of the perioperative practices of the i?npatients i?n the surgery clinic with Eras protocol and effects on patient outcomesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAFSÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorÇelebi, Şerife
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage99en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record