Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGürlek Kısacık, Öznur
dc.contributor.authorCoşgun, Tuğba
dc.date.accessioned2021-05-05T22:16:57Z
dc.date.available2021-05-05T22:16:57Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1309-6222
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.33381/dcbybd.2019.2031
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpJek1EVXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/497
dc.description.abstractGiriş: Bu çalışmanın amacı, yoğun bakım ünitelerinde kısıtlama uygulamalarının özelliklerini ve fiziksel kısıtlama uygulamalarının hasta üzerindeki nörovasküler etkilerini incelemektedir. Gereç ve Yöntemler: Kesitsel ve gözlemsel tasarım niteliğindeki bu çalışma, Nisan ve Eylül 2018 tarihleri arasında bir devlet hastanesinin dahili ve cerrahi yoğun bakım ünitelerinde kısıtlama uygulaması yapılan 120 hasta ile gerçekleştirildi. Veriler gözlem ve görüşme yöntemi ile hasta kayıtlarının incelenmesi, literatür incelemesi doğrultusunda geliştirilen veri toplama formları ile kısıtlanan hastanın gözlemlenmesi ve hastanın bakımından sorumlu hemşireler ile görüşülerek toplandı. Araştırmanın yapılabilmesi için, etik kurul izni, kurum izni ve araştırmaya dahil edilen yoğun bakım hastalarının yakınlarından onam alındı. Araştırma verilerinin analizi tanımlayıcı istatistikler, Cochran's Q testi, Ki kare testi, Friedman testi, Kruskal Wallis testi kullanılarak, SPSS version 22.0 paket programı ile yapıldı. Bulgular: Fiziksel kısıtlama altındaki bölgedeki ödemin, renk değişikliğinin beş günlük izlem sürecinde istatistiksel olarak anlamlı farkla arttığı, nabız gücünün ise azaldığı (p<0.05), kısıtlanan bölgenin ısısı ve kapiller dolum süresi gibi özelliklerin ise beş günlük izlem süresince anlamlı bir değişiklik göstermediği belirlendi (p>0.05). Kullanılan tespit materyalleri arasında ödem ve nabız gücü özellikleri bakımından istatistiksel bakımdan anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenirken, renk değişikliği, kapiller dolum süresi, ikinci ve üçüncü günlerdeki kısıtlanan bölgenin ısısı parametreleri bakımından kısıtlama materyallerinin anlamlı farklılık gösterdiği saptandı (p<0.05). Sonuç: Yapılan bu çalışma sonucunda, yoğun bakım ünitelerinde fiziksel kısıtlamanın daha çok tercih edildiği, fiziksel kısıtlama uygulama süresindeki artışın, nörovasküler komplikasyon görülme olasılığını arttırdığı, özel kısıtlama ekipmanı kullanımının, nörovasküler komplikasyonların görülme olasılığını azaltabileceği söylenebilir.en_US
dc.description.abstractIntroduction: The purpose of this study is to examine the characteristics of restraints applied in intensive care units and the neurovascular effects on patients to whom physical restraints are applied. Material and Methods: The cross-sectional observational study was conducted between April 2018 and September 2018 in the internal and surgical intensive care units of a state hospital. The study included 120 patients to whom physical restraints were applied. The data were collected using a data collection form developed in accordance with the literature through a review of patient records in addition to observation and interview methods. The patients under restraint were observed and the nurses responsible for patient care were interviewed. Approval for the study was granted by the Local Ethics Committee, permission was obtained from the institution and informed consent from the relatives of the intensive care units patients in the study. Data obtained in the study were analysed statistically using SPSS vn 22.0 software and descriptive statistics, the Cochran Q test, Chi-square test, Friedman test and the Kruskal Wallis test. Results: A statistically significant increase was observed in oedema and colour change in the region below the physical restraint in a 5-day observation period and pulse strength was determined to have decreased (p<0.05). No significant change was determined in the temperature and capillary filling time of the restrained area in the 5-day observation period (p>0.05). No significant difference was determined between the restraining materials used in respect of oedema and pulse strength. A statistically significant difference was determined between the restraining materials used in respect of colour change, capillary filling time and temperature parameters on the second and third days of the restricted area (p<0.05). Conclusion: The results of the study showed that in physical restraint, which is mostly preferred in intensive care units, an increase in the period of physical restraint increases the possibility of neurovascular complications and the use of special restraint equipment could reduce the potential development of neurovascular complications.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHemşireliken_US
dc.titleYoğun Bakım Hastalarında Kısıtlama Uygulamalarının ve Nörovasküler Etkilerinin İncelenmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of Physical Restraint Practices and Their Neurovascular Effect on Intensive Care Unit Patientsen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAFSÜ, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorGürlek Kısacık, Öznur
dc.identifier.doi10.33381/dcbybd.2019.2031
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage53en_US
dc.identifier.endpage62en_US
dc.relation.journalDahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.department-tempAfyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi;Afyonkarahisar Devlet Hastanesien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record