Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorArda Balcı, Mehtap
dc.contributor.authorŞimşek, Çiğdem
dc.contributor.authorAtay, Emre
dc.contributor.authorErtekin, Ayşe
dc.contributor.authorTahta, Yahya
dc.date.accessioned2021-05-05T22:16:56Z
dc.date.available2021-05-05T22:16:56Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn2587-0319
dc.identifier.issn2587-0319
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.30565/medalanya.513983
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjeE56WTVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/472
dc.description.abstractAlt ekstremite periferik sinir blokları, ortopedik cerrahi işlemler başta olmak üzere mortalite ve morbiditeyi ciddi oranda azaltabilen uygulamalardır. Bu uygulamalar, nöroaksiyal bloklar ve genel anesteziye göre daha az komplikasyona sahip olmaları, hastalara etkin postoperatif analjezi temin etmeleri ve hastaların mobilizasyonlarını hızlandırmaları nedeniyle sıklıkla kullanılan üstün anestezi ve analjezi uygulamalarıdır. Bu olgu sunumundaki geriatrik hastada lomber pleksus bloğu güvenle kullanılarak hastanın cerrahisi tamamlanmıştır. 78 yaşında 75 kg olan erkek hasta düşme sonucu sol femur fraktürü gelişmesi nedeniyle ortopedi servisine yatırılmıştır. Hastanın yapılan preoperatif değerlendirilmesinde alzheimer hastası olduğu, akut bronşit tanısıyla göğüs hastalıkları tarafından tedavi başlandığı, hipertansiyon, kardiyak aritmi, diabetes mellutus tanılarının olduğu ve tedavi aldığı öğrenildi. Bu olgu sunumunda, American Society of Anesthesiologists’e göre ASA 4 sınıflandırmasında yer alan geriatrik kalça cerrahisi yapılacak hastaya anestezi yöntemi olarak lomber pleksus bloğu uygulandı. Lomber pleksus bloğu ile hastada operasyon için etkin analjezi sağlandı. Hastanın operasyon süresince hemodinamisi stabil olarak seyretti ve güvenli bir anestezi sağlandı. Hastanın yüksek ASA’ya sahip olması genel anestezi ve spinal anestezi için riskli bulunmuştur. Bundan dolayı, geriatrik hastalarda ve ortopedik cerrahilerde periferik blokların diğer anestezi yöntemlerine göre güvenli bir alternatif olacağı düşüncesindeyiz.en_US
dc.description.abstractLower extremity peripheral nerve blocks are applications that can significantly reduce mortality and morbidity, especially orthopedic surgical procedures. These applications have less complication than neuroaxial block and general an-esthesia. They are frequently used because of the need to provide effective post-operative analgesia and to accelerate patient mobilizations. In this case report, the patient's surgery was completed using the lumbar plexus block safely. A 78-year-old male patient was admitted to the department of orthopedics due to the left femur fracture. Preoperative evaluation of the patient revealed that he had Alzheimer's Disease, acute bronchitis diagnosed by chest diseases, hypertension, cardiac arrhyth-mia, Diabetes Mellutus diagnosis and treatment. In this case report, a lumbar plexus block was applied as anesthesia to the patient to be treated by geriatric hip surgery according to American Society of Anesthesiologists ASA 4 classification. The lomber plexus block provided effective analgesia for patient during operation. During the op-eration, the hemodynamics remained stable and safe anesthesia was achieved. The high ASA of the patient was found to be risky for both general and spinal anesthesia. Therefore, we think that peripheral blocks are safer than other anesthesia methods in geriatric patients and orthopedic surgeries.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords]en_US
dc.titleKalça Cerrahisi Yapılan Düşkün Yaşlı Hastada Lomber Pleksus Bloğu: Olgu Sunumuen_US
dc.title.alternativeLumbar plexus block in fond elderly patient with hip surgery: Case Reporten_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Anatomi Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorAtay, Emre
dc.identifier.doi10.30565/medalanya.513983
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage81en_US
dc.identifier.endpage84en_US
dc.relation.journalActa Medica Alanyaen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record