Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTuramanlar, Ozan
dc.contributor.authorNizamoğlu, Dilek
dc.date.accessioned2021-05-05T15:09:49Z
dc.date.available2021-05-05T15:09:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/44
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vjszP7PzV0HebcjFEvDfwLb9pbcAIJADDKyAjs0-Wsdr6foqNcg1PQ-mQtteMQrF
dc.description586876en_US
dc.description.abstractSistemik ve/veya lokal adrenal bez hastalıklarında gl. suprarenalis, boyutları değişebilmekte ve klinik sorunlara neden olabildiği için adrenal bez boyutları önemlidir. Literatürde adrenal bez hacminin özellikle çeşitli hastalık gruplarında değiştiğini gösteren yayınlar bulunmakta, ancak patolojik adrenal bez boyutlarını ölçmek ve ölçüm sonuçlarını anlamlandırabilmek için öncelikle normal adrenal bez boyutlarını ortaya koymak gerekmektedir. Çalışmamızın amacı normal populasyonda cinsiyette, dekadlara ve çeşitli demografik faktörlere göre adrenal bez hacmini belirlemek ve adrenal bez üzerine çalışan hekimlere yardımcı olmak ayrıca bu konuda ileride yapılabilecek çalışmalara referans olmaktır. Tanımlayıcı tipteki çalışmamıza abdominal MR'ı çekilen ancak patolojik bulguya rastlanmayan 18 ile 65 yaş arasındaki 50 kadın ve 50 erkek birey dahil edildi. Elde edilen verilerin cinsiyet (kadın/erkek) ve bölge (sağ/sol/ total hacim) karşılaştırması istatistiksel olarak değerlendirildi ve parametrelerin yaşa bağlı korelasyonuna bakıldı. Çalışmamızda kadında sağ gl. suprarenalis hacmine bakıldığında ortalama 3,81±1,04 cm3, erkek sağ gl. suprarenalis hacmi ortalama 3,91±0,85 cm3, kadında sol gl suprarenalis hacmi ortalama 3,86±1,01 cm3, erkek sol gl. suprarenalis hacmi 3,94±0,80 cm3 , toplam hacime kadın ve erkekte bakıldığında total gl. suprarenalis hacmi kadında 7,67±2,00 cm3 erkekte 7,85±1,64 cm3, tüm bireyler de ise sağ hacim 3,86±0,92 , sol hacim 3,89±0,90 cm3 , total hacimde 7,76±1,8 cm3 olarak bulundu . Kadın – erkek ve sağ-sol- total karşılaştırmasında anlamlı bir fark yoktu. Gl suprarenalis hacminin yaşa bağlı korelasyonuna bakıldığında, tüm bireylerde yaş ile sağ, sol ve total hacimler arasında zayıf ilişkili ve negatif yönde bir korelasyon tespit edildi. Saptadığımız bu sonuçların literatürdeki çalışmaların sonuçları ile uyumlu olduğunu gözlemledik. Ancak bazı ölçümlerde farklılıklar olduğu dikkat çekmektedir. Bu farklılıkların nedeni, farklı yaş grupları ve farklı populasyonlarda çalışılmış olması, çeşitli demografik faktörlerden, coğrafi farklılıklardan ve ölçüm yöntemlerinin farklı olmasından kaynaklanıyor olabilir. Sonuç olarak, saptadığımız veriler ışığında normal populasyondaki yaş, cinsiyet ve çeşitli demografik faktörlere bağlı olarak gl suprarenalis hacminin radyolojik değerlendirmelerde gl. suprarenalis'te var olabilecek bir patolojiyi atlamamak için bir referans değer sağlamayı amaçladık.en_US
dc.description.abstractAdrenal gland sizes are important because it can vary in size and cause clinical problems. There are publications in the literature showing that adrenal gland volume changes especially in various diseases. In order to measure pathological adrenal gland sizes, normal adrenal gland sizes need to be known and should be established. The aim of this study was to investigate the volume of adrenal glands according to gender, decaders and various demographic factors, and to assist physicians working on adrenal glands and to refer to future studies on this subject. Fifty female and 50 male patients aged between 18 and 65 years who underwent abdominal MRI but no pathological findings were included in this descriptive study. The comparison of gender (female / male) and region (right / left / total volume) of the data was statistically evaluated and the age-related correlation of the parameters was evaluated. In our study, when the right glandula suprarenalis volume was evaluated in women, the mean right glandula suprarenalis volume was 3.81±1.04 cm3, the mean right glandula suprarenalis was 3,91±0,85 cm3, the left glandula suprarenalis volume was 3,86±1,01 cm3, the left male glandula suprarenalis volume was 3,94±0,80 cm3, total glandula suprarenalis volume was 7,67±2,00 cm3 in females and 7,85±1,64 cm3 in males and 3,86±3,64 in females. 0,92, the left volume was 3,89±0,90 cm3 and the total volume was 7,76±1,8 cm3. There was no significant difference between female - male and right - left - total comparisons. When the age-related correlation of glandular suprarenalis volume was examined, a poorly correlated and negative correlation was found between age, right, left and total volumes in all subjects. We observed that these results are consistent with the results of the studies in the literature. However, there are differences in some measurements. The reason for these differences may be due to different demographic factors, geographical differences and different measurement methods. In conclusion, we aimed to provide a reference value in the radiological evaluations of glandula suprarenalis in order to avoid any pathology in glandula suprarenalis depending on age, sex and various demographic factors in the normal population in the light of the data we determined.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAnatomien_US
dc.subjectAnatomyen_US
dc.subjectRadyoloji ve Nükleer Tıpen_US
dc.subjectRadiology and Nuclear Medicineen_US
dc.titleGlandula suprarenalıs hacminin manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of glandula suprarenalis volume by magnetic resonance imagingen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAFSÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Anatomi Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorNizamoğlu, Dilek
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage55en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record