Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDoğan, Mustafa
dc.contributor.authorSabaner, Mehmet Cem
dc.contributor.authorErol, Mehmet Akif
dc.date.accessioned2021-05-05T22:16:54Z
dc.date.available2021-05-05T22:16:54Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn2149-5254
dc.identifier.issn2458-8849
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.21673/anadoluklin.578534
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpZNU9USTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/440
dc.description.abstractAim: In this study, we aimed to evaluate the effects of Ramadan fasting on retinal vascular and anterior chamber parameters. Materials and Methods: The study included 60 healthy eyes of 30 volunteers (15 males, 15 females) who visited our clinic between May and July 2017. We performed measurements of intraocular pressure (IOP), anterior chamber volume (ACV), central corneal thickness (CCT), central macular thickness (CMT), optic disc retinal nerve fiber layer (OD-RNFL) and subfoveal choroidal thickness (SFCT) and retinal vascular analysis (the central retinal artery equivalent [CRAE], central retinal vein equivalent [CRVE], and artery-to-vein ratio [AVR]). The measurements were repeated in the 4th and 12th hours of the daily fasting period and 1st postprandial hour on the last 5 days of the Ramadan month, and one month after the Ramadan month. Results: The mean participant age was 29.30±8.12 years. The twelfth-hour SFCT, CRAE, and CRVE measurements were statistically significantly lower than the values measured one month after Ramadan (p=0.033, p=0.020, p=0.025, respectively). However, no statistically significant difference was observed in the IOP, ACV, CCT, CMT, OD-RNFL, and AVR measurements. Discussion and Conclusion: We found that fasting for 12 hours or longer caused changes in retinal vessel diameter and choroidal thickness.en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada Ramazan orucunun vasküler retina ve ön kamara parametreleri üzerindeki etkilerini değerlendirmek amaçlanmıştır Gereç ve Yöntemler: Mayıs—Temmuz 2017 döneminde kliniğimize gelen 30 gönüllünün (15 erkek, 15 kadın) 60 sağlıklı gözü çalışmaya alındı. Göz içi basıncı (GİB), ön kamara hacmi (ÖKH), santral kornea kalınlığı (SSK), santral makula kalınlığı (SMK), optik disk retina sinir lifi tabakası (OD-RSLT) ve subfoveal koroit kalınlığı (SFKK) ölçümü ile retinal vasküler analiz (santral retinal arter damar değeri [SRAD], santral retinal ven damar değeri [SRVD] ve arter/ven oranı [AVO]) gerçekleştirildi. Ölçümler Ramazan ayının son 5 gününde orucun 4. ve 12. saatlerinde, iftardan 1 saat sonra ve Ramazan ayından 1 ay sonra tekrarlandı. Bulgular: Katılımcı yaş ortalaması 29,30±8,12 yıl idi. Orucun 12. saatindeki SFKK, SRAD ve SRVD değerleri Ramazan ayından 1 ay sonra ölçülen değerlere kıyasla istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha düşüktü (sırasıyla p=0,033; p=0,020; p=0,025). Fakat GİB, ÖKH, SSK, SMK, OD-RSLT ve AVO değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik gözlenmedi. Tartışma ve Sonuç: On iki saat veya daha uzun süre oruç tutmanın retinal damar değerlerinde ve koroit kalınlığında değişiklere yol açtığı saptanmıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords]en_US
dc.titleEffects of Ramadan Fasting on Retinal Vascular and Anterior Chamber Parametersen_US
dc.title.alternativeRamazan Orucunun Vasküler Retina ve Ön Kamara Parametrelerine Etkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorDoğan, Mustafa
dc.contributor.institutionauthorSabaner, Mehmet Cem
dc.contributor.institutionauthorErol, Mehmet Akif
dc.identifier.doi10.21673/anadoluklin.578534
dc.identifier.volume25en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage39en_US
dc.identifier.endpage43en_US
dc.relation.journalANADOLU KLİNİĞİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record