Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTuramanlar, Ozan
dc.contributor.authorKara, Enes
dc.date.accessioned2021-05-05T15:09:49Z
dc.date.available2021-05-05T15:09:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/43
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=jNRDC1RLfVd4_T7x7ZXmmXLVSj62sdntTzQ5NTzf7uKyDBf-okQI_0a8tcylZC98
dc.description570828en_US
dc.description.abstractEpilepsi hastalarında VRB çalışmamızın nedeni, epilepside nörojenik inflamasyon (vasodilatasyon ve vasküler geçirgenlik artışı) olarak tanımlanan, tanı koymada veya onaylamada bir seçenek olarak, artmış VRB sayımını önermeyi hedeflememizdir. Sayımların, beynin beyaz maddesini, bazal ganglionları ve hipokampusu içeren MRG'lerin enine kesitlerinden alınmasının nedeni, Zhang ve ark.nın çalışmasına dayanan VRB'yi teknik açıdan daha iyi görselleştirme yeteneği ve daha yüksek kalite olasılığıdır. Çalışmamıza Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji polikliniğine müracaat eden, MRG'si çekilen ve epilepsi tanısı konmuş, 18-65 yaş aralığındaki 113 kişilik (58 kadın,55 erkek) hasta grubu ile herhangi bir nedenle MRG'leri çekilen ancak patolojik bulguya rastlanmayan 18-65 yaş aralığındaki 87 kişilik(47 kadın,40 erkek) kontrol grubu dahil edilmiştir. Hasta ve kontrol grupları 18-30, 31-40, 41-50 ve 51-65 yaş aralığı olmak üzere 4 farklı yaş grubuna ayrılmıştır. Çalışmamızdaki epilepsi hastalarında bazal ganglion,beyaz cevher ve hipokampüs seviyeleri hasta ve kontrol gruplarında ayrı ayrı değerlendirilmiş olup 3 grupta da istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur.Çalışmamızda kadın hasta ve kontrol grubuyla erkek hasta ve kontrol grubu birbirinden bağımsız olarak değerlendirildiğinde 3 seviyede de hasta grubu lehine sayıca fazla dVRB tespit edilmiştir.Cinsiyet ayırt etmeksizin yapılan karşılaştırmada 3 seviyede de hasta grubu lehine sayıca fazla dVRB tespit edilmiştir. Kadın ve erkek hasta gruplarında 3 seviyede de yaşla beraber dVRB sayısının arttığı görülmüştür.Kadın ve erkek kontrol gruplarındaysa 3 seviyede de yaşla beraber dVRB sayısının kısmen de olsa arttığı ancak bunun istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir.Bu bilgiler ışığında çalışmamız literatürdeki çalışmalarla genel anlamda paralellik göstermiştir. Epilepsi ile dVRB arasındaki neden-sonuç ilişkisini doğrulamak için ileriye dönük çalışmalara ihtiyaç vardır. dVRB ile ilgili patolojik çalışmalar çok az ve sınırlı olduğundan, dVRB'nin risk faktörlerindeki bölgesel farklılıkları hesaba katmak adına histopatolojik çalışmalar yapılması gerekmektedir. Yaptığımız çalışma, epilepsi tanısında klinisyenlere yol gösterici olabilir.Ayrıca, epilepsi ve dVRB arasındaki bağlantı patogenetik çalışmalar tarafından desteklendiğinde, epilepsi tedavisinde olumlu sonuçlar alınabileceğine inanıyoruz.en_US
dc.description.abstractThe reason for our VRB study in epilepsy patients is that we aim to recommend increased VRB count as an option in diagnosis or confirmation, defined as neurogenic inflammation (vasodilatation and increased vascular permeability) in epilepsy. The counts were taken from cross-sections of MRIs containing white matter of the brain, basal ganglia and hippocampus, because of the better technical ability to visualize VRB based on the study of Zhang et al. A total of 113 patients (58 females, 55 males) aged 18-65 years who were admitted to the Neurology Outpatient Clinic of Afyon Health Sciences University Medical Faculty with MRI and diagnosed as epilepsy were included in this study. A control group of 87 (47 females, 40 males) aged between -65 years was included. Patient and control groups were divided into 4 different age groups as 18-30, 31-40, 41-50 and 51-65 years. In our study, basal ganglia, white matter and hippocampus levels were evaluated separately in the patient and control groups in epilepsy patients, and statistically significant difference was found in the 3 groups. In our study, when the female patient and the control group and the male patient and the control group were evaluated independently, they In comparison with gender, more dVRB was detected in favor of patient group at 3 levels. In female and male patient groups, the number of dVRBs increased with age at 3 levels. In female and male control groups, the number of dVRBs increased with age at 3 levels, but this was not statistically significant. In the light of this information, our study showed parallelism with the literature. Future studies are needed to confirm the cause-effect relationship between epilepsy and dVRB. Since pathological studies on dVRB are very few and limited, histopathological studies are needed to take into account the regional differences in dVRB risk factors. Our study may guide clinicians in the diagnosis of epilepsy. Moreover, we believe that positive results can be obtained in the treatment of epilepsy when the connection between epilepsy and dVRB is supported by pathogenetic studies.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAnatomien_US
dc.subjectAnatomyen_US
dc.subjectEpilepsien_US
dc.subjectEpilepsyen_US
dc.subjectEpilepsi-genelen_US
dc.subjectEpilepsy-generalizeden_US
dc.subjectVirchow-Robin Boşluklarıen_US
dc.subjectEpilepsi,Beyaz Cevher,Bazal Ganglion,Hipokampüsen_US
dc.subjectVirchow-Robin Spaces, Epilepsy, White Matter, Basal Ganglion, Hippocampusen_US
dc.titleMr görüntüleme ile epilepsi hastalarında virchow-robin boşluklarının analizien_US
dc.title.alternativeAnalysis of virchow-robin spaces in epilepsy patients by mrien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAFSÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Anatomi Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorKara, Enes
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage119en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record