Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇilekar, Şule
dc.contributor.authorDumanlı, Ahmet
dc.contributor.authorÖz, Gürhan
dc.contributor.authorGünay, Ersin
dc.date.accessioned2021-05-05T22:16:54Z
dc.date.available2021-05-05T22:16:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn2146-4006
dc.identifier.issn2148-2438
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.16919/bozoktip.477443
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjMU1EY3hNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/432
dc.description.abstractGiriş: Günümüzde birçok tütün çeşidi kullanılmaktadır. Tütün kullanma oranı gençler arasında yaygınlaşmaktadır. Bizde üniversitemizde sağlık alanı ile ilgili olan ve topluma göre sağlık alanında daha bilinçli olan tıp fakültesi öğrencilerinde tütün kullanma oranını ve etkileyici faktörleri belirlemeyi amaçladık. Yöntem: 516 kişiden oluşan tüm tıp fakültesi öğrencilerine, sessiz bir ortamda,16 sorudan oluşan anket uygulandı. Anket tütün bağımlılığını ve bağımlılık derecelerini ölçecek düzeydeydi. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 21'di (min 18, max 33). Öğrencilerin 281'i (%54.5) kadındı.141'i (%27.3) özel yurtta, 117'si (%21.3) devlet yurdunda, 146'sı (%28.3) öğrenci evinde, 107'si (%20.7) ailesi ile kaldığını belirtmişti. Öğrencilerin 446'sı çekirdek aileye sahipti. Öğrencilerden 500'ünün ekonomik durumu orta düzeydeydi. Öğrencilerin 88'i (%17.1) sigara bağımlısı olduğunu belirtti. Öğrencilerin 11'i (%2.1) sigarayı bıraktığını ve 265'i (%51.4) hiç denemediğini belirtti. Öğrencilerin 52'si nargile, 3'ü elektronik sigara kullandığını belirtti. Tütün ürünleri kullanan toplam 128 öğrenci vardı ve bunların 103' ü (%80) tütün ürününü bırakmak istediğini belirtmiştir. Öğrencilerin 83'ü (%67) kullandığı tütün ürününü bırakmayı denediğini belirtmiştir. Öğrencilerin sadece 7' si (%1.4) tütün ürününü bırakmak için sağlık çalışanı yardımı aldığını belirtmiştir ve sadece 10'u (%1.9) sağlık çalışanı yardımını şu anda istediğini belirten cevabı işaretleyerek iletişim adresi bırakmıştır. Sonuç: Çalışmamızda öğrencilerin sigara içme oranı birçok literatüre göre daha düşük orandaydı. Toplumda birer rol model olmaya aday tıp fakültesi öğrencilerinin özellikle bu konuda bilinçlendirilmesi gerekmektedir.en_US
dc.description.abstractIntroductıon: Today many types of tobacco are used. Tobacco use rate is widespread among young people. In our university, we aimed to determine the rate of tobacco use and the impressive factors in our medical school students who are more conscious in the field of health. Method: A questionnaire consisting of 16 questions was applied to all medical faculty students consisting of 516 people in a quiet environment. The survey was able to measure tobacco dependence and dependence degrees. Results: The mean age of the students was 21 (min 18, max 33). 281 of the students (54.5%) were women.141 (27.3%) of the students were living in private dormitories, 117 (21.3%) of the students were living in the government dormitory, 146 (28.3%) were in the student house and 107 (20.7%) were with their family. 446 of the students had a small family only including mather and father. The economic situation of 500 was mediumlevel. 88 of the students (17.1%) stated that they were addicted to cigarettes. 11 (2.1%) of the students said that they quit smoking and 265 (51.4%) of the students said they never tried smoking. 52 of the students used hookah, 3 said that the electronic cigarette use. There were a total of 128 students using tobacco products, of which 103 (80%) stated that they wanted to leave the tobacco product. 83 (67%) of the students stated that they tried to quit the tobacco product. Only 7 (1.4%) of the students stated that they had received health care worker help to drop the tobacco product, and only 10 (1.9%) left the communication address by pointing to the answer that they want health worker help right now. Conclusion: In our study, smoking rate of students was lower than many other literature. Students who are candidates for being a role model in the society should be informed about this issue.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords]en_US
dc.titleHASTANEMİZDE TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TÜTÜN KULLANMA DURUMLARIen_US
dc.title.alternativeTobacco Use Conditions of Medical Faculty Students in Our Hospitalen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorÇilekar, Şule
dc.contributor.institutionauthorDumanlı, Ahmet
dc.contributor.institutionauthorÖz, Gürhan
dc.contributor.institutionauthorGünay, Ersin
dc.identifier.doi10.16919/bozoktip.477443
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage22en_US
dc.identifier.endpage26en_US
dc.relation.journalBozok Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record