Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYalım, Zafer
dc.contributor.authorTutgun Onrat, Serap
dc.contributor.authorAlan Yalım, Sümeyra
dc.contributor.authorAldemir, Mustafa
dc.contributor.authorAvşar, Alaettin
dc.contributor.authorDoğan, İsmet
dc.contributor.authorOnrat, Ersel
dc.date.accessioned2021-05-05T22:16:54Z
dc.date.available2021-05-05T22:16:54Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1016-5169
dc.identifier.issn1308-4488
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.5543/tkda.2020.15686
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpZNE9EUXdNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/430
dc.description.abstractObjective: Peripheral artery disease (PAD) is a condition caused by the narrowing of limb arteries due to atherosclerosis. In recent years, polymorphisms in a number of genes have been shown to contribute to the risk of PAD development. However, whether the contribution of these inheritable factors is independent of traditional cardiovascular risk factors remains unclear. This study was an investigation of the effects of diabetes mellitus (DM) and genetic background, examined singly and together, on the pathogenesis of PAD. Methods: The effects of the factor V Leiden (G1691A), factor V H1299R, prothrombin G20210A, factor XIII V34L, B-firinogen -455 G>A, PAI-1 4G/5G, HPA1, MTHFR C677T, MTHFR A1298C, ACE I/D, APO B R3500Q, and APOE polymorphisms were evaluated using a cardiovascular disease strip assay (CVD StripAssay). Two groups were created: 100 patients with PAD (50 with DM, 50 without DM) and 60 controls without PAD (30 with DM, 30 without DM). Results: There was a signifiantly greater presence of the MTHFR A1298C and PAI 4G/5G homozygous polymorphisms in the PAD patients compared with the control group (p=0.035, p=0.004, respectively). There were no signifiant associations between the other genotypes and polymorphism frequencies. In the presence of DM, the PAI-1 4G/5G homozygous polymorphism was linked to the formation of PAD (p=0.021). Regression analysis indicated that the PAI-1 4G/5G gene homozygous polymorphism demonstrated a 17.1 times greater risk for DM with PAD [95% confience interval (CI): 2.113-138.660; p=0.008] and the MTHFR A1298C homozygous polymorphism demonstrated a 316.6 times greater risk (95% CI: 10.763- 9315.342; p<0.001) for the possibility of DM with PAD. Conclusion: The MTHFR A1298C and PAI 4G/5G homozygous polymorphisms may be associated with the development of PAD. The presence of the PAI 4G/5G homozygous polymorphism with DM was a powerful predictor for the development of PADen_US
dc.description.abstractAmaç: Periferik arter hastalığı (PAD), ateroskleroz nedeniyle ekstremite arterlerinin daralmasından kaynaklanan bir durumdur. Geçtiğimiz yıllarda, birkaç gende polimorfimin PAD geliş- me riskine katkıda bulunduğu gösterilmiştir, ancak geleneksel kardiyovasküler risk faktörlerinden bağımsız olan bu kalıtımsal faktörlerin katkısı hala belirsizliğini korumaktadır. Bu çalışmada, diabetes mellitus (DM) ve genetik arkaplanın PAD patogenezinde sadece ve birlikte etkilerini araştırdık. Yöntemler: Çalışmamızda faktör V Leiden (G1691A), Faktör V H1299R, Protrombin G20210A, Faktör XIII V34L, B-Fibrinojen-455 G> A, PAI-1 4G/5G, HPA1, MTHFR C677T, MTHFR A1298C, ACE I/D, APO B R3500Q ve APOE polimorfiminin kardiyovasküler hastalık Strip panel kullanılarak etkilerini değerlendirmeyi planladık. Hastalar iki gruba ayrıldı: PAD’lı 100 hasta (50 DM+, 50 DM-), PAD olmayan 60 kontrol hasta (30 DM+, 30 DM-). Bulgular: MTHFR A1298C ve PAI 4G/5G homozigot polimorfimi, PAD hastalarında kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulundu (sırasıyla, p=0.035, p=0.004). Diğer genotipler ve polimorfim sıklıkları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ayrıca DM varlığında PAI 4G/5G homozigot polimorfimi PAD oluşumunu etkili olduğu belirlendi (p=0.021). Regresyon analizinde PAD oluşumunda DM+ hastalarda PAI-1 4G/5G gen homozigot polimorfimi 17.1 kat daha riskli, (p=0.008) Gü- ven Aralığı (GA) %95 (2.113–138.660), MTHFR A1298C homozigos polimorfimi 316.6 kat daha riskli (p<0.001) GA %95 (10.763–9315.342) olduğu görüldü. Sonuç: MTHFR A1298C ve PAI 4G/5G homozigoz polimorfimi, PAD oluşumu ile ilişkili olabilir. PAİ 4G/5G homozigot polimorfimi, DM varlığında PAD oluşumunda güçlü bir belirleyicidir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords]en_US
dc.titleThe effects of genetic polymorphisms and diabetes mellitus on the development of peripheral artery diseaseen_US
dc.title.alternativePeriferik arter hastalığı oluşumunda genetik polimorfimin ve diabetes mellitusun etkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Kardiyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorYalım, Zafer
dc.contributor.institutionauthorTutgun Onrat, Serap
dc.contributor.institutionauthorAlan Yalım, Sümeyra
dc.contributor.institutionauthorAvşar, Alaettin
dc.contributor.institutionauthorDoğan, İsmet
dc.contributor.institutionauthorOnrat, Ersel
dc.identifier.doi10.5543/tkda.2020.15686
dc.identifier.volume48en_US
dc.identifier.issue5en_US
dc.identifier.startpage484en_US
dc.identifier.endpage493en_US
dc.relation.journalTürk Kardiyoloji Derneği Arşivien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record