Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkgöl, Jale
dc.contributor.authorKöroğlu, Ayşegül
dc.date.accessioned2022-11-02T07:26:04Z
dc.date.available2022-11-02T07:26:04Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.citationAKGÖL, J., & KÖROĞLU, A. UYUZ HASTALIĞI (SKABİYES), TEDAVİSİ VE UYUZ HASTALIĞI TEDAVİSİNDE KULLANILAN BİTKİLER. Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University, 46(2), 600-618.en_US
dc.identifier.issn2564-6524
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.33483/jfpau.1085681
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/1443
dc.description.abstractAmaç: Uyuz hastalığı (Skabiyes) dünyada yaygın olarak görülen kaşıntılı, döküntülü ve bulaşıcı ektoparaziter bir hastalıktır. Etken Sarcoptes scabiei var. hominis adı verilen mikroskobik bir eklem bacaklıdır. Her yaş, cinsiyet, coğrafya ve kültürden insanı etkileyebilir. Gelişmekte olan ülkeler, tropikal ve subtropikal ülkelerde endemik olan parazit nedenli bu hastalık, büyük kalabalıklar ve hijyenin korunamadığı ortamlarda salgınlar yapabilir. Tedavide topikal ve oral olarak kullanılan seçenekler kısıtlı sayıdadır. Permetrin, Benzil Benzoat, Kükürtlü merhemler, Lindan, İvermektin gibi ilaçların birçoğu toksik etkilerinden dolayı bebek, çocuk, gebe ve laktasyon ile ilgili kısıtlılıklar nedeniyle risk altındaki tüm popülasyonlara uygulanamamaktadır. Scabiyes tedavi edilmediğinde, özellikle pediyatrik yaş grubunda görülen piyoderma, impetigo gibi sekonder enfeksiyonların da tabloya eklenmesi, hastalığın yükünü artırmaktadır. Bu nedenle daha az toksik etkileri olan ilaç arayışları halihazırda kullanılagelen bitkilere olan ilgiyi de canlı tutmaktadır. Sonuç ve Tartışma: Sporadik ya da epidemik tüm vakalarda, yayılımı önlemek için skabiyesin etkin tedavisi şarttır. Başarılı bir tedavi, ilaç uygulamasının doğru yapılmasına, tedavinin komplikasyonlar ve semptomları kontrol etmeye yönelik ek yaklaşımları içermesine ve beraberinde koruyucu önlemlerin alınmasına bağlıdır. Bu derlemede skabiyes, tedavisi, kullanılan ilaçlar, kullanılma potansiyeli olan yeni ilaçlar ve geleneksel olarak kullanılan bitkiler incelenmiştir. Ülkemizde yetişen, tanınan ve yetişme potansiyeli olan 49 taksonun uyuz hastalığı tedavisinde kullanıldığı belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractObjective: Scabies are an itch and contagious ectoparasite that is common around the World. There is the causative Sarcoptes scabiei var. hominis. It can affect people of all ages, sexes, geographies and cultures. It is endemic in developing countries, tropical and subtropical countries. It can cause epidemics in large crowds and environments where hygiene cannot be maintained. Topical and oral options for treatment are limited. Drugs such as Permethrin, Benzyl Benzoate, Sulfur Ointments, Lindan, Ivermectin cannot be applied to all populations at risk due to their toxic effects, infants, children, pregnant women, and lactation-related restrictions. When scabies are not treated, the addition of secondary infections such as pyoderma and impetigo, which are seen especially in the pediatric age group, increases the burden of the disease. For that reason, the search for drugs with less toxic effects keeps the interest in plants still alive. Result and Discussion: In all cases of sporadic or epidemic, effective treatment of scabies is essential to prevent to spread. Successful treatment depends on the correct administration of the medication, the inclusion of additional approaches to control complications and symptoms and the taking of preventive measures. In this review, scabies, their treatment, drugs used, new drugs with the potential to be used and traditionally used plants were examined. It has been determined that 49 taxa that are grown, known and have the potential to grow in our country are used in the treatment of scabies.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnkara Üniversitesi Eczacılık Fakültesien_US
dc.relation.isversionof10.33483/jfpau.1085681en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSkabiyesen_US
dc.subjectSkabiyes tedavisien_US
dc.subjectTıbbi bitkileren_US
dc.subjectUyuz hastalığıen_US
dc.subjectHuman scabiesen_US
dc.subjectMedicinal planten_US
dc.subjectScabiesen_US
dc.subjectScabies treatmenten_US
dc.titleUYUZ HASTALIĞI (SKABİYES), TEDAVİSİ VE UYUZ HASTALIĞI TEDAVİSİNDE KULLANILAN BİTKİLERen_US
dc.title.alternativeSCABIES, SCABIES TREATMENT AND PLANTS USED IN THE TREATMENT OF SCABIESen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0002-9163-3991en_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorAkgöl, Jale
dc.identifier.volume46en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage600en_US
dc.identifier.endpage618en_US
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record