Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDurusu, İrem Nur
dc.contributor.authorGüler, Dilara
dc.contributor.authorGürel, Gülhan
dc.date.accessioned2022-07-07T14:02:01Z
dc.date.available2022-07-07T14:02:01Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationDURUSU, İ. N., GÜLER, D., & GÜREL, G. (2021). Setuksimab ile İndüklenen Akneiform Erüpsiyon, Paronişi, Kserozis, Blefarit, Konjonktivit: İki Olgu Sunumu. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi, 31(3), 233-237.en_US
dc.identifier.issn2146-9016
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.5336/dermato.2020-80069
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/1358
dc.description.abstractEpidermal büyüme faktörü reseptör inhibitörleri (EBFR-İ), birçok solid organ malignitelerinde tedavide kullanımı nispeten yeni sayılabilecek bir grup ilaçlardır. Standart kemoterapi rejimleri replikasyon gösteren çoğu hücreyi hedef alırken, EBFR-İ çoğunlukla kanser hücrelerinin bölünmesinde ve çoğalmasında görev alan yolakları hedef alır. Bununla birlikte keratinosit, sebosit, saç folikülü hücreleri gibi malign olmayan hücrelerin normal hücresel büyüme ve farklılaşma sürecinde de EBFR görev almaktadır. EBFR-İ kullanımı ile kutanöz yan etkilerin görülme sıklığı %80’in üzerindedir. Bu yan etkilerden; akneiform döküntü, eritem, kserozis, fissürler, pruritus, tırnak değişiklikleri (onikolizis, piyojenik granülom, paronişi) sıklıkla sözü geçen durumlardır. Ayrıca saç değişiklikleri, mukozit, fotosensitivite, telenjiyektazi, hiperpigmentasyon, mukokutanöz hemoraji, gecikmiş yara iyileşmesi, konjunktivit ve blefarit ile prezente olabilen göz tutulumu bildirilmiştir. Kutanöz yan etkilerin olup olmamasının, surviyi belirlemede bir prediktif değeri olabileceği belirlenmiştir. Bu yazıda, setuksimaba bağlı farklı şiddette 1’den fazla kutanöz yan etki gelişen 2 farklı kadın olgu sunulmaktadır.en_US
dc.description.abstractEpidermal growth factor receptor inhibitors (EGFR-I) are a group of drugs that can be considered new to compare their use in the treatment of many solid organ malignancies. While standard chemotherapy regimens target most of the replicating cells, EGFR-I mostly target the pathways involved in the proliferation of cancer cells. However, EGFR is also involved in the normal cellular growth and differentiation process of non-malignant cells such as keratinocytes, sebocytes, and hair follicle cells. The frequency of cutaneous side effects with the use of EGFR-I is over 80%. Among these side effects, acneiform rash, erythema, xerosis, fissures, pruritus, nail changes (onycholysis, pyogenic granuloma, paronychia) are frequently mentioned. In addition; hair changes, mucositis, photosensitivity, telangiectasia, hyperpigmentation, mucocutaneous hemorrhage, delayed wound healing, eye involvement that may present with conjunctivitis and blepharitis have been reported. It has been indicated that the presence or absence of cutaneous side effects may have a predictive value in determining the survival of patients. In this article, two different female cases who developed more than one cutaneous side effect of different severity due to cetuximab are presented.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTürkiye Kliniklerien_US
dc.relation.isversionof10.5336/dermato.2020-80069en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAkneiform erüpsiyonlaren_US
dc.subjectBlefariten_US
dc.subjectKonjonktiviten_US
dc.subjectParonişien_US
dc.subjectSetuksimaben_US
dc.subjectAcneiform eruptionsen_US
dc.subjectBlepharitisen_US
dc.subjectConjunctivitisen_US
dc.subjectParonychiaen_US
dc.titleSetuksimab ile İndüklenen Akneiform Erüpsiyon, Paronişi, Kserozis, Blefarit, Konjonktivit: İki Olgu Sunumuen_US
dc.title.alternativeCetuximab-Induced Acneiform Eruption, Paronychia, Xerosis, Blepharitis, Conjunctivitis: Two Case Reportsen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0003-2072-3268en_US
dc.authorid0000-0002-3461-2158en_US
dc.authorid0000-0001-5716-8750en_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorDurusu, İrem Nur
dc.contributor.institutionauthorGüler, Dilara
dc.contributor.institutionauthorGürel, Gülhan
dc.identifier.volume31en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage233en_US
dc.identifier.endpage237en_US
dc.relation.journalTürkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record