Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBüyükerkmen, Elif
dc.contributor.authorYavuz, Tunzala
dc.contributor.authorSert, Ömer
dc.contributor.authorDoğan Bakı, Elif
dc.contributor.authorAkıcı, Murat
dc.contributor.authorYüksek, Ahmet
dc.contributor.authorSıvacı, Remziye Gül
dc.date.accessioned2022-07-06T09:59:19Z
dc.date.available2022-07-06T09:59:19Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationBÜYÜKERKMEN, E., YAVUZ, T., Ömer, S. E. R. T., BAKI, E. D., AKICI, M., YUKSEK, A., & SIVACI, R. (2021). HASTANEMİZDE UYGULANAN LAPAROSKOPİK OBEZİTE CERRAHİSİ VAKALARININ GERİYE DÖNÜK DEĞERLENDİRİLMESİ. Kocatepe Tıp Dergisi, 22(4), 282-286.en_US
dc.identifier.issn2149-7869
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/1340
dc.description.abstractAMAÇ: Bu çalışmada hastanemizde laparoskopik obezite cerrahisi uygulanan hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlandı. GEREÇ VE YÖNTEM: Şubat 2014 ve Aralık 2018 arasında tek hekim tarafından obezite cerrahisi uygulanan olguların dosyaları incelendi. Demografik özellikler, postoperatif komplikasyonlar, hastane kalış süresi, postoperatif taburculuk, mortalite kaydedildi. BULGULAR: 4 yıllık bir süreçte toplam 89 hasta opere edildi. Hastaların yaş ortalamaları 41±11,44, ortalama beden kitle indeksleri (BKİ) 46,26±6,74 idi. Hastaların 66’sı kadın, 23’ü erkekti ve bunların % 44,9’unda ek hastalık mevcuttu. Hastaların %9’u zor entubasyon (fiberoptik bronkoskop ile entübe edilen)olup %67,4’ü servise çıkarken, %32,6sı yoğun bakıma çıkarılmıştır. Yoğun bakım ihtiyacı BKI 50’nin üzerinde olan hastalarda anlamlı bir şekilde yüksekti (p=0,011). Hastaların %9’unde postoperatif komplikasyon görülürken, %2,2’sinde mortalite görülmüştür. Hastaların cerrahi süre ortalamaları 120,09±68,09 dakika olup hastane kalış süreleri 6,76±4,62 gün idi. SONUÇ: Obezite beraberindeki hastalıklar nedeniyle kronik ilerleyici ve hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Literatürle de uyumlu olarak hastaların çoğunluğunun kadın olması ve yaş ortalamaları düşük olmasına rağmen, %44,9’unda ek hastalık olması bunun göstergesidir. Laparoskopik sleeve gastrektomi uygulanacak hastaların perioperatif anestezi ve cerrahi uygulamalarının, hasta sonuçlarının ve komplikasyonların incelenmesinin başarı oranının artırılmasında önemli olacağı kanaatindeyiz.en_US
dc.description.abstractOBJECTIVE: It was aimed to retrospectively investigate the patients undergoing laparoscopic obesity surgery in our hospital in the study. MATERIAL AND METHODS: We analyzed patients' data who underwent laparoscopic obesity surgery by a single surgeon between February 1, 2014, and December 1, 2018. Demographic features, postoperative complications, hospital stay, postoperative discharge, and mortality were recorded. RESULTS: A total of 89 patients, were operated over a 4 - years period. The mean age of the patients was 41 ± 11.44, and the mean Body Mass Indexes (BMI) were 46.26 ± 6.74. Sixty-six of the patients were female and 23 were male and 44.9 % of our patients had an additional disease. Nine percent of the patients had difficult intubation (intubated via fiberoptic bronchoscope), 67.4 % of the patients were sent to the surgery ward, 32.6 % were sent to the intensive care unit. Patients requiring intensive care unit was significantly higher in patients with BMI above 50 (p = 0.011). Nine percent of the patients had at least one postoperative complication whereas mortality was seen in 2.2 % of them. The mean surgery time of the patients was 120.09 ± 68.09 minutes and the mean hospital stay was 6.76 ± 4.62 days. CONCLUSIONS: Obesity is a chronic progressive and life-threatening disease due to the accompanying diseases. In accordance with the literature, although the majority of patients are women and their average age is low, 44.9% of them have an additional disease. We believe that the examination of perioperative anesthesia and surgical practices, patient results, and complications will be important in increasing the success rate of patients undergoing laparoscopic sleeve gastrectomy.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLaparoskopien_US
dc.subjectObeziteen_US
dc.subjectAnestezien_US
dc.subjectLaparoscopyen_US
dc.subjectObesityen_US
dc.subjectAnesthesiaen_US
dc.titleHASTANEMİZDE UYGULANAN LAPAROSKOPİK OBEZİTE CERRAHİSİ VAKALARININ GERİYE DÖNÜK DEĞERLENDİRİLMESİen_US
dc.title.alternativeRETROSPECTIVE EVALUATION OF LAPAROSCOPIC OBESITY SURGERY CASES APPLIED IN OUR HOSPITALen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0001-9644-2185en_US
dc.authorid0000-0002-6750-2967en_US
dc.authorid0000-0002-5189-0029en_US
dc.authorid0000-0002-3861-8442en_US
dc.authorid0000-0002-7529-2971en_US
dc.authorid0000-0002-7303-6034en_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorBüyükerkmen, Elif
dc.contributor.institutionauthorYavuz, Tunzala
dc.contributor.institutionauthorSert, Ömer
dc.contributor.institutionauthorDoğan Bakı, Elif
dc.contributor.institutionauthorAkıcı, Murat
dc.contributor.institutionauthorYüksek, Ahmet
dc.contributor.institutionauthorSıvacı, Remziye Gül
dc.identifier.volume22en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage282en_US
dc.identifier.endpage286en_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record