Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBalcı, Aydın
dc.contributor.authorGünay, Ersin
dc.contributor.authorDemir, Cengiz
dc.contributor.authorÇilekar, Şule
dc.contributor.authorÇoşğun, İbrahim Güven
dc.contributor.authorAydın, Suphi
dc.date.accessioned2022-07-05T11:31:16Z
dc.date.available2022-07-05T11:31:16Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationBALCI, A., GÜNAY, E., DEMİR, C., ÇİLEKAR, Ş., ÇOŞĞUN, İ. G., & AYDIN, S. KLİNİĞİMİZDE İZOLE EDİLEN MYCOBACTERİUM TUBERCULOSİS KOMPLEKS SUŞLARININ ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIK DURUMLARI. Kocatepe Tıp Dergisi, 22(6), 488-493.en_US
dc.identifier.issn2149-7869
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/1328
dc.description.abstractAMAÇ: Tüberküloz (TB), Mycobacterium tuberculosis kompleks (MTBK) grubuna ait mikroorganizmaların neden olduğu kronik gidişatlı, bir enfeksiyon hastalığıdır. Anti tüberküloz ilaçlar ile tedavi edilmekte ve kontrol altına alınmakta olan bu hastalık; bazen ilaçlara yanıt vermeyebilir. Tüberkülozda ilaç direnç araştırması yapılması tüberküloz kontrol ve tedavi programlarının temelini oluşturmaktadır. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamızda, laboratuvarımızda izole edilen MTBK izolatlarının primer anti tüberküloz ilaçlara duyarlılıklarının araştırılması ve direnç paternlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kliniğimizde 2011 - 2019 yılları arasında tüberküloz şüphesi ile mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen 8804 klinik örnek değerlendirmeye alınmıştır. BULGULAR: Çalışmaya alınan örneklerden 126’sında tüberküloz kültürü pozitif gelmiştir. 126 örneğe (%1.4) anti-tüberküloz duyarlılık testi uygulanmıştır. 28 (%22.3) izolat ise test edilen anti tüberküloz ilaçlardan en az birine dirençli olarak tespit edilmiştir. Çok ilaca direnç ise %2,38 oranında bulunmuştur. SONUÇ: Tüberküloz tedavisinde direnç gelişimini önlemek ve tedavinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için her hastaya kültür ve antibiyotik duyarlılık testlerinin çalışılması, verilerin elde edilmesi gerekmektedir.en_US
dc.description.abstractOBJECTIVE: Tuberculosis (TB) is a chronic infectious disease caused by microorganisms belonging to the Mycobacterium tuberculosis complex (MTBK) group. This disease is treated and controlled with antituberculosis drugs; but sometimes it may not respond to medications. Investigation of drug resistance in tuberculosis, forms the basis of tuberculosis control and treatment programs. MATERIAL AND METHODS: In our study, it was aimed to investigate the susceptibility of MTBK isolate, isolated in our laboratory to primary antituberculosis drugs and to determine their resistance patterns. Between 2011 and 2019, 8804 clinical samples sent to the microbiology laboratory with the suspicion of tuberculosis were evaluated in our clinic. RESULTS: Tuberculosis culture was positive in 126 of the samples included in the study. Anti-tuberculosis susceptibility test was applied to 126 samples (1.4%). 28 (22.3%) isolates were found to be resistant to at least one of the tested antituberculosis drugs tested. Multidrug resistance was found at the rate of 2.38%. CONCLUSIONS: In order to prevent the development of resistance in the treatment of tuberculosis and to provide a healthy treatment, culture and antibiotic sensitivity tests should be performed for each patient and data should be obtained.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMycobacterium tuberculosis kompleksen_US
dc.subjectAnti tüberküloz ilaçlara duyarlılıken_US
dc.subjectAnti tüberküloz ilaç direncien_US
dc.subjectMycobacterium tuberculosis complexen_US
dc.subjectAntituberculosis drugs sensitivityen_US
dc.subjectAntituberculosis drug resistanceen_US
dc.titleKLİNİĞİMİZDE İZOLE EDİLEN MYCOBACTERİUM TUBERCULOSİS KOMPLEKS SUŞLARININ ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIK DURUMLARIen_US
dc.title.alternativeSENSITIVITY STATUS OF MYCOBACTERUM TUBERCULOSIS COMPLEX STRAINS ISOLATED IN OUR CLINIC TO ANTITUBERCULOSIS DRUGSen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0002-6723-2418en_US
dc.authorid0000-0001-9856-184Xen_US
dc.authorid0000- 0001 -8659- 955Xen_US
dc.authorid0000-0001-7365-8098en_US
dc.authorid0000-0003-2102-0484en_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorBalcı, Aydın
dc.contributor.institutionauthorDemir, Cengiz
dc.contributor.institutionauthorÇilekar, Şule
dc.contributor.institutionauthorÇoşğun, İbrahim Güven
dc.contributor.institutionauthorAydın, Suphi
dc.identifier.volume22en_US
dc.identifier.issue6en_US
dc.identifier.startpage488en_US
dc.identifier.endpage493en_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record